Plenarprotokoll 77/2011 rd

PR 77/2011 rd

Justerat 2.0r

77. TISDAGEN DEN 29 NOVEMBER 2011

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (12.01—13.24) och förste vice talman Pekka Ravi (13.24—14.02 och 16.01—17.55).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 46 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd (r)
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent (r)
 • Paavo Arhinmäki /vänst (r)
 • Jouni Backman /sd
 • Juho Eerola /saf (r)
 • Markku Eestilä /saml (r)
 • Lauri Heikkilä /saf (r)
 • Jyri Häkämies /saml (r)
 • Lauri Ihalainen /sd
 • Olli Immonen /saf (s)
 • Antti Kaikkonen /cent (r)
 • Mika Kari /sd (s)
 • Katri Komi /cent (r)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (r)
 • Merja Kyllönen /vänst (r)
 • Paula Lehtomäki /cent (f)
 • Jari Lindström /saf (s)
 • Markus Lohi /cent (r)
 • Anne Louhelainen /saf (r)
 • Silvia Modig /vänst (r)
 • Riitta Myller /sd (r)
 • Elisabeth Nauclér /sv (r)
 • Jussi Niinistö /saf (r)
 • Ville Niinistö /gröna (r)
 • Pentti Oinonen /saf (r)
 • Petteri Orpo /saml
 • Jaana Pelkonen /saml (s)
 • Tuula Peltonen /sd (r)
 • Eero Reijonen /cent (r)
 • Päivi Räsänen /kd (r)
 • Kimmo Sasi /saml (r)
 • Mikko Savola /cent (r)
 • Anni Sinnemäki /gröna (r)
 • Juha Sipilä /cent (r)
 • Ismo Soukola /saf (r)
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Eero Suutari /saml (r)
 • Astrid Thors /sv (r)
 • Kari Tolvanen /saml (r)
 • Stefan Wallin /sv (r)
 • Sinuhe Wallinheimo /saml (r)
 • Jan Vapaavuori /saml (r)
 • Anu Vehviläinen /cent (s)
 • Pauliina Viitamies /sd (r)
 • Tuula Väätäinen /sd (r)
 • Jyrki Yrttiaho /vg (r)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 3 ledamöter:

 • Juha Sipilä /cent (16.00)
 • Lauri Heikkilä /saf (16.01)
 • Markus Lohi /cent (16.23)

__________

Regeringens propositioner

Talman Eero Heinäluoma:

Republikens president har i dag 29.11.2011 överlämnat regeringens propositioner RP 127—132/2011 rd till riksdagen. Av dessa är regeringens proposition 127 en proposition om en fjärde tilläggsbudget för 2011 och regeringens proposition 128 en proposition om en andra komplettering av budgetpropositionen för 2012. Regeringens propositioner tas till remissdebatt i detta plenum.

De budgetmotioner som ledamöterna önskar väcka med anledning av tilläggsbudgeten och propositionen om komplettering av budgeten ska lämnas in till centralkansliet senast måndag 5.12.2011 kl. 12.

__________

Återtagande av regeringens proposition

Talman Eero Heinäluoma:

Republikens president har i dag 29.11.2011 återtagit regeringens proposition RP 84/2011 rd med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet. Propositionen är för behandling i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. Enligt arbetsordningen avslutas behandlingen av en proposition om den återtas.

__________

Unionsärenden

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 24.11.2011 överlämnat till riksdagen unionsärendena U 51—55/2011 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet,

som utrikesutskottet och finansutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 51,

finansutskottet och ekonomiutskottet om ärende U 52,

jord- och skogsbruksutskottet och miljöutskottet om ärende U 53,

ekonomiutskottet om ärende U 54 samt

miljöutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet om ärende U 55.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2011

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 127/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet remitteras till finansutskottet. I samband med detta ärende tillåts även debatt om ärende 2)—6) på dagordningen.

Debatt (PTK 77/1, Nylund 77/1/8, 77/1/61).

__________

Förste vice talman Pekka Ravi:

Plenum avbryts nu och fortsätter kl. 16.

Plenum avbröts kl. 14.02.

Plenum fortsatte

kl. 16.01.

Överläggningarna leddes av förste vice talman Pekka Ravi.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Nu fortsätter plenum och likaså remissdebatten om regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tillläggsbudget för 2011.

Debatten fortsatte (PTK 77/1).

Beslut

Ärendet remitterades till finansutskottet.

2) Regeringens proposition till riksdagen om en andra komplettering av budgetpropositionen för 2012 (RP 59/2011 rd)

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 128/2011 rd

Ärendet remitterades till finansutskottet.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 a § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 129/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 77/3, Nylund 77/3/1).

Beslut

Ärendet remitterades till finansutskottet.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2012 samt lagar om ändring av vissa skattelagar (RP 50/2011 rd)

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 130/2011 vp

Ärendet remitterades till finansutskottet.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 131/2011 rd

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 87/2011 rd)

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 132/2011 rd

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

7) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Europarådets konvention om bekämpande av människohandel med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och lag om ändring av 3 § i lagen om näringsförbud

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 122/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som lagutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 77/7).

Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som lagutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

8) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet mellan Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som utbyts i Europeiska unionens intresse och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 123/2011 rd

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 124/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet.

Debatt (PTK 77/9).

Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 kap. 1 § och 13 kap. i lagen om sjöarbetsavtal samt av vissa bestämmelser som gäller sjömännens arbetstid och semester

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 125/2011 rd

Ärendet remitterades till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 57 § i revisionslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 126/2011 rd

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 57/2011 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 11/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 77/12).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 54/2011 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 13/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i och bilagan till lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 55/2011 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 14/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om främjande av integration, 91 och 93 § i utlänningslagen och 7 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 73/2011 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 3/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 77/15).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 § i lagen om främjande av integration

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 49/2011 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 4/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 77/16).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 78/1/2011

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 37/2011 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 5/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 77/17).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 32 § i lagen om åklagarväsendet, 19 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet och 28 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 92/2011 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 7/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 8 § i lagen om farledsavgift

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 65/2011 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 7/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 77/19).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 78/2/2011

20) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kollektivtrafiklagen och av 3 och 7 § i lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 101/2011 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 8/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

21) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om bedömningsorgan för informationssäkerhet, bedömning av informationssäkerheten i myndigheternas informationssystem och datakommunikation och ändring av 2 § i lagen om kommunikationsförvaltningen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 45/2011 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 9/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

22) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om marin utrustning och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 83/2011 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 10/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

23) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg och lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 103/2011 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 11/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

24) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 82/2011 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 12/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

25) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 63/2011 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 7/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 77/25).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 78/3/2011

26) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av viltförvaltningslagen och av 74 § i jaktlagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 99/2011 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 8/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 77/26).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

27) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 49 § 2 mom. i universitetslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 79/2011 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 3/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 77/27).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 78/4/2011

28) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala pensioner, lagen om statens pensioner, ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om kommunala pensioner, lagen om införande av lagen om kommunala pensioner och lagen om införande av lagen om statens pensioner

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 96/2011 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 13/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

29) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen för den privata sektorn och till lag om utfärdande av arbetspensionsutdrag år 2012

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 74/2011 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 14/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

30) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 och 19 a § i lagen om skatt på arv och gåva

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 77/2011 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 16/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2011.

31) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bolagisering av försvarsmaktens förplägnadstjänster

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 109/2011 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 1/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2011.

32) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om medborgarinitiativ och till lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 46/2011 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 6/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2011.

33) Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning

Bordläggning av betänkanden

Talmanskonferensens förslag  TKF 1/2011 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 7/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2011.

34) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av resolution nr 66-2 om Internationella valutafondens fjortonde allmänna justering av medlemsandelarna och om valutafondens direktionsreform samt om statsgaranti för Finlands Bank

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 62/2011 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 17/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2011.

35) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i och bilagan till lagen om tobaksaccis

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 94/2011 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 18/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2011.

36) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna av kapitel 1.3 i koden för transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (IMDG-koden) enligt kapitel VII i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen samt till lag om ändring av 11 § i lagen om transport av farliga ämnen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 102/2011 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 13/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2011.

37) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 114/2011 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 14/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2011.

38) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om växtskyddsmedel och lagar om ändring av 7 a § i lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog och av 44 kap. 1 § och 48 kap. 1 § i strafflagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 81/2011 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 9/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2011.

39) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 105/2011 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 15/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2011.

40) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av lagen om företagshälsovård

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 75/2011 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 16/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2011.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 30.11.2011 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 17.55.

​​​​