Plenarprotokoll 71/2005 rd

PR 71/2005 rd

Justerat 2.0r

71. FREDAGEN DEN 10 JUNI 2005

Förhandlingarna leds av förste vice talman Markku Koski.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Matti Ahde /sd
 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Arja Alho /sd
 • Jouni Backman /sd
 • Tuija Brax /gröna
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Mikko Elo /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Anne Huotari /vänst
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Roger Jansson /sv
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Tanja Karpela /cent
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Antero Kekkonen /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Minna Lintonen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Hannes Manninen /cent
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Olli Nepponen /saml
 • Mikaela Nylander /sv
 • Reino Ojala /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vänst
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Maija Rask /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Jukka Roos /sd
 • Simo Rundgren /cent
 • Tero Rönni /sd
 • Martin Saarikangas /saml
 • Arto Seppälä /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Marja Tiura /saml
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /cent
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Matti Vanhanen /cent
 • Pia Viitanen /sd
 • Pekka Vilkuna /cent
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Harry Wallin /sd

Efter namnuppropet anmäler sig ledamot

 • Osmo Soininvaara /gröna

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

10.6 ledamöterna

 • Hannes Manninen /cent
 • Matti Vanhanen /cent

13 och 14.6 ledamot

 • Kimmo Sasi /saml

13—15.6 ledamot

 • Mikko Elo /sd

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

10.6 ledamöterna

 • Tuija Brax /gröna
 • Marjukka Karttunen /saml

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

10.6 ledamöterna

 • Tarja Cronberg /gröna
 • Susanna Haapoja /cent
 • Anne Huotari /vänst
 • Reijo Kallio /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Olli Nepponen /saml
 • Mikaela Nylander /sv
 • Kalevi Olin /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Markku Rossi /cent
 • Simo Rundgren /cent
 • Martin Saarikangas /saml
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Marja Tiura /saml
 • Tapani Tölli /cent
 • Pekka Vilkuna /cent

10—15.6 ledamot

 • Terhi Peltokorpi /cent

__________

Nya propositioner

Förste vice talmannen meddelar att republikens president i dag den 10 juni 2005 har överlämnat regeringens propositioner RP 74—82/2005 rd till riksdagen.

__________

Berättelse från Finlands delegation i Nordiska rådet 2004

Förste vice talmannen meddelar att till riksdagen har med en skrivelse av den 27 maj 2005 från Finlands delegation i Nordiska rådet anlänt en berättelse över rådets verksamhet 2004 (B 10/2005 rd). Berättelsen har nu delgetts riksdagen genom att den delats ut till ledamöterna.

__________

Åtgärdsmotioner

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen den 8 juni 2005 har beslutat remittera till utskott åtgärdsmotionerna AM 45—59/2005 rd.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 182, 236, 272, 296, 306, 312, 322, 326, 339, 343—348, 350—362, 365, 366, 368, 374—382, 384, 386, 388, 391, 426/2005 rd antecknas ha anlänt.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lagar om säkerhet och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar och om ändring av sjötrafiklagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 42/2005 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 13/2005 rd

Debatt (PTK 71/1).

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av värdepappersmarknadslagen och vissa lagar i samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 38/2005 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 9/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande i ekonomutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om aktiebolaget Fonden för instustriellt samarbete Ab

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 61/2005 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 10/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om tryggande av försörjningsberedskapen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 44/2005 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 11/2005 rd

Debatt (PTK 71/4).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

5) Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, bokföring och förvaltning 2004

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 5/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 13/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum nästa onsdag.

6) Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, bokföring och förvaltning 2004

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 6/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 14/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum nästa onsdag.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av polislagen och till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 266/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 10/2005 rd

Lagmotion  LM 58/2005 rd

Åtgärdsmotion  AM 33/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

8) Folkpensionsanstaltens fullmäktiges verksamhetsberättelse för år 2004

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 7/2005 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 9/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum nästa onsdag.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om försäkringsförmedling och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 220/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 12/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 13.18.