Plenarprotokoll 72/2005 rd

PR 72/2005 rd

Justerat 2.0r

72. TISDAGEN DEN 14 JUNI 2005

Förhandlingarna leds av andre vice talman Ilkka Kanerva.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Mikko Elo /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Anne Holmlund /saml
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Reijo Kallio /sd
 • Tatja Karvonen /cent
 • Markku Koski /cent
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Iivo Polvi /vänst
 • Simo Rundgren /cent
 • Kimmo Sasi /saml
 • Jaana Ylä-Mononen /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

14.6 ledamöterna

 • Liisa Hyssälä /cent
 • Markku Koski /cent
 • Simo Rundgren /cent

14 och 15.6 ledamöterna

 • Paula Lehtomäki /cent
 • Petri Neittaanmäki /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

14.6 ledamöterna

 • Sari Essayah /kd
 • Anne Holmlund /saml
 • Jaana Ylä-Mononen /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

14.6 ledamöterna

 • Reijo Kallio /sd
 • Tatja Karvonen /cent
 • Suvi-Anne Siimes /vänst

__________

Unionsärenden

Andre vice talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 8 juni 2005 har till riksdagen inkommit ett sådant ärende som avses i 96 § 2 mom. i grundlagen, ärendet U 22/2005 rd.

 • Andre vice talmannen meddelar att talmannen har sänt detta ärende vidare för att behandlas i stora utskottet, som social- och hälsovårdsutskottet skall lämna utlåtande till.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om accis på elström och vissa bränslen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 37/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 12/2005 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid plenum i onsdags.

Under debatten har ledamot Heidi Hautala föreslagit med bifall av ledamot Pentti Tiusanen att lagförslaget skall förkastas.

Vid omröstningen om att anta eller förkasta lagförslaget beslutar riksdagen med rösterna 157 ja och 20 nej, 22 frånvarande anta nämnda lagförslag.

( Omr. 1 )

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av tingsrättslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 230/2004 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 5/2005 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslag 1 i regeringens proposition och de nya lagförslagen 2 och 3 som lagutskottet föreslår i sitt betänkande har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid plenum i onsdags.

Under debatten har ledamot Timo Soini föreslagit med bifall av ledamot Raimo Vistbacka att lagförslagen skall förkastas.

Vid omröstningen om att anta eller förkasta lagförslagen beslutar riksdagen med rösterna 175 ja och 3 nej, 21 frånvarande anta nämnda lagförslag.

( Omr. 2 )

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av polislagen och till vissa lagar som har samband med den
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 266/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 10/2005 rd

Lagmotion  LM 58/2005 rd

Åtgärdsmotion  AM 33/2005 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande nr 10. Först förs en allmän debatt och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslag 1—6 i regeringens proposition samt ett nytt lagförslag 7 som utskottet föreslår i sitt betänkande på basis av lagmotion nr 58.

Allmän debatt (PTK 72/3, Thors 72/3/15).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 73/4/2005

4) Regeringens proposition med förslag till lag om försäkringsförmedling och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 220/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 12/2005 rd

Allmän debatt (PTK 72/4).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 73/5/2005

5) Regeringens proposition med förslag till lag om högsta domstolen
Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av vissa bestämmelser om fullföljd av talan till högsta domstolen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 7, 9/2005 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 6/2005 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget i regeringens proposition nr 7 samt lagförslagen 1—6 i regeringens proposition nr 9 har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 72/5).

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 58/2005 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 14/2005 rd

Debatt (PTK 72/6).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 73/1/2005

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 66/2005 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 15/2005 rd

Debatt (PTK 72/6).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 73/2/2005

8) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om Rundradion Ab samt om upphävande av 5 kap. i lagen om statens televisions- och radiofond

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 43/2005 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 16/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

9) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om en åtgärdsmodell för sysselsättning och omställningsskydd

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 48/2005 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 6/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

De tre förslagen till uttalanden i arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

10) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 281/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 8/2005 rd

Debatt (PTK 72/10).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 73/3/2005

11) Regeringens proposition om godkännande av avtalet om ändring av avtalet om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiskarådets presidiesekretariat och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 74/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till utrikesutskottet.

12) Regeringens proposition med förslag till bestämmelser som syftar till bättre uppdatering av ägaruppgifter om fastigheter

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 75/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till förvaltningsutskottet.

13) Regeringens proposition med förslag till ändring av bestämmelserna om förvandlingsstraff för böter

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 76/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till lagutskottet.

14) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av miljöförorening från fartyg och 1 § i lagen om verkställighet av böter

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 77/2005 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till miljöutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 72/14).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till miljöutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet skall lämna utlåtande till.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 78/2005 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 72/15).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet skall lämna utlåtande till.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 1 och 2 § i museilagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 79/2005 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 72/16).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kulturutskottet.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om fordonstrafikregistret

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 80/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kommunikationsutskottet.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen och om temporär ändring av 70 § i kommunikationsmarknadslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 81/2005 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 72/18).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

19) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om televisions- och radioverksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 82/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kommunikationsutskottet.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om skatteuppbörd samt lagar om ändring av 36 § lagen om påförande av accis och fordonsskattelagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 63/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 16/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

21) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 9 § i inkomstskattelagen samt av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 64/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 17/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

22) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 § lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 187/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 11/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial samt till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 56/2005 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 7/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

24) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 103 § i vägtrafiklagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 72/2005 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 17/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 19.06.