Plenarprotokoll 71/2013 rd

PR 71/2013 rd

Justerat 2.0r

71. FREDAGEN DEN 14 JUNI 2013

Överläggningarna leddes av förste vice talman Pekka Ravi (13.02—13.30 och 15.38—15.40).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 19 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent (r)
 • Sanni Grahn-Laasonen /saml (f)
 • Olli Immonen /saf
 • Anssi Joutsenlahti /saf
 • Johanna Jurva /saf (s)
 • Mari Kiviniemi /cent (r)
 • Merja Kyllönen /vänst
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Annika Lapintie /vänst
 • Antti Lindtman /sd
 • Mika Lintilä /cent
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Hanna Mäntylä /saf (s)
 • Vesa-Matti Saarakkala /saf (s)
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Eila Tiainen /vänst (s)
 • Tytti Tuppurainen /sd (r)
 • Sinuhe Wallinheimo /saml
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Efter namnuppropet anmälde sig ledamot

 • Antti Lindtman /sd (13.25)

__________

Regeringens propositioner

Förste vice talman Pekka Ravi:

Statsrådet har 13.6.2013 till riksdagen överlämnat regeringens propositioner RP 71—75/2013 rd.

__________

Statsrådets redogörelser

Förste vice talman Pekka Ravi:

Statsrådet har 13.6.2013 till riksdagen överlämnat en redogörelse för EU-politiken 2013 (SRR 6/2013 rd).

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 304, 354, 366, 369, 376, 380, 384, 385, 387, 388, 390—396, 398, 400—403, 405—409, 411, 414, 417, 419—422, 427, 429, 433/2013 rd antecknades ha anlänt.

__________

Berättelser

Förste vice talman Pekka Ravi:

Statsrådet har 16.5.2013 till riksdagen överlämnat regeringens årsberättelse 2012 (B 13/2013 rd).

__________

Talmanskonferensens förslag

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen har 13.6.2013 gjort ett förslag till riksdagens beslut om ändring av 32 § i riksdagens arbetsordning (TKF 1/2013 rd).

__________

Åtgärdsmotioner

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen har 13.6.2013 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 12—23/2013 rd till utskott.

__________

Ordförandena och vice ordförandena för olika organ

Förste vice talman Pekka Ravi:

Revisionsutskottet har 12.6.2013 valt Heli Paasio till vice ordförande.

Finlands delegation i Europarådet har 12.6.2013 valt Maria Guzenina-Richardson till delegationens ordförande.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Statsrådets redogörelse om ramar för statsfinanserna 2014— 2017
Statsrådets redogörelse till riksdagen om komplettering av statsrådets redogörelse 27.3.2013 om ramar för statsfinanserna 2014—2017 (SRR 3/2013 rd)

Enda behandlingen

Statsrådets redogörelse  SRR 3/2013 rd

Statsrådets redogörelse  SRR 4/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 9/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagen beslutar nu utifrån finansutskottets betänkande om ett ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelser. Debatten om ärendet avslutades i plenum 12.6.2013.

PR 68/1/2013

Under debatten har Maria Lohela understödd av Pentti Kettunen föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande enligt reservation 1.

Markku Rossi har understödd av Antti Rantakangas föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Förste vice talman Pekka Ravi:

Vid omröstningarna ställs först Markku Rossis förslag mot Maria Lohelas förslag och slutligen det segrande mot utskottets förslag.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Markku Rossis förslag mot Maria Lohelas förslag godkände riksdagen Maria Lohelas förslag med rösterna

139 ja, 34 nej, 3 avstår; 23 frånvarande.

( Omr. 1 )

Vid 2) omröstningen om Maria Lohelas förslag mot utskottets förslag godkände riksdagen utskottets förslag till ställningstagande med anledning av redogörelsen med rösterna

109 ja, 37 nej, 31 avstår; 22 frånvarande.

( Omr. 2 )

Ärendet slutbehandlat.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av yrkeshögskolelagen och av vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 9/2013 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 1/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Debatten om ärendet avslutades i plenum 12.6.2013.

PR 68/2/2013

Under debatten har Inkeri Kerola understödd av Annika Saarikko framställt ett förslag till uttalande enligt reservation 1.

Ritva Elomaa har understödd av Kimmo Kivelä framställt ett förslag gällande motiveringen och ett förslag till uttalande enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget gällande motiveringen och förslagen till uttalanden som framställdes under debatten.

Vid omröstningen om Ritva Elomaas förslag gällande motiveringen mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

142 ja, 36 nej; 21 frånvarande

( Omr. 3 )

Vid omröstningen om Ritva Elomaas förslag till uttalande mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

142 ja, 34 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 4 )

Vid omröstningen om Inkeri Kerolas förslag till uttalande mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

108 ja, 68 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 5 )

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om el- och naturgasmarknaden

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 20/2013 vp

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 17/2013 rd

Lagmotion  LM 4/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 13.6.2013.

PR 70/7/2013

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen.

Beslut

31 § i lagförslag 1

Förste vice talman Pekka Ravi:

Arto Pirttilahti har understödd av Antti Kaikkonen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Arto Pirttilahtis förslag mot betänkandet godkände riksdagen 31 § i lagförslag 1 enligt betänkandet med rösterna

108 ja, 68 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 6 )

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—7 i propositionen enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 8 i propositionen förkastas.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 23/2013 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 16/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 71/4).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 72/10/2013

__________

Förste vice talman Pekka Ravi:

Plenum avbryts nu och fortsätter efter stora utskottets sammanträde i dag kl. 15.30.

Plenum avbröts kl. 13.30.

Plenum fortsatte

kl. 15.38

Överläggningarna leddes av förste vice talman Pekka Ravi.

5) Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2013

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 52/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 12/2013 rd

Tilläggsbudgetmotion  TBM 1—69/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 18.6.2013.

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och bordlade betänkandet till plenum 18.6.2013.

Förste vice talman Pekka Ravi:

På grund av arbetssituationen i riksdagen föreslår talmanskonferensen att riksdagen redan vid detta plenum beslutar om förfaringssättet som ska iakttas vid enda behandlingen av ärendet.

Talmanskonferensens förslag till beslut om förfaringssätt godkändes.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att följande förfaringssätt iakttas vid enda behandlingen av tilläggsbudgetpropositionen:

En ledamot som har för avsikt att föreslå ändringar i finansutskottets betänkande ska lämna sitt ändringsförslag till centralkansliet.

Ändringsförslagen ska lämnas in till centralkansliet senast tisdag 18.6.2013 kl. 12.

Behandlingen av ärendet inleds med en allmän debatt, innehållande en snabbdebatt, där de inlägg som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa.

Vid detaljbehandlingen framställs först alla ändringsförslag och därefter genomförs omröstningarna. Till den del några ändringsförslag inte har framställts anses tilläggsbudgetpropositionen ha blivit godkänd enligt finansutskottets betänkande

Förfaringssättet godkändes.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 18.6.2013 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 15.40.