Plenarprotokoll 76/2011 rd

PR 76/2011 rd

Justerat 2.0r

76. FREDAGEN DEN 25 NOVEMBER 2011

Överläggningarna leddes av förste vice talman Pekka Ravi (13.00—13.14).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 38 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Mikko Alatalo /cent (s)
 • Heikki Autto /saml
 • Markku Eestilä /saml (r)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Christina Gestrin /sv (r)
 • Jussi Halla-aho /saf (r)
 • Susanna Huovinen /sd (r)
 • Jyri Häkämies /saml (r)
 • Kalle Jokinen /saml
 • Mikael Jungner /sd
 • Antti Kaikkonen /cent (r)
 • Pauli Kiuru /saml
 • Jukka Kopra /saml (s)
 • Martti Korhonen /vänst
 • Laila Koskela /saf (s)
 • Johannes Koskinen /sd (r)
 • Suna Kymäläinen /sd (s)
 • Eero Lehti /saml
 • Paula Lehtomäki /cent (f)
 • Markus Lohi /cent (r)
 • Riitta Myller /sd (r)
 • Hanna Mäntylä /saf (s)
 • Elisabeth Nauclér /sv
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Mauri Pekkarinen /cent (r)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vänst (s)
 • Paula Risikko /saml (r)
 • Markku Rossi /cent
 • Annika Saarikko /cent (r)
 • Janne Sankelo /saml
 • Jouko Skinnari /sd
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Astrid Thors /sv (r)
 • Eila Tiainen /vänst (s)
 • Kari Tolvanen /saml (r)
 • Jutta Urpilainen /sd (r)
 • Raija Vahasalo /saml
 • Stefan Wallin /sv (r)

__________

Regeringens propositioner

Förste vice talman Pekka Ravi:

Republikens president har i dag 25.11.2011 överlämnat regeringens propositioner RP 122—126/2011 rd till riksdagen.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 150, 166, 174, 183, 187, 189, 194, 196, 197, 201—206, 209—211, 214, 216—222, 224—232/2011 rd antecknades ha anlänt.

__________

Val till olika organ

Förste vice talman Pekka Ravi:

Utifrån lagen om riksrätten och behandling av ministeransvarighetsärenden väljer riksdagen fem ledamöter till riksrätten och en personlig suppleant för var och en av dem för ett fyra års mandat. Mandatperioden börjar 1.1.2012 och löper ut 31.12.2015.

Till styrelsen för Forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor väljer riksdagen tre medlemmar för ett fem års mandat. Mandatperioden börjar 1.1.2012 och löper ut 31.12.2016.

Valen förrättas i plenum fredag 2.12.2011 kl. 13. Kandidatlistorna för valen ska lämnas in till centralkansliet senast torsdag 1.12.2011 kl. 12.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Statsrådets redogörelse om justerade ramar för statsfinanserna 2012—2015

Enda behandlingen

Statsrådets redogörelse  SRR 1/2011 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 15/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagen beslutar nu utifrån utskottets betänkande om ett ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse. Debatten om ärendet avslutades i plenum 24.11.2011.

PR 75/2/2011

Under debatten har Ismo Soukola med bifall av Jari Lindström föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande enligt reservation 1.

Timo Kalli har med bifall av Mauri Pekkarinen föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Förste vice talman Pekka Ravi:

Vid omröstningarna ställs först Ismo Soukolas förslag mot Timo Kallis förslag och slutligen det segrande mot utskottets förslag.

Omröstningsordningen godkändes.

Förste vice talman Pekka Ravi:

I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen om Ismo Soukolas förslag mot Timo Kallis förslag godkände riksdagen Timo Kallis förslag med rösterna

117 ja, 36 nej, 2 avstår; 44 frånvarande

( Omr. 1 )

Vid omröstningen om Timo Kallis förslag mot utskottets förslag godkände riksdagen utskottets förslag till ställningstagande med anledning av redogörelsen med rösterna

91 ja, 64 nej; 44 frånvarande

( Omr. 2 )

Ärendet slutbehandlat.

2) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av infanteriminor samt om deras förstöring och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av konventionen samt till vissa lagar som har samband med den

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 15/2011 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 2/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från utrikesutskottets betänkande beslut om konventionen och sedan vid andra behandlingen om lagförslagen. Debatten om ärendet avslutades i plenum 23.11.2011.

PR 74/15/2011

Under debatten har Tom Packalén med bifall av Jussi Niinistö föreslagit att riksdagen varken godkänner konventionen eller lagförslagen.

Redogörelsen godkändes.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Jag föreslår att riksdagen beslutar om konventionen och lagförslagen samtidigt.

Förfaringssättet godkändes.

Beslut

Förste vice talman Pekka Ravi:

Den som godkänner konventionen och lagförslagen, röstar "ja", om "nej" vinner har konventionen och lagförslagen förkastats.

I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen godkände riksdagen konventionen och lagförslagen, vars innehåll godkändes i första behandlingen med rösterna

110 ja, 47 nej; 42 frånvarande.

( Omr. 3 )

Enda behandlingen av konventionen och andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 57/2011 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 11/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 23.11.2011.

PR 74/7/2011

Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Beslut

Riksdagen godkände 6 § enligt betänkandet.

28 §

Mika Lintilä /cent:

Arvoisa herra puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosehdotuksen.

Esko Kiviranta /cent:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Lintilän ehdotusta.

Debatten avslutades.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Mika Lintilä har med bifall av Esko Kiviranta föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Mika Lintiläs förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

94 ja, 64 nej, 41 frånvarande.

( Omr. 4 )

Riksdagen godkände 35, 35 a och 39 § enligt betänkandet.

Skattetabell 1 i bilagan

Mika Lintilä /cent:

Arvoisa herra puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosehdotuksen verotaulukkoon.

Esko Kiviranta /cent:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Lintilän ehdotusta.

Debatten avslutades.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Mika Lintilä har med bifall av Esko Kiviranta föreslagit att skattetabellen godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Mika Lintiläs förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

93 ja, 64 nej, 42 frånvarande.

( Omr. 5 )

Riksdagen godkände skattetabell 2 i bilagan, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

4) Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, årsredovisning, bokföring och förvaltning 2010

Enda behandlingen

Berättelse  B 6/2011 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 2/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger revisionsutskottets betänkande.

I samband med detta ärende tillåts även debatt om ärende 5) och 6) på dagordningen.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen.

Ärendet slutbehandlat.

5) Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2010

Enda behandlingen

Berättelse  B 7/2011 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 3/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger revisionsutskottets betänkande.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen.

Ärendet slutbehandlat.

6) Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2010

Enda behandlingen

Berättelse  B 8/2011 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 4/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger revisionsutskottets betänkande.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen.

Ärendet slutbehandlat.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av viltförvaltningslagen och av 74 § i jaktlagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 99/2011 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 8/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen för den privata sektorn och till lag om utfärdande av arbetspensionsutdrag år 2012

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 74/2011 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 14/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 29.11.2011 kl. 12.

Plenum avslutades kl. 13.14.

​​​​