Plenarprotokoll 73/2005 rd

PR 73/2005 rd

Justerat 2.0r

73. ONSDAGEN DEN 15 JUNI 2005

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Olavi Ala-Nissilä /cent
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Sari Essayah /kd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Susanna Haapoja /cent
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Mikko Immonen /vänst
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Tanja Karpela /cent
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Reijo Paajanen /saml
 • Aila Paloniemi /cent
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Iivo Polvi /vänst

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Terhi Peltokorpi /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

15.6 ledamöterna

 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Tarja Filatov /sd

15 och 16.6 ledamot

 • Olavi Ala-Nissilä /cent

15—17.6 ledamot

 • Kimmo Kiljunen /sd

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

15.6 ledamöterna

 • Sari Essayah /kd
 • Katri Komi /cent

15 och 16.6 ledamot

 • Susanna Haapoja /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

15.6 ledamöterna

 • Janina Andersson /gröna
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Mikko Immonen /vänst
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Timo Kalli /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Reijo Paajanen /saml

15 och 16.6 ledamot

 • Aila Paloniemi /cent

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 58/2005 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 14/2005 rd

Talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid plenum i går.

Under debatten har ledamot Erkki Pulliainen föreslagit med bifall av ledamot Raimo Vistbacka att riksdagen i stället för motiveringen till kapitlet "Försörjningsberedskapen" i kommunikationsutskottets betänkande godkänner kapitlet enligt reservation 2.

Lagförslaget

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Motiveringen

Vid omröstningen om ledamot Pulliainens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 154 ja och 19 nej, 26 frånvarande.

( Omr. 1 )

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 66/2005 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 15/2005 rd

Talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid plenum i går.

Under debatten har ledamot Erkki Pulliainen föreslagit med bifall av ledamot Raimo Vistbacka att lagförslaget skall förkastas.

Vid omröstningen om att anta eller förkasta lagförslaget beslutar riksdagen anta sagda lagförslag med rösterna 153 ja och 21 nej, 25 frånvarande.

( Omr. 2 )

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 281/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 8/2005 rd

Talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid plenum i går.

Under debatten har ledamot Unto Valpas föreslagit med bifall av ledamot Mikko Kuoppa att lagförslaget skall förkastas.

Dessutom har ledamot Valpas med bifall av ledamot Heikki A. Ollila framställt ett förslag till uttalande enligt reservation 2.

Lagförslaget

Vid omröstningen om att anta eller förkasta lagförslaget beslutar riksdagen anta sagda lagförslag med rösterna 158 ja och 16 nej, 25 frånvarande.

( Omr. 3 )

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslaget till uttalande

Vid omröstningen om ledamot Valpas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 110 ja och 64 nej, 25 frånvarande.

( Omr. 4 )

Ärendet är slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av polislagen och till vissa lagar som har samband med den
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 266/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 10/2005 rd

Lagmotion  LM 58/2005 rd

Åtgärdsmotion  AM 33/2005 rd

Grunden för behandlingen:

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande nr 10. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid plenum i går.

Under allmänna debatten har ledamot Rosa Meriläinen föreslagit med bifall av ledamot Erkki Pulliainen att till grund för behandlingen skall läggas lagförslaget i reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Meriläinens förslag godkänner riksdagen förvaltningsutskottets betänkande till grund för behandlingen med rösterna 141 ja och 33 nej, 25 frånvarande.

( Omr. 5 )

Detaljbehandling:

Lagförslag 1 i regeringens proposition

5, 7 och 9 a—9 e § och 1 kap. rubrik godkänns.

20 §

Debatt (PTK 73/4).

Under debatten föreslår ledamot Rosa Meriläinen med bifall av ledamot Veijo Puhjo att paragrafen utesluts enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Meriläinens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 146 ja och 29 nej, 24 frånvarande.

( Omr. 6 )

22 a—22 f § godkänns.

28 §

Debatt (PTK 73/4).

Under debatten föreslår ledamot Rosa Meriläinen med bifall av ledamot Veijo Puhjo att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Meriläinens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 145 ja och 30 nej, 24 frånvarande.

( Omr. 7 )

30 a, 31 och 31 a § godkänns.

31 b §

Debatt (PTK 73/4).

Under debatten föreslår ledamot Rosa Meriläinen med bifall av ledamot Veijo Puhjo att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Meriläinens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 144 ja och 30 nej, 25 frånvarande.

( Omr. 8 )

31 c—31 f, 32 a—32 d och 33 § godkänns.

33 a §

Debatt (PTK 73/4).

Under debatten föreslår ledamot Rosa Meriläinen med bifall av ledamot Veijo Puhjo att paragrafen får den formulering den har i reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Meriläinens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 144 ja och 30 nej, 25 frånvarande.

( Omr. 9 )

33 b, 34 och 36 § godkänns.

36 a §

Debatt (PTK 73/4).

Under debatten föreslår ledamot Rosa Meriläinen med bifall av ledamot Veijo Puhjo att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Meriläinens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 144 ja och 30 nej, 25 frånvarande.

( Omr. 10 )

3 kap. rubrik samt 42 och 43 § godkänns.

44 §

Debatt (PTK 73/4).

Under debatten föreslår ledamot Rosa Meriläinen med bifall av ledamot Veijo Puhjo att paragrafen utesluts enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Meriläinens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 144 ja och 31 nej, 24 frånvarande.

( Omr. 11 )

45 a, 47 och 54 §, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken godkänns.

Övriga lagförslag

Lagförslag 2—6 i regeringens proposition samt det nya lagförslag 7 som bygger på lagmotion nr 58 godkänns med ett innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om försäkringsförmedling och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 220/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 12/2005 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande nr 12. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid plenum i går.

Detaljbehandling:

Lagförslag 1

1—4 § och 1 kap. rubrik, 5—18 § och 2 kap. rubrik, 19—22 § och 3 kap. rubrik samt 23—25 § godkänns.

26 §

Debatt (PTK 73/5).

Under debatten föreslår ledamot Martin Saarikangas med bifall av ledamot Juhani Sjöblom att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Saarikangas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 113 ja och 57 nej, 29 frånvarande.

( Omr. 12 )

27—30 § och 4 kap. rubrik, 31 och 32 § och 5 kap. rubrik, 33—36 § och 6 kap. rubrik, 37—43 § och 7 kap. rubrik samt 44—48 § godkänns.

49 §

Debatt (PTK 73/5).

Under debatten föreslår ledamot Martin Saarikangas med bifall av ledamot Juhani Sjöblom att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Saarikangas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 113 ja och 55 nej, 31 frånvarande.

( Omr. 13 )

8 kap. rubrik, ingressen och rubriken godkänns.

Övriga lagförslag

Lagförslag 2—6 godkänns med ett innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

6) Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, bokföring och förvaltning 2004

Enda behandlingen

Berättelse  B 5/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 13/2005 rd

Debatt (PTK 73/6).

Betänkandet godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

7) Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, bokföring och förvaltning 2004

Enda behandlingen

Berättelse  B 6/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 14/2005 rd

Debatt (PTK 73/7).

Betänkandet godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

8) Folkpensionsanstaltens fullmäktiges verksamhetsberättelse för år 2004

Enda behandlingen

Berättelse  B 7/2005 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 9/2005 rd

Debatt (PTK 73/8).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 76/2/2005

9) Regeringens proposition med förslag till lag om skatteuppbörd samt lagar om ändring av 36 § lagen om påförande av accis och fordonsskattelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 63/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 16/2005 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

10) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 9 § i inkomstskattelagen samt av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 64/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 17/2005 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 § lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 187/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 11/2005 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande nr 11. Först förs en allmän debatt om ärendet och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslag 1 i regeringens proposition och av de nya lagförslag 2 och 3 som förvaltningsutskottet föreslår i sitt betänkande.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslag 1 i regeringens proposition samt lagförslag 2 och 3 i förvaltningsutskottets betänkande med ett innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial samt till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 56/2005 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 7/2005 rd

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 103 § i vägtrafiklagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 72/2005 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 17/2005 rd

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

14) Verksamhetsberättelse från Finlands delegation i Nordiska rådet 2004

Remissdebatt

Berättelse  B 10/2005 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till utrikesutskottet.

Debatt (PTK 73/14, Löv 73/14/2, Thors 73/14/5).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till utrikesutskottet.

15) Lag om ändring av utlänningslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 53/2005 rd (Heidi Hautala /gröna m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 73/15).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

Nya propositioner

Förste vice talmannen meddelar att republikens president i dag den 15 juni 2005 har överlämnat regeringens proposition RP 83/2005 rd till riksdagen.

16) Regeringens proposition om en tilläggsbudget för 2005

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 62/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 15/2005 rd

Tilläggsbudgetmotion  TBM 1—38/2005 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum på tisdag.

Ingen debatt.

Talmanskonferensens förslag godkänns och betänkandet bordläggs till plenum på tisdag.

Förste vice talmannen:

På grund av arbetssituationen i riksdagen föreslår talmanskonferensen att beslutet om förfaringssättet vid enda behandlingen av ärendet fattas redan vid detta plenum.

Talmanskonferensens förslag att besluta om förfaringssättet godkänns.

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att vid behandlingen av ärendet förs först en allmän debatt, som inleds med en snabbdebatt med längst 5 minuters inlägg. Vid detaljbehandlingen föredras först utgifterna enligt huvudtitel och kapitel. Sedan föredras inkomsterna enligt avdelning och kapitel samt allmänna motiveringen. Till sist föredras betänkandets andra kläm som gäller förkastande av tilläggsbudgetmotionerna samt den fjärde klämmen som gäller tilllämpningen av tilläggsbudgeten.

Allmän debatt om huvudtitlarna, avdelningarna eller allmänna motiveringen tillåts inte längre, utan endast förslag med kort motivering får framställas.

För detaljbehandlingen av utgifterna föreslår talmanskonferensen ett sådant förfarande att ändringsförslagen framställs då respektive huvudtitel föredras och behandlas under detta kapitel eller denna huvudtitel. Om ändringsförslag inte har framställts vid en huvudtitel eller ett kapitel inom huvudtiteln anses huvudtiteln eller kapitlet ha blivit godkänt enligt finansutskottets betänkande.

Förslag som gäller avdelningarna framställs och omröstning verkställs på samma sätt som i fråga om huvudtitlarna för utgifterna.

En ledamot som har för avsikt att föreslå ändringar i finansutskottets betänkande skall lämna in sitt ändringsförslag skriftligen till centralkansliet senast på fredag kl. 15. Så skall förfaras också när ändringsförslagen baserar sig på reservationer till betänkandet. Ändringsförslag som inte lämnats in till centralkansliet inom den utsatta tiden tas inte upp till behandling om inte talmannen av särskild orsak anser det nödvändigt.

Förfaringssättet godkänns.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsköp och vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 21/2005 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 13/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet med stöd av 57 § 2 mom. i arbetsordningen på grund av riksdagens arbetssituation till nästa plenum i dag.

Plenum avslutas kl. 19.09.