Plenarprotokoll 75/2007 rd

PR 75/2007 rd

Justerat 2.0r

75. TORSDAGEN DEN 8 NOVEMBER 2007

Överläggningarna leddes av talman Sauli Niinistö.

Namnupprop

Vid namnuppropet var följande 21 ledamöter frånvarande:

 • Risto Autio /cent
 • Tuija Brax /gröna
 • Merikukka Forsius /gröna
 • Anne Holmlund /saml
 • Harri Jaskari /saml
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Oiva Kaltiokumpu /cent
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Arja Karhuvaara /saml
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Markku Rossi /cent
 • Päivi Räsänen /kd
 • Petri Salo /saml
 • Satu Taiveaho /sd
 • Astrid Thors /sv
 • Unto Valpas /vänst

Efter namnuppropet anmälde sig följande ledamot:

 • Päivi Räsänen /kd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

8.11 ledamöterna

 • Hannakaisa Heikkinen /cent
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Juha Rehula /cent
 • Paula Sihto /cent
 • Lenita Toivakka /saml
 • Erkki Virtanen /vänst

8 och 9.11 ledamöterna

 • Tuija Brax /gröna
 • Ilkka Kanerva /saml

Sjukfrånvaro

Följande anmälning om frånvaro på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

8 och 9.11 ledamot

 • Merikukka Forsius /gröna

__________

Talmannens minnesord med anledning av tragedin i Jokela

Plenum inleddes med att talmannen höll ett tal (PTK (75/0) ).

Riksdagsledamöterna lyssnade stående till talmannens minnesord.

En stunds tystnad.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Muntliga frågor

Talmannen:

1) ärendet på dagordningen är en muntlig frågestund.

Jag meddelar redan i detta skede att jag avbryter plenum efter frågestunden för 15 minuter, varefter vi fortsätter med de övriga ärendena på dagordningen.

Talmannen:

Frågestunden är nu slut.

__________

Talmannen:

Plenum avbryts nu och det fortsätter kl. 17.

Plenum avbröts kl. 16.29.

Plenum fortsatte

kl. 17

Överläggningarna leddes av talman Sauli Niinistö.

Ändring i dagordningen

Talmannen:

I dagordningen görs den ändringen att som följande behandlas från tilläggslistan 13) ärendet på dagordningen. Det är en upplysning som statsministern lämnar utom dagordningen om säkerställandet av patientsäkerheten vid en eventuell arbetskonflikt inom hälso- och sjukvården.

UTOM DAGORDNINGEN

13) Patientsäkerheten under en eventuell arbetskonflikt inom vårdsektorn

Statsministerns upplysning  SU 3/2007 rd

Talmannen:

Med anledning av denna upplysning från statsministern förs ingen särskild debatt.

Statsminister Matti Vanhanen (översättning): Jag är medveten om att ni, många kolleger, har erfarit att vi inte i dag borde behandla sådana här mera världsliga frågor. Regeringen har däremot i dag gjort en särskild bedömning av Tehy:s arbetstvist och situationen i förhandlingarna och kommit till att den nu måste vidta vissa åtgärder. Även medierna kommer att informeras om dessa åtgärder efter statsministerns upplysning. Jag ansåg dock att det var nödvändigt att riksdagen i dag ges översiktlig information om det aktuella läget. I morgon, när regeringen avger sin proposition, följer en mera ingående föredragning.

Höstens avtalsrunda på arbetsmarknaden har genomförts på förbundsbasis, huvudsakligen utan några större problem. Tvisten mellan Tehy och Kommunala arbetsmarknadsverket har utgjort ett undantag. Situationen tillspetsades för tre veckor sedan när Tehy varslade om en ny typ av stridsåtgärder, nämligen massuppsägningar som riktar sig till de mest kritiska funktionerna vid sjukhusen.

Arbetsministeriet tillsatte den 26 oktober en förlikningsnämnd under ledning av arkiater Risto Pelkonen för att finna en lösning på arbetstvisten. Jag har i morse träffat förlikningsnämndens företrädare, inbegripet de båda avtalsparternas företrädare. Vid middagstid meddelade riksförlikningsman Juhani Salonius regeringen på förlikningsnämndens vägnar att nämndens arbete fram till dess inte hade lett till något resultat. Med beaktande av den exceptionella situationen bad jag förlikningsnämndens ordförande om tillstånd att informera riksdagen om förhandlingssituationen, så att den är medveten om alla aspekter i frågan. Texten i den information som jag nu ger om förhandlingssituationen har hela förlikningsnämnden godkänt.

Meningsskiljaktigheterna gäller storleken av den löneförhöjning som ska förverkligas utöver den allmänna avtalslösningen inom kommunsektorn och som avser gälla både kommunsektorns innevarande avtalsperiod och tiden efter den. Gapet mellan parternas syn på löneförhöjningarna, som har varit 15 procent, har under förlikningen minskat med några procentenheter. Parternas syn på hur kravet på en förhöjning ska förverkligas också med beaktande av linjen för de allmänna avtalsförhöjningarna skiljer sig också avsevärt från varandra. Frågan om Tehy rf:s avtalsrättsliga ställning i kommunsektorns avtalssystem, i synnerhet frågan om ett eget avtal, tillför förlikningen ett ytterligare principiellt problem. Det här är den text som nämnden i dag godkände som en beskrivning av meningskiljaktighetens och tvistens omfattning: skillnaden uppgår fortsättningsvis till klart över 10 procentenheter i lönen förutom tvisten om avtalsrätten.

Det är beklagligt att parternas ståndpunkter fortfarande ligger långt från varandra. Jag har bett arkiater Risto Pelkonen att fortsätta nämndens arbete och vädjar till parterna att de anstränger sig till det yttersta för att få till stånd ett förhandlingsresultat. Nämnden har lovat fortsätta i sitt uppdrag, man har överenskommit om tider för möten och arbetet kommer att fortsätta.

Efter förlikningsnämndens underrättelse hölls i dag på eftermiddagen regeringens överläggning, dit man som sakkunniga bjöd in förlikningsnämndens ordförande och riksförlikningsmannen samt även företrädare för social- och hälsovårdsministeriet. Social- och hälsovårdsministeriet som den högsta myndighet som svarar för sjukvården framhöll vid regeringens överläggning att om uppsägningarna genomförs på föreslaget sätt kommer de att äventyra patienters liv och hälsa och oundvikligen leda till förluster av människoliv eller allvarliga skador. Risken finns att flera människor dör redan under de första timmarna. Utifrån denna uppgift har social- och hälsovårdsministeriet berett ett lagförslag om säkerställande av patientsäkerheten i en arbetskonfliktsituation.

Regeringen överenskom vid överläggningen i dag att den i morgon överlämnar till riksdagen ett lagförslag för att trygga patientsäkerheten. Avsikten med detta är att lagen ska vara färdig för den händelse att ett förhandlingsresultat inte nås och Tehys aviserade stridsåtgärder genomförs.

Under de senaste veckorna har allvarliga saker inte alltid diskuterats med deras rätta namn. Frågor som gäller människors liv och död ska behandlas ödmjukt men uppriktigt. Vid normala arbetskonflikter har vi i vårt land en lång tradition av att ordna skyddsarbete för att trygga medborgarnas liv och hälsa. En ny lag behövs eftersom det är fråga om en exceptionell arbetskonflikt som medför livsfara för de mest försvarslösa i samhället såsom prematurer och patienter i behov av intensivvård. Om våra lagstiftare accepterar detta, vad är då längre förbjudet? Man kan också fråga sig vad som sker med samhället om en sådan modell sprider sig. I Finlands grundlag garanteras var och en mötes- och föreningsfrihet, vilket även innefattar rätt att organisera sig fackligt och vidta stridsåtgärder. De mänskliga rättigheterna och grundläggande fri- och rättigheterna tryggas även genom många internationella överenskommelser med början från FN:s världsomspännande deklaration om de mänskliga rättigheterna från år 1948. I själva verket har hela den moderna demokratiska staten utvecklats i en riktning som tryggar frihet för sina medlemmar. I likhet med 7 § i Finlands grundlag garanterar olika länders konstitutioner sina medborgare primärt det organiserade samhällets allra äldsta och tyngsta rätt, dvs. rätten till liv. I demokratiska länder har medborgarna gett staten i uppdrag att skydda sina medlemmar och besluta vilken grundläggande rättighet som ska prioriteras om fri- och rättigheterna måste vägas mot varandra.

Det lagförslag som regeringen överlämnar till riksdagen i morgon innebär att riksdagen som högsta statsorgan beslutar att sätta sjukhuspatienternas människovärde och liv framom andra värden. Denna grundläggande fråga får var och en ledamot ta ställning till i morgon. "Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om säkerställande av patientsäkerheten vid arbetskonflikt inom hälso- och sjukvården", som överlämnas i morgon, syftar endast och enbart till att våra försvarslösa medmänniskor lämnas utanför den inkomstfördelningstvist som förs mellan oss friska vuxna människor. I propositionen har gränserna fastställts enbart med tanke på att skydda patienternas liv och hälsa. Förutom all övrig beredskap ger denna lag myndigheterna möjlighet att utifrån grunder och gränser som närmare preciseras i lagen förordna yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården att utföra arbetsuppgifter.

Då riksdagsledamöterna nu bereder sig på att behandla lagen har de samma information som regeringen då den fattade beslut om propositionen — samma information och bedömning av förhandlingssituationen om hur sannolikt och möjligt det kan vara att nå ett förhandlingsresultat — eller så blir vi tvungna att för säkerhets skull använda den kommande veckan till att få också en lag som utväg.

Samtidigt som riksdagen börjar behandla propositionen vädjar jag till parterna i tvisten. Lagen kan skydda medborgarnas liv och hälsa, men den löser inte själva arbetstvisten, som enbart kan lösas genom avtal. Nämnden har överenskommit om och lovat fortsätta sitt arbete. Den har överenskommit om dagar för förhandlingar under nästa vecka, och allas vårt mål är att ett avtal kan fås till stånd i god tid. I en sådan situation avbryts naturligtvis behandlingsprocessen och den nya lagen återtas.

Riksdagen gick över till dagordningen.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Regeringens proposition om godkännande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 42/2007 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 8/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger utrikesutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter övergår riksdagen till detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

3) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Slovakien om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassiferad information och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 96/2007 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 6/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter övergår riksdagen till detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 63/2007 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 7/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter övergår riksdagen till detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

5) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen samt 3 § i lagen om registerförvaltningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 82/2007 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 8/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter övergår riksdagen till detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

6) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 1 § i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral samt av lagen om förvaltning av straffverkställighet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 89/2007 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 6/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter övergår riksdagen till detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om auktoriserade translatorer

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 39/2007 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 6/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter övergår riksdagen till detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om organisering av konstens främjande

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 65/2007 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 7/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter övergår riksdagen till detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 27 § i lagen om arbetslöshetskassor

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 122/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 12/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter övergår riksdagen till detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Pensionsskyddscentralen och till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 53/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 13/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter övergår riksdagen till detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 124/2007 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 4/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter övergår riksdagen till detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

12) Tilläggsbudgetmotioner

Remissdebatt

Tilläggsbudgetmotion  TBM 24—40/2007 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att tilläggsbudgetmotionerna remitteras till finansutskottet.

De tilläggsbudgetmotioner som ledamöterna har väckt finns till påseende på riksdagens kansli i lagstiftningsdirektörens rum.

Jag ber ledamöterna i sina inlägg ange numret och rubriken på den tilläggsbudgetmotion som inlägget hänför sig till.

Ingen debatt.

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade tilläggsbudgetmotionerna till finansutskottet.

__________

14) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 1 och 2 § i lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik samt 2 § i lagen om Huvudstadsregionens samarbetsdelegation

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 98/2007 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 8/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

Talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon fredag kl. 13.

Plenum avslutades kl. 17.19.

​​​​