Plenarprotokoll 72/2013 rd

PR 72/2013 rd

Justerat 2.0r

72. TISDAGEN DEN 18 JUNI 2013

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.00—15.57), förste vice talman Pekka Ravi (15.57—18.03) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (19.09—20.32).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 13 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Christina Gestrin /sv (r)
 • Sanni Grahn-Laasonen /saml (f)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Johanna Jurva /saf (s)
 • Jyrki Katainen /saml
 • Katri Komi /cent (r)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (r)
 • Hanna Mäntylä /saf (s)
 • Ville Niinistö /gröna (r)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vänst
 • Vesa-Matti Saarakkala /saf (s)
 • Alexander Stubb /saml
 • Stefan Wallin /sv (r)

Efter namnuppropet anmälde sig ledamot

 • Maria Guzenina-Richardson /sd (15.02)

__________

Unionsärenden

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 13.6.2013 till riksdagen överlämnat unionsärendena U 35—38/2013 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet,

som utrikesutskottet och förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 35 och

jord- och skogsbruksutskottet om ärendena U 36—38.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2013

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 52/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 12/2013 rd

Tilläggsbudgetmotion  TBM 1—69/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Efter en presentation av betänkandet följer en snabbdebatt, där de inlägg som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa.

Debatt (PTK 72/1, Thors 72/1/3).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 73/1/2013

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 46/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 10/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 72/2).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 73/2/2013

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 33 c § i inkomstskattelagen, av 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt 3 och 3 c § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst som följd av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 65/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 11/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen, av 68 § i en lag om ändring av utlänningslagen och av 1 § i lagen om studiestöd

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 29/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 9/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 32/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 10/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

I anslutning till detta ärende tillåts även debatt om ärende 13) på dagordningen.

Debatt (PTK 72/5).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

6) Medborgarinitiativ: Lag om ändring av 22 § i djurskyddslagen (MI 1/2013 rd)

Andra behandlingen

Övrigt ärende  Ö 1/2013 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 6/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

I första behandlingen instämde riksdagen i jord- och skogsbruksutskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativet förkastas.

Debatt (PTK 72/6).

__________

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av det här ärendet avbryts och likaså avbryts plenum nu för en timme med anledning av förvaltningsutskottets sammanträde och fortsätter som det ser ut nu kl. 19.03.

Plenum avbröts kl. 18.03.

Plenum fortsatte

kl. 19.09

Överläggningarna leddes av andre vice talman Anssi Joutsenlahti.

Debatten fortsatte.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 73/3/2013

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Nationella audiovisuella arkivet och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 48/2013 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 2/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 36 och 38 § i universitetslagen samt av yrkeshögskolelagen och lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 44/2012 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 3/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd och barnskyddslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 61/2013 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 6/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 23/2013 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 16/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 14.6.2013.

PR 71/4/2013

Debatten fortsatte (PTK 72/10).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om el- och naturgasmarknaden

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 20/2013 vp

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 17/2013 rd

Lagmotion  LM 4/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 72/11).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 73/4/2013

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kompensationsområden för vindkraft och lag om ändring av 54 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 55/2013 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 18/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 72/12).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av konkurrenslagen och av 4 och 16 § i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 40/2013 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 19/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 72/13).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 18 kap. i aktiebolagslagen och av 5 och 6 § i handelskammarlagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 71/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om Nationalgalleriet och ändring av 3 och 10 § i lagen om begränsning av utförseln av kulturföremål

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 72/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 72/15).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och om användning av föräldralösa verk

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 73/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 72/16).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

17) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 74/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

18) Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 32 § i riksdagens arbetsordning

Remissdebatt

Talmanskonferensens förslag  TKF 1/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 19.6.2013 kl. 10.

Plenum avslutades kl. 20.32.