Plenarprotokoll 74/2011 rd

PR 74/2011 rd

Justerat 2.0r

74. ONSDAGEN DEN 23 NOVEMBER 2011

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.07—16.00) och förste vice talman Pekka Ravi (16.00—17.36).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 28 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Heikki Autto /saml (r)
 • Juho Eerola /saf (r)
 • Markku Eestilä /saml (r)
 • Jussi Halla-aho /saf (r)
 • Lauri Heikkilä /saf (r)
 • Mika Kari /sd
 • Elsi Katainen /cent
 • Laila Koskela /saf (s)
 • Merja Kyllönen /vänst (r)
 • Suna Kymäläinen /sd (s)
 • Eero Lehti /saml
 • Paula Lehtomäki /cent (f)
 • Markus Lohi /cent (r)
 • Eeva Maria Maijala /cent
 • Hanna Mäntylä /saf (s)
 • Pentti Oinonen /saf
 • Aila Paloniemi /cent
 • Paula Risikko /saml
 • Annika Saarikko /cent (r)
 • Juha Sipilä /cent (r)
 • Jouko Skinnari /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Astrid Thors /sv (r)
 • Kari Tolvanen /saml (r)
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Jutta Urpilainen /sd (r)
 • Raija Vahasalo /saml
 • Ville Vähämäki /saf (s)

Efter namnuppropet anmälde sig följande ledamot:

 • Raija Vahasalo /saml (14.31)

__________

Talmanskonferensens beslut om snabbdebatter

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen har 22.11.2011 beslutat att i samtliga debatter i plenum under slutet av höstsessionen förs den delen av debatten som består av inlägg som ledamöterna har anmält sig för innan behandlingen av ärendet inleds som snabbdebatter med anföranden som får vara högst 5 minuter långa. Presentationer av betänkanden får vara högst 10 minuter långa

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lotteriskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 51/2011 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 7/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 22.11.2011.

PR 73/10/2011

Under debatten har Markus Mustajärvi med bifall av Timo Kalli föreslagit att lagförslaget förkastas.

Ledamot Markus Mustajärvi har med bifall av Jyrki Yrttiaho framställt följande förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen följer upp vilka konsekvenser ändringen av lotteriskattelagen har för sysselsättningen, företagsamheten på landsbygden, travsporten, ungdomsfostran och de ungas fritidssysselsättningar och reagerar på situationen för att undanröja uppdagade problem."

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslaget.

Den som godkänner lagförslaget, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslaget förkastats.

I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

109 ja, 60 nej; 30 frånvarande.

( Omr. 1 )

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Talman Eero Heinäluoma:

Till sist ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande.

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

107 ja, 34 nej, 28 avstår; 30 frånvarande

( Omr. 2 )

Ärendet slutbehandlat.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 52/2011 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 9/2011 rd

Lagmotion  LM 20, 24/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 22.11.2011.

PR 73/12/2011

Under debatten har Markus Mustajärvi med bifall av Timo Kalli föreslagit att lagförslaget förkastas.

Ledamot Markus Mustajärvi har med bifall av Jyrki Yrttiaho framställt följande förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen följer upp vilka konsekvenserna momsen får för tidningar och tidskrifter och hur den påverkar befolkningens möjligheter att få information, sysselsättningen inom branschen och statens skatteinkomster och lämnar en rapport till riksdagen före utgången av 2014."

Dessutom har Kauko Tuupainen med bifall av Anne Louhelainen föreslagit att riksdagen godkänner lagmotion 24/2011 rd.

Redogörelsen godkändes.

Talman Eero Heinäluoma:

Jag konstaterar att det i andra behandlingen av lagförslag endast är möjligt att besluta godkänna eller förkasta lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. I första behandlingen instämde riksdagen i utskottets förslag att lagförslaget i den lagmotion Kauko Tuupainen avser förkastas. Därför anser jag mig inte kunna föreslå att Kauko Tuupainens förslag tas till omröstning.

Riksdagen godkände talmannens förfarande.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslaget.

Den som godkänner lagförslaget, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslaget förkastats.

I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslaget i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

108 ja, 61 nej, 1 avstår; 29 frånvarande.

( Omr. 3 )

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Talman Eero Heinäluoma:

Till sist ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande.

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

109 ja, 34 nej, 28 avstår; 28 frånvarande

( Omr. 4 )

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om ändring av lagen om införande av en lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 41/2011 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 5/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Debatten om ärendet avslutades i plenum 22.11.2011.

PR 73/18/2011

Under debatten har Timo Korhonen med bifall av Jari Leppä framställt ett förslag till uttalande enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Talman Eero Heinäluoma:

Till sist ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande.

Vid omröstningen om Timo Korhonens förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

109 ja, 62 nej; 28 frånvarande

( Omr. 5 )

Ärendet slutbehandlat.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och 12 § i lagen om vuxenutbildningsstöd

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 90/2011 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 10/2011 rd

Lagmotion  LM 10, 17/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Debatten om ärendet avslutades i plenum 22.11.2011.

PR 73/22/2011

Under debatten har Juha Rehula med bifall av Anu Vehviläinen framställt ett förslag till uttalande enligt reservation 2 samt följande förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen fortsätter förbättra bastryggheten med målet att vid arbetsmarknadsstöd avskaffa behovsprövningen av inkomster som maken eller föräldrar som bor i samma hushåll har."

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Talman Eero Heinäluoma:

Till sist ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden.

Vid omröstningen om Juha Rehulas första förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

108 ja, 62 nej; 29 frånvarande

( Omr. 6 )

Vid omröstningen om Juha Rehulas andra förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

107 ja, 60 nej; 32 frånvarande

( Omr. 7 )

Ärendet slutbehandlat.

5) Statens bokslutsberättelse för 2010
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet för finansåret 2010 och statens bokslutsberättelse

Enda behandlingen

Berättelse  B 10/2011 rd

Berättelse  B 12/2011 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 1/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger revisionsutskottets betänkande.

Debatt (PTK 74/5).

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen.

Ärendet slutbehandlat.

6) Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2011
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2011 (RP 38/2011 rd)
Regeringens proposition till riksdagen om en andra komplettering av den tredje tillläggsbudgetpropositionen för 2011 (RP 38/2011 rd)

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 38/2011 rd

Regeringens proposition  RP 78/2011 rd

Regeringens proposition  RP 112/2011 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 12/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande.

Efter en presentation av betänkandet följer en snabbdebatt där de inlägg som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa.

Debatt (PTK 74/6)

Beslut

Riksdagen godkände tilläggsbudgetpropositionen enligt betänkandet.

Riksdagen godkände utskottets förslag till tilllämpning av tilläggsbudgeten.

Ärendet slutbehandlat.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 57/2011 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 11/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 74/7)

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 76/3/2011

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 54/2011 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 13/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 74/8).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i och bilagan till lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 55/2011 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 14/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 74/9).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om främjande av integration, 91 och 93 § i utlänningslagen och 7 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 73/2011 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 3/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 74/10).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kollektivtrafiklagen och av 3 och 7 § i lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 101/2011 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 8/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 74/11).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om bedömningsorgan för informationssäkerhet, bedömning av informationssäkerheten i myndigheternas informationssystem och datakommunikation och ändring av 2 § i lagen om kommunikationsförvaltningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 45/2011 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 9/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 74/12).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om marin utrustning och till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 83/2011 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 10/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 74/13).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg och lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 103/2011 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 11/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 74/14).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

15) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av infanteriminor samt om deras förstöring och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av konventionen samt till vissa lagar som har samband med den

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 15/2011 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 2/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om konventionen och sedan vid andra behandlingen om lagförslagen.

Debatt (PTK 74/15).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 76/2/2011

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 § i lagen om främjande av integration

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 49/2011 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 4/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.11.2011.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen och till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 37/2011 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 5/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.11.2011.

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 82/2011 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 12/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.11.2011.

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 49 § 2 mom. i universitetslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 79/2011 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 3/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.11.2011.

20) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala pensioner, lagen om statens pensioner, ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om kommunala pensioner, lagen om införande av lagen om kommunala pensioner och lagen om införande av lagen om statens pensioner

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 96/2011 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 13/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.11.2011.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är i morgon torsdag 24.11.2011 kl. 16.

Plenum avslutades kl. 17.36.

​​​​