Plenarprotokoll 75/2004 rd

PR 75/2004 rd

Justerat 2.0r

75. TISDAGEN DEN 15 JUNI 2004

Förhandlingarna leds av förste vice talman Markku Koski.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Tuija Brax /gröna
 • Kaarina Dromberg /saml
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Satu Hassi /gröna
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anne Huotari /vänst
 • Susanna Huovinen /sd
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Saara Karhu /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Jere Lahti /saml
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Leena Luhtanen /sd
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Heli Paasio /sd
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Maija Rask /sd
 • Eero Reijonen /cent
 • Matti Saarinen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Hannu Takkula /cent
 • Irja Tulonen /saml
 • Kari Uotila /vänst
 • Raija Vahasalo /saml
 • Jari Vilén /saml

Efter namnuppropet anmäler sig följande ledamöter:

 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Anne Huotari /vänst
 • Jere Lahti /saml
 • Tuula Haatainen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Satu Hassi /gröna

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

15.6 ledamöterna

 • Tuula Haatainen /sd
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Leena Luhtanen /sd
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Kari Rajamäki /sd

15—17.6 ledamot

 • Kimmo Kiljunen /sd

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

15—18.6 ledamot

 • Eero Reijonen /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

15.6 ledamöterna

 • Tuija Brax /gröna
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Kaarina Dromberg /saml
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Satu Hassi /gröna
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Esko Kurvinen /saml
 • Jere Lahti /saml
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Maija Rask /sd
 • Paula Risikko /saml
 • Matti Saarinen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Irja Tulonen /saml
 • Kari Uotila /vänst
 • Raija Vahasalo /saml

__________

Unionsärenden

Förste vice talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 10 juni 2004 har till riksdagen inkommit tre sådana ärenden som avses i 96 § 2 mom. grundlagen, ärendena U 36—38/2004 rd.

 • Förste vice talmannen meddelar att talmannen har sänt dessa ärenden vidare för att behandlas i stora utskottet, som
 • lagutskottet skall lämna utlåtande till om ärende U 36,
 • finansutskottet om ärende U 37 samt
 • social- och hälsovårdsutskottet om ärende U 38.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition om godkännande av delvist återtagande av reservationerna till konventionen angående flyktingars rättsliga ställning och till det härtill anslutna protokollet samt med förslag till lag om konventionen angående flyktingars rättsliga ställning och protokollet angående flyktingars rättsliga ställning

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 32/2004 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 8/2004 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i utrikesutskottets betänkande, som gäller godkännande av att de reservationer till konventionen om flyktingars rättsliga ställning som nämns i utskottets betänkande återtas. Slutligen beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Riksdagen godkänner att de i utrikesutskottets betänkande nämnda reservationerna återtas.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av befolkningsdatalagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 90/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 7/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 35 § i lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 68/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 8/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kyrkolagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 98/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 9/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 78/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 10/2004 rd

Debatt (PTK 75/5).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

6) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om advokater och 6 § lagen om statliga rättshjälpsbyråer

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 54/2004 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 5/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

7) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Ryssland om anläggande av en landsväg för att trygga landsvägstrafiken mellan Nuijamaa internationella gränsövergångsställe för landsvägstrafik (Republiken Finland) och Brusnitjnoje internationella gränsövergångsställe för landsvägstrafik (Ryska federationen) i samband med flyttningen av Nuijamaa gränsövergångsställe och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 65/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 16/2004 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i kommunikationsutskottets betänkande, som gäller godkännande av överenskommelsen. Slutligen beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Överenskommelsen godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 99/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 17/2004 rd

Debatt (PTK 75/8).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 § 2 mom. och 5 § 1 mom. i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 97/2004 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 8/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslaget till uttalande i kulturutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 § lagen om utveckling av högskoleväsendet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 18/2004 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 9/2004 rd

Debatt (PTK 75/10).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om sjömanspensioner samt till ändring av pensionslagstiftningen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 39/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 11/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 17 § och 41 d § lagen om olycksfallsförsäkring

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 62/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 12/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

13) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av folkhälsolagen, lagen om specialiserad sjukvård samt vissa andra lagar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 77/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 13/2004 rd

Debatt (PTK 75/13).

Under debatten föreslår ledamot Eero Akaan-Penttilä med bifall av ledamot Leena Rauhala att riksdagen godkänner ett uttalande enligt reservation 1.

 • Ledamot Erkki Virtanen föreslår med bifall av ledamot Matti Kangas att riksdagen godkänner ett uttalande enligt reservation 2.

Lagförslagen

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslagen till uttalanden

Förslaget till uttalande i social- och hälsovårdsutskottets betänkande godkänns.

Vid omröstningen om ledamot Akaan-Penttiläs förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 85 ja och 52 nej, 62 frånvarande.

( Omr. 1 )

Vid omröstningen om ledamot Virtanens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 80 ja och 57 nej, 62 frånvarande.

( Omr. 2 )

Ärendet är slutbehandlat.

14) Regeringens proposition med förslag om godkännande av överenskommelsen mellan parterna i konventionen om upprättande av Europeiska rymdorganet samt Europeiska rymdorganet om skydd för och utbyte av säkerhetsklassificerad information samt överenskommelsen mellan Finland och Tyskland om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i de nämnda överenskommelserna som hör till området för lagstiftningen och till lag om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 66/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 11/2004 rd

Allmän debatt (PTK 75/14).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 67/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 12/2004 rd

Allmän debatt (PTK 75/15).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 15 § lagen om bostadsbidrag

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 88/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 12/2004 rd

Lagmotion  LM 21/2004 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande nr 12. Först förs en allmän debatt och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslaget i regeringens proposition.

Allmän debatt (PTK 75/16).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslaget i regeringens proposition med ett innehåll enligt betänkandet.

Riksdagen omfattar miljöutskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

17) Regeringens proposition om godkännande av protokoll nr 13 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 111/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till lagutskottet.

18) Regeringens proposition med förslag till vissa ändringar i den lagstiftning som gäller förvaltningsprocessen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 112/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till förvaltningsutskottet, som lagutskotet skall lämna utlåtande till.

19) Regeringens proposition med förslag till revidering av bestämmelserna om vapenbrott

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 113/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till lagutskottet.

20) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 114/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till lagutskottet.

21) Regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition om godkännande av protokollet om ändring av artikel 2 och bilagan till konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå samt godkännande av protokollet om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå och ändring av protokollet om privilegier och immunitet för Europol, medlemmarna i organen, dess biträdande direktörer och dess tjänstemän samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollen (RP 36/2004 rd)

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 115/2004 rd

Talmannen:

Regeringens proposition nr 115/2004 rd med förslag till komplettering av regeringens proposition 36/2004 rd skall med stöd av 31 § riksdagens arbetsordning remitteras till förvaltningsutskottet som bereder den ursprungliga propositionen.

Ingen debatt.

Ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

22) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 20 § i lagen om statliga affärsverk

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 116/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

23) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om överlåtelseskatt samt om ändring av 1 § i lagen om bostadshusreservering vid beskattningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 117/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

24) Regeringens proposition om godkännande av konventionen med stadga för Europaskolorna samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 118/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kulturutskottet.

25) Regeringens proposition med förslag till lag om oljeskyddsfonden och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 119/2004 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till miljöutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 75/25).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till miljöutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

26) Regeringens proposition med förslag till lag om vattenvårdsförvaltning, lag om ändring av miljöskyddslagen och lag om ändring av vattenlagen samt godkännande av protokollet om vatten och hälsa till 1992 års konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar och lag om sättande i kraft av dess bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 120/2004 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till miljöutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 75/26).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 76/1/2004

27) Regeringens proposition om godkännande av åtgärden avseende upprättande av ett sekretariat för Antarktisfördraget

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 64/2004 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 9/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

28) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär befrielse från betalning av förskottsinnehållning som verkställts på sjöarbetsinkomst från vissa passagerarfartyg

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 94/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 6/2004 rd

Åtgärdsmotion  AM 1/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

29) Regeringens proposition med förslag till ändring av bestämmelserna om skuldansvar i ärvdabalken samt till vissa lagar som har samband med dem

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 14/2004 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 6/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

30) Regeringens proposition med förslag till lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 69/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 12/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

31) Regeringens proposition med förslag till lagar om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare samt om ändring av 17 § lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 95/2004 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 6/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

32) Regeringens proposition med förslag till lag om europabolag och vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 55/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 13/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

33) Regeringens proposition med förslag till lag om arbetstagarinflytande i europabolag (SE)

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 107/2004 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 7/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

34) Regeringens proposition om godkännande av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen samt till lagar om hur vissa projekt som påverkar användningen av miljön skall handläggas i ett inlösningsförfarande och om ändring av kärnenergilagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 165/2003 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 13/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 17.22.