Plenarprotokoll 73/2014 rd

PR 73/2014 rd

Justerat 2.0r

73. TISDAGEN DEN 2 SEPTEMBER 2014

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.04—16.59), förste vice talman Pekka Ravi (16.59—19.30) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (19.30—21.17).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 12 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Anne Holmlund /saml
 • Jouko Jääskeläinen /kd (r)
 • Mika Kari /sd (s)
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Eero Lehti /saml
 • Jari Myllykoski /vänst
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Mats Nylund /sv
 • Annika Saarikko /cent (f)
 • Eero Suutari /saml
 • Anne-Mari Virolainen /saml
 • Ville Vähämäki /saf (s)

Efter namnuppropet anmälde sig ledamöterna

 • Jari Myllykoski /vänst (14.27)
 • Eero Suutari /saml (14.31)

__________

Ny ledamot

Talman Eero Heinäluoma:

Diplomingenjör, ekonomie magister Elina Lepomäki från Esbo, som i egenskap av ersättare från Nylands valkrets träder som medlem i riksdagen i stället för Jyrki Katainen som från och med 1.7.2014 beviljats befrielse från sitt uppdrag som riksdagsledamot, har 4.7.2014 uppvisat för talmannen sin behörigen granskade och godkända fullmakt och inlett sitt uppdrag som riksdagsledamot från och med 4.7.2014.

__________

Ersättare för de ledamöter som har valts till Europaparlamentet

Talman Eero Heinäluoma:

Ledamöterna Jussi Halla-aho, Miapetra Kumpula-Natri, Merja Kyllönen och Henna Virkkunen, som har valts till Europaparlamentet vid valet 25.5.2014, har meddelat mig att de ämnar handha sina uppdrag som ledamöter av Europaparlamentet. Deras uppdrag som riksdagsledamöter avbröts från och med parlamentets första plenum 1.7.2014.

Ersättarna för ledamöterna som valts till Europaparlamentet visade 4.7.2014 upp sina ledamotsfullmakter för talmannen och började sköta sina uppdrag som ledamöter från och med 4.7.2014:

från Helsingfors valkrets träder som ersättare för ledamot Jussi Halla-aho kriminalöverkonstapel Mika Raatikainen,

från Vasa valkrets som ersättare för ledamot Miapetra Kumpula-Natri lokförare, kommunalråd Harry Wallin,

från Uleåborgs valkrets som ersättare för ledamot Merja Kyllönen studentmerkonom, försäljare Katja Hänninen och

från Mellersta Finlands valkrets som ersättare för ledamot Henna Virkkunen magister i samhällsvetenskaper, samkommunsdirektör Mikael Palola.

__________

Talman Eero Heinäluoma:

Jag önskar de nya ledamöterna välkomna in i riksdagsarbetet och ber att ni intar era platser i plenisalen.

Enligt gammal tradition visade vaktmästerichefen de nya ledamöterna till sina platser.

__________

Befrielse från uppdrag som riksdagsledamot

Talman Eero Heinäluoma:

Mari Kiviniemi har i ett brev till riksdagen av den 21.8.2014 anhållit om befrielse från sitt uppdrag som riksdagsledamot efter att hon utnämnts till vice generalsekreterare i Organistaionen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

Talmanskonferensen förordar Mari Kiviniemis anhållan.

Anhållan godkändes.

Talman Eero Heinäluoma:

Mari Kiviniemi beviljas således befrielse från uppdraget som riksdagsledamot från och med 2.9.2014.

__________

Regeringens propositioner

Talman Eero Heinäluoma:

Under uppehållet i riksdagens sammanträden har statsrådet 25.6, 3.7, 10.7, 14.8, 21.8 och 28.8.2014 överlämnat regeringens propositioner RP 91—109/2014 rd till riksdagen. Propositionerna tas till remissdebatt i detta plenum.

__________

Unionsärenden

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 3.7, 10.7, 7.8 och 28.8.2014 till riksdagen överlämnat unionsärendena U 29—33/2014 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet,

som kulturutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 29,

arbetslivs- och jämställdhetsutskottet om ärendena U 30 och 31,

finansutskottet om ärende U 32 samt

ekonomiutskottet om ärende U 33.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 333, 366, 391, 392—425, 427—543, 545—551, 553, 554, 556—567, 569, 571—584, 587, 589, 590/2014 rd antecknades ha anlänt.

__________

Statsrådsmedlemmarnas bindningar

Talman Eero Heinäluoma:

Medlemmarna i statsminister Alexander Stubbs regering som utnämndes 24.6.2014 har 3.7.2014 lämnat till riksdagen en redogörelse för sina bindningar (SR 3/2014 rd).

__________

Medlemmar i olika organ

Talman Eero Heinäluoma:

I stället för Petteri Orpo och Lenita Toivakka som utnämnts till medlemmar i statsrådet ska riksdagen utse en medlem till stora utskottet, en ersättare till utrikesutskottet, en ersättare till finansutskottet, en medlem till social- och hälsovårdsutskottet samt en ersättare till ekonomiutskottet.

I stället för Jussi Halla-aho och Merja Kyllönen som har valts till medlemmar av Europaparlamentet ska riksdagen utse en ersättare till stora utskottet, en medlem till förvaltningsutskottet, en ersättare till Finlands delegation i Europarådet samt en medlem till revisionsutskottet.

Med hänvisning till en reglering av utskottsplatserna anhåller

Riitta Myller om befrielse från medlemskapet i grundlagsutskottet,

Oras Tynkkynen om befrielse från medlemskapet i lagutskottet och

Satu Haapanen om befrielse från medlemskapet i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Talmanskonferensen förordar ledamöternas anhållan.

Riksdagen godkände ledamöternas anhållan.

Talman Eero Heinäluoma:

Fyllnadsval förrättas i plenum i morgon onsdag 3.9.2014 kl. 14, med undantag för fyllnadsval till Finlands delegation i Europarådet, som förrättas i plenum onsdag 10.9.2014 kl. 14. Kandidatlistorna för fyllnadsvalen ska lämnas till centralkansliet senast i morgon onsdag kl. 11, med undantag för kandidatlistan för fyllnadsvalet till Finlands delegation i Europarådet, som ska lämnas in till centralkansliet senast onsdag 10.9.2014 kl. 11.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Statsministerns upplysning med anledning av situationen i Ukraina

Debatt

Statsministerns upplysning  SU 4/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Nu lämnar statsministern en upplysning med anledning av situationen i Ukraina.

Gruppanförandena som hålls efter statsministerns och utrikesministerns anföranden får vara högst 5 minuter långa. Därefter beviljar talmannen enligt eget övervägande inlägg som får vara högst 1 minut långa. Ledamöterna kan anmäla sig för inlägg genom att trycka på knapp V.

Debatt (PTK 73/1, statsminister Stubb 73/1/1, Östman 73/1/10, Gestrin 73/1/32).

Ärendet slutbehandlat.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till faderskapslag och vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 91/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 73/2, min. Henriksson 73/2/1).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 103/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 73/3, min. Henriksson 73/3/1).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsdomstolen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 104/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 73/4, min. Henriksson 73/4/1).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

5) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av det interna avtalet om finansiering av Europeiska unionens bistånd i enlighet med AVS-EU-partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till utomeuropeiska länder och territorier

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 92/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till utrikesutskottet.

Debatt (PTK 73/5).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av Internationella arbetsorganisationens konvention från 2011 om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen samt till vissa lagar som har samband med det

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 93/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debatt (PTK 73/6).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om EU-miljömärke

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 94/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 95/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 96/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 73/9).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 97/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av livsmedelslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 98/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten, lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg samt lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 99/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 73/12).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 44 och 46 § i lagen om främjande av integration

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 100/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 73/13, Nauclér 73/13/1, 73/13/3).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 101/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om konsulära tjänster och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 102/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om civilpersonals deltagande i krishantering och av 15 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 105/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 73/16).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare och 17 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 106/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 73/17).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 107/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 73/18).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stärkt självbestämmanderätt för socialvårdens klienter och för patienter och om villkor för begränsningsåtgärder och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 108/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 73/19).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

20) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa arbetspensionslagar och av lagen om Folkpensionsanstalten

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 109/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 73/20).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

21) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter och av 5 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 204/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 8/2014 rd

Åtgärdsmotion  AM 52/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 73/21).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 74/2/2014

22) Statsförvaltningens inhyrning av lokaler från Senatfastigheter

Bordläggning av betänkanden

Övrigt ärende  Ö 4/2014 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 5/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.9.2014.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 3.9.2014 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 21.17.

​​​​