Plenarprotokoll 74/2012 rd

PR 74/2012 rd

Justerat 2.0r

74. ONSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2012

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.02—15.57) och förste vice talman Pekka Ravi (15.57—16.12).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 36 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Paavo Arhinmäki /vänst (r)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (r)
 • Christina Gestrin /sv (r)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Lars Erik Gästgivars /sv (r)
 • Lauri Heikkilä /saf (r)
 • Timo Heinonen /saml (r)
 • James Hirvisaari /saf (r)
 • Anne Holmlund /saml (r)
 • Jyri Häkämies /saml (r)
 • Jyrki Katainen /saml (r)
 • Pia Kauma /saml
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Jukka Kopra /saml
 • Martti Korhonen /vänst (r)
 • Suna Kymäläinen /sd (r)
 • Jari Lindström /saf (r)
 • Antti Lindtman /sd (r)
 • Eeva-Maria Maijala /cent (r)
 • Silvia Modig /vänst (r)
 • Lasse Männistö /saml
 • Hanna Mäntylä /saf
 • Markku Mäntymaa /saml (r)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (r)
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Jaana Pelkonen /saml (r)
 • Arto Pirttilahti /cent (r)
 • Päivi Räsänen /kd (r)
 • Kristiina Salonen /sd (r)
 • Kimmo Sasi /saml (r)
 • Anni Sinnemäki /gröna (f)
 • Jouko Skinnari /sd
 • Kari Tolvanen /saml (r)
 • Kaj Turunen /saf (r)
 • Mirja Vehkaperä /cent (r)
 • Pertti Virtanen /saf

Efter namnuppropet anmälde sig ledamot

 • Anneli Kiljunen /sd (16.00)

__________

Regeringens propositioner

Talman Eero Heinäluoma:

Under uppehållet i riksdagens sammanträden har statsrådet 20.7, 16.8, 23.8 och 30.8.2012 överlämnat regeringens propositioner RP 71—77/2012 rd till riksdagen.

__________

Unionsärenden

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 16.8, 23.8 och 30.8.2012 överlämnat till riksdagen unionsärendena U 48—51/2012 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet,

som kommunikationsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 48,

kommunikationsutskottet om ärende U 49,

förvaltningsutskottet om ärende U 50 och

ekonomiutskottet om ärende U 51.

__________

Berättelser

Talman Eero Heinäluoma:

Justitiekanslern i statsrådet har 15.8.2012 lämnat till riksdagen en berättelse om justitiekanslerns ämbetsåtgärder och iakttagelser om hur lagstiftningen har följts år 2011 (B 9/2012 rd).

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 364, 396, 413, 443, 445, 446, 448—602, 608/2012 rd antecknades ha anlänt.

__________

Medlemmar i olika organ

Talman Eero Heinäluoma:

Med hänvisning till en reglering av utskottsplatserna anhåller Lars Gästgivars om befrielse från medlemskapet i lagutskottet och Mikaela Nylander om befrielse från medlemskapet i framtidsutskottet.

Talmanskonferensen förordar anhållan.

Riksdagen godkände anhållan.

Talman Eero Heinäluoma:

Fyllnadsval förrättas i plenum i morgon torsdag 6.9.2012 kl. 16. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas in till centralkansliet senast i morgon torsdag kl. 13.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Sverige om gemensam organisering och samarbete i fråga om service till vintersjöfarten och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 70/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

2) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konvention om förebyggande av storolyckor inom industrin samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 71/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet.

Debatt (PTK 74/2).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida ålderspension och deltidspension

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 77/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 74/3).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om auktion av vissa radiofrekvenser och lag om temporär ändring av kommunikationsmarknadslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 72/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 74/4).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 73/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

6) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av det fakultativa protokollet till internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 74/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

7) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Brunei om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 75/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till bestämmelser om prejudikatbesvär, beskattningsförfarandet och sökande av ändring i beskattningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 76/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

9) Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmars bindningar (försvarsminister Carl Haglund)

Debatt

Statsrådets skrivelse  SR 2/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Minister Carl Haglunds redogörelse för sina bindningar föredras. Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet.

Ingen debatt.

Ärendet slutbehandlat.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 42/2012 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 7/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.9.2012.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är i morgon torsdag 6.9.2012 kl. 16.

Plenum avslutades kl. 16.12.

​​​​