Plenarprotokoll 76/2002 rd

PR 76/2002 rd

Justerat 2.0r

76. MÅNDAGEN DEN 10 JUNI 2002

Förhandlingarna leds av andre vice talman Mikkola.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Tuija Brax /gröna
 • Mikko Elo /sd
 • Christina Gestrin /sv
 • Esko Helle /vänst
 • Leea Hiltunen /kd
 • Anne Huotari /vänst
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Ville Itälä /saml
 • Gunnar Jansson /sv
 • Ulla Juurola /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Tarja Kautto /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Martti Korhonen /vänst
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Timo E. Korva /cent
 • Jari Koskinen /saml
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Johannes Leppänen /cent
 • Paavo Lipponen /sd
 • Hannes Manninen /cent
 • Hanna Markkula-Kivisilta /saml
 • Tero Mölsä /cent
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Sauli Niinistö /saml
 • Håkan Nordman /sv
 • Lauri Oinonen /cent
 • Maija Perho /saml
 • Iivo Polvi /vänst
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /cent
 • Tero Rönni /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Pertti Turtiainen /vänst
 • Raija Vahasalo /saml
 • Jukka Vihriälä /cent
 • Jari Vilén /saml

Efter namnuppropet anmäler sig följande ledamöter:

 • Virpa Puisto /sd
 • Maija Perho /saml
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Tarja Kautto /sd
 • Timo E. Korva /cent
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

10.6 ledamöterna

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Paavo Lipponen /sd
 • Maija Perho /saml
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /saml

10 och 11.6 ledamöterna

 • Hannes Manninen /cent
 • Raija Vahasalo /saml

10—12.6 ledamöterna

 • Leea Hiltunen /kd
 • Martti Korhonen /vänst
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Sauli Niinistö /saml
 • Lauri Oinonen /cent
 • Tero Rönni /sd

10—14.6 ledamöterna

 • Ville Itälä /saml
 • Jari Koskinen /saml

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

10.6 ledamöterna

 • Liisa Hyssälä /cent
 • Hanna Markkula-Kivisilta /saml

10 och 11.6 ledamot

 • Esko Helle /vänst

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

10.6 ledamöterna

 • Mikko Elo /sd
 • Anne Huotari /vänst
 • Gunnar Jansson /sv
 • Ulla Juurola /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Tarja Kautto /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Riitta Korhonen /saml
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Johannes Leppänen /cent
 • Tero Mölsä /cent
 • Håkan Nordman /sv
 • Iivo Polvi /vänst
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /cent
 • Jukka Vihriälä /cent

10—13.6. ledamot

 • Tuija Brax /gröna

__________

Unionsärenden

Andre vice talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 5 juni 2002 har till riksdagen inkommit två sådana ärenden som avses i 96 § 2 mom. grundlagen, ärendena U 28, 29/2002 rd.

 • Andre vice talmannen meddelar att talmannen har sänt dessa ärenden vidare för att behandlas i stora utskottet, som
 • förvaltningsutskottet skall lämna utlåtande till i fråga om ärende U 28 samt
 • arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet om ärende U 29.

__________

Fackutskottens medlemmar

Andre vice talmannen meddelar att med anledning av att ledamot Dromberg har utsetts till medlem av statsrådet skall riksdagen välja en ny ersättare till utrikesutskottet och en ny medlem till kulturutskottet.

 • Andre vice talmannen meddelar att fyllnadsval till utrikesutskottet och kulturutskottet förrättas vid plenum i morgon tisdagen den 11 juni kl. 14. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet bör enligt 13 § valstadgan lämnas till centralkansliet senast i morgon kl. 11.

__________

Medlemmarna i Riksdagsbibliotekets styrelse

Andre vice talmannen meddelar att ledamot Dromberg anhåller om befrielse från medlemskapet i Riksdagsbibliotekets styrelse, eftersom hon har utsetts till medlem av statsrådet.

 • Talmanskonferensen förordar anhållan.

Anhållan godkänns.

Andre vice talmannen meddelar att fyllnadsval till Riksdagsbibliotekets styrelse förrättas vid plenum i morgon tisdagen den 11 juni kl. 14. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet skall enligt 13 § valstadgan lämnas in till centralkansliet senast i morgon kl. 11.

__________

Statsrådsmedlemmarnas bindningar

Andre vice talmannnen meddelar att till riksdagen har enligt 29 § arbetsordningen anlänt statsrådets skrivelse av den 5 juni 2002 med en redogörelse för de bindningar som avses i 63 § 2 mom. grundlagen i fråga om Jari Antero Koskinen, som utnämnts till medlem av statsrådet och förordnats till jord- och skogsbruksminister samt för Jouni Ensio Backman som utnämnts till medlem av statsrådet och förordnats till miljöminister.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om användning av könsceller och embryon vid assisterad befrukning samt till ändring av lagen om faderskap

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 76/2002 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen förslår att ärendet skall remitteras till lagutskottet, som grundlagsutskottet samt social- och hälsovårdsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 76/1, Löv 76/1/41, Granvik 76/1/43).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till lagutskottet, som grundlagsutskottet samt social- och hälsovårdsutskottet skall lämna utlåtande till.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om offentliggörande och registrering av insolvensförfarande som inletts i en annan medlemsstat i Europeiska unionen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 77/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till lagutskottet.

3) Regeringens proposition om ändring av 24 § lagen om införande av lagen om andelslag

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 78/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till ekonomiutskottet.

4) Regeringens proposition med förslag om lagstiftning om överföring av vissa ansökningsärenden från tingsrätterna till magistraterna

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 79/2002 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 76/4).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till lagutskottet.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 20 § lagen om fornminnen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 80/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

6) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 3 § lagen om lantmäteriverket samt 3 § lagen om Geodetiska institutet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 56/2002 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 6/2002 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 1 § lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 35/2002 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 4/2002 rd

Allmän debatt (PTK 76/7).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

8) Regeringens proposition med förslag till ändring av bestämmelserna om erhållande, utlämnande och hemlighållande av uppgifter inom den privata, den statliga och den kommunala sektorns pensionssystem samt ändring av vissa andra bestämmelser i lag

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 8/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 10/2002 rd

Allmän debatt (PTK 76/8).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

9) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring och lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 42/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 13/2002 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

10) Talmanskonferensens förslag till instruktion för Folkpensionsanstaltens fullmäktige
Lag om ändring av 4 § lagen om Folkpensionsanstalten

Första behandlingen

Talmanskonferensens förslag  TKF 1/2002 rd

Lagmotion  LM 60/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 12/2002 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande nr 12, i vilket utskottet föreslår att riksdagen utifrån talmanskonferensens förslag nr 1 godkänner en ny instruktion för Folkpensionsanstaltens fullmäktige samt utifrån lagmotion nr 60 ett förslag till lag om ändring av 4 § lagen om Folkpensionsanstalten.

Först förs en allmän debatt om ärendet och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslaget. Folkpensionsanstaltens instruktion tas upp för enda behandling i samband med andra behandlingen av lagförslaget, men instruktionen kan debatteras i anslutning till det föreliggande lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

__________

Förste vice talmannen:

Plenum avbryts och det fortsätts i dag kl. 17.15.

Plenum avbryts kl. 13.58.

Plenum fortsätts

kl. 17.15

Förhandlingarna leds av talman Uosukainen.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 37 § utlänningslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 66/2002 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 7/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

12) Regeringens proposition med förslag till regionutvecklingslag

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 55/2002 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 8/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 § trafikförsäkringslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 73/2002 rd

Trafikutskottets betänkande  TrUB 9/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om farledsavgift

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 38/2002 rd

Trafikutskottets betänkande  TrUB 10/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av foderlagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 61/2002 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 7/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

16) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen och vissa andra lagar

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 46/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 14/2002 rd

Åtgärdsmotion  AM 202/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om justering av vissa arbetspensioner till följd av samordningen av arbetspensionen och folkpensionen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 62/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 15/2002 rd

Lagmotion  LM 78/2001 rd

Åtgärdsmotion  AM 76, 183, 192/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

18) Regeringens proposition med förslag till ändring av bestämmelserna om erhållande och utlämnande av uppgifter i anslutning till de förmåner som Folkpensionsanstalten verkställer

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 9/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 16/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 17.17.

​​​​