Plenarprotokoll 73/2007 rd

PR 73/2007 rd

Justerat 2.0r

73. TISDAGEN DEN 6 NOVEMBER 2007

Överläggningarna leddes av förste vice talman Seppo Kääriäinen.

Namnupprop

Vid namnuppropet var följande 33 ledamöter frånvarande:

 • Matti Ahde /sd
 • Outi Alanko-Kahiluoto /gröna
 • Mikko Alatalo /cent
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Risto Autio /cent
 • Tuija Brax /gröna
 • Merikukka Forsius /gröna
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Jyri Häkämies /saml
 • Harri Jaskari /saml
 • Bjarne Kallis /kd
 • Oiva Kaltiokumpu /cent
 • Arja Karhuvaara /saml
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Pentti Oinonen /saf
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Petteri Orpo /saml
 • Päivi Räsänen /kd
 • Tanja Saarela /cent
 • Petri Salo /saml
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Kimmo Sasi /saml
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Unto Valpas /vänst

Efter namnuppropet anmälde sig följande 5 ledamöter:

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Matti Ahde /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Juha Korkeaoja /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

6.11 ledamöterna

 • Tuija Brax /gröna
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Kimmo Sasi /saml

6 och 7.11 ledamöterna

 • Jyri Häkämies /saml
 • Anni Sinnemäki /gröna

6—8.11 ledamöterna

 • Harri Jaskari /saml
 • Reijo Kallio /sd
 • Jaakko Laakso /vänst

6—9.11 ledamot

 • Risto Autio /cent

6—28.11 ledamöterna

 • Arja Karhuvaara /saml
 • Pentti Oinonen /saf
 • Päivi Räsänen /kd

Sjukfrånvaro

Följande anmälningar om frånvaro på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

5—16.11 ledamot

 • Satu Taiveaho /sd

6.11 ledamöterna

 • Merikukka Forsius /gröna
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Petteri Orpo /saml
 • Tanja Saarela /cent

6 och 7.11 ledamot

 • Jutta Urpilainen /sd

6—18.11 ledamot

 • Petri Salo /saml

__________

Nya propositioner

Förste vice talmannen:

Republikens president har den 2 november 2007 överlämnat regeringens propositioner RP 142—151/2007 rd till riksdagen.

__________

Unionsärenden

Förste vice talmannen:

Med statsrådets skrivelse av den 1 november 2007 har det till riksdagen inkommit tre sådana ärenden som avses i 96 § 2 mom. i grundlagen, ärendena U 34—36/2007 rd.

Talmannen har sänt ärendena för behandling i stora utskottet, som följande utskott ska lämna utlåtande till:

finansutskottet om ärende U 34,

kommunikationsutskottet om ärende U 35 samt

ekonomiutskottet om ärende U 36.

__________

Statsrådets redogörelse om Finlands deltagande i vissa internationella krishanteringsoperationer

Förste vice talmannen:

Med statsrådets skrivelse av den 1 november 2007 har till riksdagen inkommit statsrådets redogörelse om Finlands deltagande i operation ISAF i Afghanistan, Finlands deltagande i EU:s militära krishanteringsoperation i Tchad och Centralafrikanska republiken (EUFOR Tchad/RCA) samt försättandet av en finländsk militär avdelning i hög beredskap som en del av den av Sverige, Finland, Estland, Irland och Norge uppställda EU-stridsgruppen för beredskapsperioden 1.1—30.6.2008 (SRR 2/2007 rd).

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition om en tredje tillläggsbudget för 2007

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 130/2007 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. Efter en presentation av finansminister Jyrki Katainen förs debatten som en snabbdebatt utifrån de inlägg som ledamöterna har anmält sig för på förhand. Dessa inlägg får vara högst 5 minuter långa.

I anslutning till detta ärende får även 2) ärendet på dagordningen debatteras.

Debatt (PTK 73/1).

__________

Republiken Armeniens president besökte riksdagen

Förste vice talmannen:

Ärade ledamöter! En delegation under ledning av Republiken Armeniens president Robert Kotjarian är här för att följa plenum. På riksdagens vägnar hälsar jag våra gäster välkomna till riksdagen. (Applåder)

__________

Debatten fortsatte (PTK 73/1, Gestrin 73/1/68).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till finansutskottet.

2) Regeringens proposition om en fjärde tilläggsbudget för 2007

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 131/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till finansutskottet. [Debatt tillåten i samband med ärende 1)]

3) Regeringens proposition med förslag till ändring av fordonsskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 146/2007 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet, som kommunikationsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till före den 23 november 2007.

I anslutning till detta ärende får även 4) ärendet på dagordningen debatteras.

Debatt (PTK 73/3, Gestrin 73/3/28).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till finansutskottet, som kommunikationsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till före den 23 november 2007.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 147/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till finansutskottet, som kommunikationsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till före den 23 november 2007. [Debatt tillåten i samband med ärende 3)]

5) Regeringens proposition med förslag till lag om Skatteförvaltningen samt ändring av därtill anslutna lagar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 148/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till finansutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

6) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Estland om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 127/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till förvaltningsutskottet.

7) Regeringens proposition med förslag om godkännande av vissa ändringar av gränslinjen som konstaterats vid 2006 års översyn av riksgränsen mellan Finland och Sverige

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 128/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till utrikesutskottet.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kommunallagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 129/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till förvaltningsutskottet.

9) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av kreditinstitutslagen och lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 132/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till ekonomiutskottet.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ersättande av skördeskador

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 133/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

11) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av fordonslagen och ikraftträdandebestämmelserna i vissa andra lagar samt till lag om temporär ändring av 14 § i lagen om fordonstrafikregistret

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 134/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till kommunikationsutskottet.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 135/2007 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 73/12).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 136/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och arbetsgivares folkpensionsavgift

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 137/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring och av vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 138/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 139/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

17) Regeringens proposition med förslag till civiltjänstlag samt vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 140/2007 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet och försvarsutskottet ska lämna utlåtande till.

I anslutning till detta ärende får även 36) ärendet på dagordningen debatteras.

Debatt (PTK 73/17).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 74/2/2007

18) Regeringens proposition med förslag till godkännande av ett ramavtal mellan Finland och Bulgarien angående gemensamt genomförande i enlighet med Kyotoprotokollet till Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändring och förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i ramavtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 141/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till miljöutskottet.

19) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Polen om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 142/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till förvaltningsutskottet.

20) Regeringens proposition om godkännande av avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) och överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security (DHS) (2007 års PNR-avtal) och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet samt lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter och överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security och om tillämpning av avtalet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 143/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till förvaltningsutskottet.

21) Regeringens proposition om godkännande av rådets beslut om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (2007/436/EG)

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 144/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till finansutskottet.

22) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 19 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 145/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till finansutskottet.

23) Regeringens proposition om godkännande av det multilaterala avtalet om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 149/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till kommunikationsutskottet.

24) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om Strålsäkerhetscentralen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 150/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

25) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 49 § i barnskyddslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 151/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

26) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 58/2007 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 11/2007 rd

Lagmotion  LM 10, 71/2007 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslaget i regeringens proposition har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslaget i regeringens proposition som hade godkänts i första behandlingen.

Riksdagen höll fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

27) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 44/2007 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 10/2007 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslaget som hade godkänts i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

28) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 107/2007 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 12/2007 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslaget som hade godkänts i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

29) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av lagen om överlåtelseskatt

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 108/2007 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 13/2007 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslaget som hade godkänts i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

30) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om televisions- och radioverksamhet samt av 3 och 5 § i lagen om statens televisions- och radiofond

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 49/2007 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 6/2007 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslagen har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslagen som hade godkänts i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

31) Regeringens proposition med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 26/2007 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 5/2007 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslagen har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslagen som hade godkänts i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

32) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 15 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 123/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 11/2007 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 73/32).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 74/1/2007

33) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 22/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 8/2007 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslaget som hade godkänts i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

34) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om nivåförhöjning av folkpensionen samt till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 95/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 9/2007 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslagen har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 73/34).

Beslut

Riksdagen antog lagförslagen som hade godkänts i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

35) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 c och 10 a § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 101/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 10/2007 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslaget som hade godkänts i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

36) Civiltjänstlag samt lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Lagmotion  LM 117/2007 rd (Paavo Arhinmäki /vänst)

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. [Debatt tillåten i samband med ärende 17)]

37) Regeringens proposition om godkännande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 42/2007 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 8/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 8 november 2007.

38) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Slovakien om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassiferad information och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 96/2007 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 6/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 8 november 2007.

39) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 63/2007 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 7/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 8 november 2007.

40) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 1 § i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral samt av lagen om förvaltning av straffverkställighet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 89/2007 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 6/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 8 november 2007.

41) Regeringens proposition med förslag till lag om auktoriserade translatorer

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 39/2007 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 6/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 8 november 2007.

42) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om organisering av konstens främjande

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 65/2007 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 7/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 8 november 2007.

43) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 124/2007 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 4/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 8 november 2007.

Förste vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag kl. 15.

Plenum avslutades kl. 19.41.

​​​​