Plenarprotokoll 77/2002 rd

PR 77/2002 rd

Justerat 2.0r

77. TISDAGEN DEN 11 JUNI 2002

Förhandlingarna leds av förste vice talman Anttila.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Tuija Brax /gröna
 • Tarja Filatov /sd
 • Christina Gestrin /sv
 • Esko Helle /vänst
 • Leea Hiltunen /kd
 • Ville Itälä /saml
 • Martti Korhonen /vänst
 • Jari Koskinen /saml
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Suvi Lindén /saml
 • Hannes Manninen /cent
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Sauli Niinistö /saml
 • Lauri Oinonen /cent
 • Maija Perho /saml
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Raija Vahasalo /saml

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Maija Perho /saml
 • Martti Korhonen /vänst

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

11.6 ledamot

 • Maija Perho /saml

11 och 12.6 ledamot

 • Tarja Filatov /sd

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

11.6 ledamot

 • Suvi Lindén /saml

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamot befrielse från plenararbetet av annan orsak:

11.6 ledamot

 • Kari Kärkkäinen /kd

__________

Stora utskottets medlemmar

Förste vice talmannen meddelar att med anledning av att ledamot Jari Koskinen har utsetts till medlem av statsrådet skall riksdagen välja en ny medlem till stora utskottet.

 • Förste vice talmannen meddelar att fyllnadsval till stora utskottet förrättas vid plenum i morgon onsdagen den 12 juni kl. 15. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet bör enligt 13 § valstadgan lämnas till centralkansliet senast i morgon onsdag kl. 12.

__________

Överföring av lagmotion 141/2002 rd

Förste vice talmannen meddelar att ledamot Kiviniemis lagmotion LM 141/2001 rd med förslag till lag om adoptionsunderstöd vid internationella adoptioner den 15 november 2001 har remitterats för beredning i lagutskottet.

 • Talmanskonferensen föreslår att nämnda lagmotion skall överföras till social- och hälsovårdsutskottet, till vilket utskott ledamot Antvuoris lagmotion som rör samma sak LM 61/2002 med förslag till lag om ändring av lagen om moderskapsunderstöd har remitterats den 4 juni 2002.

Talmanskonfernsens förslag godkänns och ledamot Kiviniemis lagmotion överförs till social- och hälsovårdsutskottet.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Fyllnadsval till utskott

Val

Förste vice talmannen:

1) ärendet på dagordningen är fyllnadsval till utskotten.

Eftersom de kandidatlistor, som enligt 8 och 13 § valstadgan har lämnats in för fyllnadsval till stora utskottet, utrikesutskottet, kulturutskottet och framtidsutskottet upptar lika många kandidater som antalet medlemmar och ersättare som skall väljas vid valet, konstaterar jag med stöd av 10 § valstadgan att valet är enhälligt och att riksdagen valt följande nominerade kandidater:

till stora utskottet som medlem ledamot Haatainen, som ersättare ledamot Hellberg och på den plats som ersättare som blir ledig efter ledamot Haatainen ledamot Prusti,

till utrikesutskottet som medlem ledamot Kautto och som ersättare ledamot Katainen,

till kulturutskottet som medlem ledamot Lindén samt

till framtidsutskottet som medlem ledamot Kuisma.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Fyllnadsval till Finlands delegation i Nordiska rådet

Val

Förste vice talmannen:

2) ärendet på dagordningen är fyllnadsval till Finlands delegation i Nordiska rådet.

Eftersom den kandidatlista, som enligt 8 och 13 § valstadgan har lämnats in för fyllnadsval till delegationen upptar lika många kandidater som antalet medlemmar och ersättare som skall väljas vid valet, konstaterar jag med stöd av 10 § valstadgan att valet är enhälligt och att riksdagen valt följande nominerade kandidater:

till Finlands delegation i Nordiska rådet som medlem ledamot Kuisma och som ersättare ledamot Wallin.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Fyllnadsval till Rundradion Ab:s förvaltningsråd

Val

Förste vice talmannen:

3) ärendet på dagordningen är fyllnadsval till Rundradion Ab:s förvaltningsråd.

Eftersom den kandidatlista, som enligt 8 och 13 § valstadgan har lämnats in för fyllnadsval till förvaltningsrådet upptar lika många kandidater som antalet medlemmar som skall väljas vid valet, konstaterar jag med stöd av 10 § valstadgan att valet är enhälligt och att riksdagen valt den nominerade kandidaten ledamot Kalliomäki till medlem av Rundradion Ab:s förvaltningsråd.

Riksdagen föreslås besluta sända resultatet av valet till statsrådet för kännedom.

Förslaget godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

4) Fyllnadsval till Riksdagsbibliotekets styrelse

Val

Förste vice talmannen:

4) ärendet på dagordningen är fyllnadsval till Riksdagsbibliotekets styrelse.

Eftersom den kandidatlista, som enligt 8 och 13 § valstadgan har lämnats in för fyllnadsval till styrelsen upptar lika många kandidater som antalet medlemmar och ersättare som skall väljas vid valet, konstaterar jag med stöd av 10 § valstadgan att valet är enhälligt och att riksdagen valt följande nominerade kandidater:

till Riksdagsbibliotekets styrelse som medlem ledamot Tulonen och på den plats som ersättare som blir ledig efter henne ledamot Vahasalo.

Ärendet är slutbehandlat.

5) Statsrådets skrivelse om statsrådsmedlemmars bindningar (ministrarna Jari Koskinen och Backman)

Enda behandlingen

Statrådets skrivelse  SR 3/2002 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger statsrådets skrivelse av den 5 juni 2002 åtföljd av en bilaga med jord- och skogsbruksminister Jari Koskinens samt miljöminister Jouni Backmans redogörelser för sina bindningar. Enligt 29 § arbetsordningen fattar riksdagen inte beslut med anledning av skrivelsen.

Ingen debatt.

Ärendet är slutbehandlat.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om justering av vissa arbetspensioner till följd av samordningen av arbetspensionen och folkpensionen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 62/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 15/2002 rd

Lagmotion  LM 78/2001 rd

Åtgärdsmotion  AM 76, 183, 192/2001 rd

Allmän debatt (PTK 77/6).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 78/2/2002

7) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen och vissa andra lagar

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 46/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 14/2002 rd

Åtgärdsmotion  AM 202/2001 rd

Allmän debatt (PTK 77/7).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

8) Regeringens proposition med förslag till ändring av bestämmelserna om erhållande och utlämnande av uppgifter i anslutning till de förmåner som Folkpensionsanstalten verkställer

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 9/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 16/2002 rd

Allmän debatt (PTK 77/8).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 37 § utlänningslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 66/2002 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 7/2002 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

10) Regeringens proposition med förslag till regionutvecklingslag

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 55/2002 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 8/2002 rd

Allmän debatt (PTK 77/10).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 § trafikförsäkringslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 73/2002 rd

Trafikutskottets betänkande  TrUB 9/2002 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om farledsavgift

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 38/2002 rd

Trafikutskottets betänkande  TrUB 10/2002 rd

Allmän debatt (PTK 77/12).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av foderlagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 61/2002 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 7/2002 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

14) Regeringens proposition om godkännande av vissa bestämmelser i Europarådets straffrättsliga konvention mot korruption och med förslag till ändring av vissa bestämmelser om tjänstebrott och brott som har samband med dem

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 77/2001 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 10/2002 rd

Förste vice talmannen:

Först tillåts debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen till lagutskottets betänkande, som gäller godkännande av konventionen samt om förslagen i andra och tredje klämmen, som gäller godkännande av reservationerna som föreslås i dessa klämmar. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om att anta eller förkasta lagförslagen.

Debatt (PTK 77/14).

Förslaget i första klämmen till lagutskottets betänkande om att godkänna konventionen samt förslagen i andra och tredje klämmen om godkännande av reservationerna i dessa klämmar godkänns.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 28 kap. strafflagen samt av 1 kap. 1 § och 5 kap. 10 § tvångsmedelslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 240/2001 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 11/2002 rd

Lagmotion  LM 98, 129/1999 rd, 25, 26, 35/2000 rd, 112/2001 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslag 1 och 2 i regeringens proposition samt ett nytt lagförslag 3, som lagutskottet föreslår i sitt betänkande, har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

De tre lagförslagen som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna skall förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om försök med samarbete inom regioner

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 248/2001 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 6/2002 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 57/2002 rd

Trafikutskottets betänkande  TrUB 8/2002 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 246/2001 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 5/2002 rd

Lagmotion  LM 51/2001 rd

Åtgärdsmotion  AM 80, 139/2001 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslagen. Lagförslaget i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionerna.

Ingen debatt.

Lagförslagen

Lagförslaget som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen skall förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Åtgärdsmotionerna

Riksdagen omfattar jord- och skogsbruksutskottets förslag att åtgärdsmotionerna skall förkastas.

Förslaget till uttalande

Förslaget till uttalande i jord- och skogsbruksutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

19) Regeringens proposition med förslag till ändring av vissa bestämmelser om statsunderstöd inom kulturförvaltningen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 21/2002 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 3/2002 rd

Debatt (PTK 77/19).

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 18 och 45 a § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården samt till lag om upphävande av 6 § 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 74/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 11/2002 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande i social- och hälsovårdsutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

21) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om förberedelse och huvudförhandling i tvistemål samt behandling av ansökningsärenden i rättegångsbalken och i vissa andra lagar

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 32/2001 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 12/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

22) Regeringens proposition med förslag till lag om offentliggörande och registrering av insolvensförfarande som inletts i en annan medlemsstat i Europeiska unionen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 77/2002 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 13/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om godkännande av internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism och till lagar om ikraftträdande av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och ändring av 34 kap. strafflagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 43/2002 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 14/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

24) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av virkesmätningslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 69/2002 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 8/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

25) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning som har samband med ombildande av Centralen för utsädespotatis till ett aktiebolag

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 70/2002 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 9/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

26) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 39/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 17/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

27) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av bestämmelser om deltidspension och individuell förtidspension

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 45/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 18/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

28) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 24 § lagen om införande av lagen om andelslag

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 78/2002 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 13/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 21.46.

​​​​