Plenarprotokoll 71/2004 rd

PR 71/2004 rd

Justerat 2.0r

71. TISDAGEN DEN 8 JUNI 2004

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Ulla Anttila /gröna
 • Mikko Elo /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Ville Itälä /saml
 • Roger Jansson /sv
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Hannes Manninen /cent
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Reino Ojala /sd
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Aila Paloniemi /cent
 • Kari Rajamäki /sd
 • Maija Rask /sd
 • Eero Reijonen /cent
 • Kimmo Sasi /saml
 • Timo Soini /saf
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Marja Tiura /saml
 • Kari Uotila /vänst

Efter namnuppropet anmäler sig ledamot

 • Mikko Kuoppa /vänst

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

8.6 ledamöterna

 • Matti Ahde /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Hannes Manninen /cent
 • Kari Rajamäki /sd
 • Timo Soini /saf

8 och 9.6 ledamöterna

 • Tarja Filatov /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Antti Kaikkonen /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

8.6 ledamot

 • Kimmo Tiilikainen /cent

8—18.6 ledamot

 • Rosa Meriläinen /gröna

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

8.6 ledamöterna

 • Mikko Elo /sd
 • Roger Jansson /sv
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Reino Ojala /sd
 • Maija Rask /sd

8—11.6 ledamot

 • Kari Kärkkäinen /kd

__________

Unionsärenden

Talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 3 juni 2004 har till riksdagen inkommit ett sådant ärende som avses i 96 § 2 mom. grundlagen, ärendet U 35/2004 rd.

 • Talmannen meddelar att han har sänt detta ärende vidare för att behandlas i stora utskottet, som ekonomiutskottet skall lämna utlåtande till.

__________

Regeringens berättelse om statsverkets förvaltning och tillstånd år 2003

Talmannen meddelar att med regeringens skrivelse av den 4 juni 2004 har till riksdagen inkommit regeringens berättelse om statsverkets förvaltning och tillstånd år 2003 (B 10/2004 rd). I berättelsen ingår dessutom en utredning om de åtgärder som riksdagens anmärkningar rörande statsverkets förvaltning och räkenskapsföring år 2002 har gett anledning till samt en utredning om de stöd som beviljas genom skattesystemet.

 • Berättelsen har nu delgetts riksdagen genom att den delats ut till ledamöterna.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 76/2003 rd

Stora utskottets betänkande  StoUB 2/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 6/2004 rd

Lagmotion  LM 132/2003 rd

Talmannen:

Lagförslaget i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum den 1 juni 2004.

Under debatten har ledamot Pertti Hemmilä föreslagit med bifall av ledamot Jari Koskinen följande uttalande i motiveringen: "Riksdagen förutsätter att regeringen ger akt på hur lång tid de regionala miljöcentralerna använder för sina beslut om skogsbehandling på föröknings- och rastplatser för flygekorrar. Om behandlingstiderna upprepat dröjer längre än 30 dagar bör regeringen vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att skogsägare och innehavare av avverkningsrätter behandlas lika."

Lagförslagen

Lagförslaget som godkänts vid första behandlingen antas.

De fyra förslagen till uttalanden i miljöutskottets betänkande godkänns.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen skall förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande

Vid omröstningen om ledamot Hemmiläs förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 120 ja och 46 nej, 33 frånvarande.

( Omr. 1 )

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av skogslagen
Lagmotion med förslag till lag om ändring av skogslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 73/2003 rd

Lagmotion  LM 154/2003 rd

Stora utskottets betänkande  StoUB 3/2004 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 5/2004 rd

Lagmotion  LM 141/2003 rd

Talmannen:

Lagförslaget, som grundar på regeringens proposition och lagmotion nr 154/2003 rd, har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum den 1 juni 2004.

Lagförslaget som godkänts vid första behandlingen antas.

De fyra förslagen till uttalanden i jord- och skogsbruksutskottets betänkande godkänns.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion nr 141/2003 rd skall förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 18 § gymnasielagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 47/2004 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 7/2004 rd

Lagmotion  LM 59/2004 rd

Talmannen:

Lagförslaget i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas elleer förkastas.

Debatt (PTK 71/3, Nylander 71/3/1, 71/3/5, Kallis 71/3/2, Lax 71/3/3, Andersson 71/3/4, Biaudet 71/3/6).

Under debatten föreslår ledamot Mikaela Nylander med bifall av ledamot Eva Biaudet att lagförslaget som godkänts vid första behandlingen skall förkastas.

 • Ledamot Bjarne Kallis föreslår med bifall av ledamot Henrik Lax följande uttalande i motiveringen: "Riksdagen förutsätter att regeringen ser till att innehållet i 18 § i gymnasielagen återinförs, sådant det var i den lag som gällde före den lag riksdagen nu har antagit, om det visar sig att mer än 20 procent av abiturienterna låter bli att skriva det andra inhemska språket."

Lagförslagen

Vid omröstningen om att anta eller förkasta lagförslaget som godkänts vid första behandlingen beslutar riksdagen anta sagda lagförslag med rösterna 140 ja och 23 nej, 1 blank och 35 frånvarande.

( Omr. 2 )

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen skall förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande

Vid omröstningen om ledamot Kallis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 123 ja och 43 nej, 33 frånvarande.

( Omr. 3 )

Ärendet är slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 55 § lagen om skatt på arv och gåva

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 84/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 5/2004 rd

Debatt (PTK 71/4).

Under debatten föreslår ledamot Jari Koskinen med bifall av ledamot Bjarne Kallis att riksdagen godkänner ett uttalande enligt reservationen.

 • Ledamot Toimi Kankaanniemi föreslår med bifall av ledamot Bjarne Kallis följande uttalande i motiveringen: "Riksdagen förutsätter att regeringen utan dröjsmål vidtar åtgärder för att likabehandla jordbruksidkare oberoende av gårdsbrukens produktionsinriktning så att produktionsdjur och mjölkkvoter hänförs till sådan förmögenhet, för vilken beviljas generationsväxlingslättnad vid beskattning av arv och gåva."

Lagförslaget

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslagen till uttalanden

Vid omröstningen om ledamot Jari Koskinens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 107 ja och 44 nej, 48 frånvarande.

( Omr. 4 )

Vid omröstningen om ledamot Kankaanniemis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 97 ja och 54 nej, 48 frånvarande.

( Omr. 5 )

Ärendet är slutbehandlat.

5) Regeringens proposition om godkännande av andra protokollet till Haagkonventionen från år 1954 om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt och förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen och om ändring av 1 kap. 11 § strafflagen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 51/2004 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 7/2004 rd

Talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i utrikesutskottets betänkande, som gäller godkännande av andra protokollet till konventionen. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslagen. Riksdagen kan nu anta eller förkasta lagförslag 1 som godkänts vid första behandlingen.

Debatt (PTK 71/4).

Andra protokollet till konventionen godkänns.

Lagförslag 1 antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 2 förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande i utrikesutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av strafflagen och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 34/2004 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 4/2004 rd

Lagmotion  LM 16, 33, 148/2003 rd

Åtgärdsmotion  AM 16/2003 rd

Talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslagen. Lagförslag 1—3 och 5—7 samt det nya lagförslag 4, som lagutskottet föreslagit i sitt betänkande i stället för lagförslag 4 i regeringens proposition, har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen.

Debatt (PTK 71/6).

Lagförslagen

Lagförslag 1—3 och 5—7 samt det nya lagförslag 4 i lagutskottets betänkande antas, vilket innebär att lagförslag 4 i regeringens proposition har förkastats.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Riksdagen omfattar lagutskottets förslag att åtgärdsmotionen skall förkastas.

Ärendet är slutbehandlat.

7) Regeringens proposition om godkännande av ändringarna av bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och godkännande av den internationella koden för sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan till konventionen, förslag till lag om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnanläggningar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet, förslag till lag om ändring av fartygsregisterlagen samt förslag till lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendet

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 59/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 14/2004 rd

Talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i kommunikationsutskottets betänkande, som gäller godkännande av konventionen. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslagen som nu kan antas eller förkastas.

Debatt (PTK 71/7).

Konventionen godkänns.

Lagförslagen antas.

Förslaget till uttalande i kommunikationsutskottets betänkande godkänns.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 72/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 15/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

De två förslagen till uttalanden i kommunikationsutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om interventionsfonden för jordbruket

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 71/2004 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 7/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

10) Lagmotion med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för riksdagsmän, 1 § i lagen om familjepension efter riksdagsmän och 4 § i lagen om statens pensionsfond

Andra behandlingen

Lagmotion  LM 46/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 9/2004 rd

Talmannen:

Lagförslagen, som grundar på lagmotion nr 46/2004 rd, kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

11) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av gentekniklagen och 34 kap. 4 § och 44 kap. 9 § strafflagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 42/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 10/2004 rd

Debatt (PTK 71/11).

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av vissa övergångsbestämmelser i en lag om ändring av lagen om aktiebolag

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 35/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 11/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av personalfondslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 100/2004 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 5/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av aravalagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 63/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 9/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

15) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aravalagen, aravabegränsningslagen och lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 79/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 10/2004 rd

Debatt (PTK 71/15).

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

16) Regeringens proposition om godkännande av Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen om biologisk mångfald och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet och lag om ändring av 48 kap. 1 § strafflagen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 52/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 11/2004 rd

Talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i miljöutskottets betänkande, som gäller godkännande av Cartagenaprotokollet. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslagen som nu kan antas eller förkastas.

Debatt (PTK 71/16).

Protokollet godkänns.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

17) Regeringens proposition om godkännande av delvist återtagande av reservationerna till konventionen angående flyktingars rättsliga ställning och till det härtill anslutna protokollet samt med förslag till lag om konventionen angående flyktingars rättsliga ställning och protokollet angående flyktingars rättsliga ställning

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 32/2004 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 8/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av befolkningsdatalagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 90/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 7/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

19) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Ryssland om anläggande av en landsväg för att trygga landsvägstrafiken mellan Nuijamaa internationella gränsövergångsställe för landsvägstrafik (Republiken Finland) och Brusnitjnoje internationella gränsövergångsställe för landsvägstrafik (Ryska federationen) i samband med flyttningen av Nuijamaa gränsövergångsställe och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 65/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 16/2004 rd

Allmän debatt (PTK 71/19).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om sjömanspensioner samt till ändring av pensionslagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 39/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 11/2004 rd

Allmän debatt (PTK 71/19).

Detaljbehandling:

Lagförslag 1

1 och 2 §, 3 och 3 a §, 11, 11 a, 11 b, 12, 12 a—12 c och 13 § samt 3 kap. rubrik, 14, 14 a—14 c, 15, 15 c, 15 e, 16, 16 f, 16 g, 17, 17 a och 17 b § godkänns.

18 §

Debatt (PTK 71/20).

Under debatten föreslår ledamot Erkki Virtanen med bifall av ledamot Annika Lapintie att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Virtanens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 68 ja och 31 nej, 100 frånvarande.

( Omr. 6 )

22, 23, 23 a, 25, 28 och 28 c §, 63 a, 64 och 64 a §, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken godkänns.

Övriga lagförslag

Lagförslag 2—15 godkänns med ett innehåll enligt betänkandet.

Första behandligen av lagförslagen är avslutad.

21) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 17 § och 41 d § lagen om olycksfallsförsäkring

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 62/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 12/2004 rd

Allmän debatt (PTK 71/21).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

22) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Arabrepubliken Egypten om främjande av och skydd för investeringar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 101/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till utrikesutskottet.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om ungdomsstraff och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 102/2004 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 71/23).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till lagutskottet.

24) Regeringens proposition om komplettering av tilläggsbudgetpropositionen för 2004 (RP 93/2004 rd)

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 103/2004 rd

Förste vice talmannen:

24) ärendet på dagordningen är regeringens proposition nr 103/2004 rd om en komplettering av tilläggsbudgetpropositionen för 2004. Propositionen bör med stöd av 31 § riksdagens arbetsordning remitteras till finansutskottet som bereder den ursprungliga propositionen (RP 93/2004 rd).

Debatt (PTK 71/24).

Ärendet remitteras till finansutskottet.

25) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 104/2004 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 71/25).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

26) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kosmetiska produkter

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 105/2004 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till ekonomiutskottet, som miljöutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 71/26).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som miljöutskottet skall lämna utlåtande till.

27) Regeringens proposition om godkännande av Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 106/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

28) Regeringens proposition med förslag till lag om arbetstagarinflytande i europabolag (SE)

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 107/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

29) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om miljöförvaltningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 108/2004 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till miljöutskottet.

Debatt (PTK 71/29).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till miljöutskottet.

30) Regeringens proposition med förslag till lag om utvidgning av Liesjärvi nationalpark

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 109/2004 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till miljöutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 71/30).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till miljöutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet skall lämna utlåtande till.

31) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av marktäktslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 110/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till miljöutskottet.

32) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 99/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 17/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

33) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 § 2 mom. och 5 § 1 mom. i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 97/2004 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 8/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

34) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 35 § i lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 68/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 8/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

35) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 § lagen om utveckling av högskoleväsendet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 18/2004 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 9/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 18.22.

​​​​​​​