Plenarprotokoll 79/2007 rd

PR 79/2007 rd

Justerat 2.0r

79. TISDAGEN DEN 13 NOVEMBER 2007

Överläggningarna leddes av andre vice talman Johannes Koskinen.

Namnupprop

Vid namnuppropet var följande 17 ledamöter frånvarande:

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Harri Jaskari /saml
 • Oiva Kaltiokumpu /cent
 • Arja Karhuvaara /saml
 • Jyrki Katainen /saml
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Olli Nepponen /saml
 • Pentti Oinonen /saf
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Petteri Orpo /saml
 • Leena Rauhala /kd
 • Petri Salo /saml
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Paula Sihto /cent
 • Satu Taiveaho /sd
 • Jan Vapaavuori /saml
 • Paavo Väyrynen /cent

Efter namnuppropet anmälde sig ledamo

 • Sari Sarkomaa /saml

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

13 och 14.11 ledamot

 • Sinikka Hurskainen /sd

13—15.11 ledamöterna

 • Harri Jaskari /saml
 • Sari Sarkomaa /saml

Sjukfrånvaro

Följande anmälning om frånvaro på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

13.11 ledamot

 • Paula Sihto /cent

__________

Val av medlemmar till riksrätten

Andre vice talmannen:

Utifrån lagen om riksrätten och behandling av ministeransvarighetsärenden väljer riksdagen fem ledamöter till riksrätten och en personlig suppleant för var och en av dem för ett fyra års mandat. Mandatperioden börjar från och med den 1 januari 2008 och löper ut den 31 december 2011.

Valet förrättas i plenum fredagen den 23 november 2007 kl. 13. Kandidatlistorna för valet ska lämnas in till centralkansliet senast torsdagen den 22 november kl. 12.

__________

UTOM DAGORDNINGEN

1) Statsrådets redogörelse om Finlands deltagande i operation ISAF i Afghanistan, Finlands deltagande i EU:s militära krishanteringsoperation i Tchad och Centralafrikanska republiken (EUFOR TCHAD/RCA) samt försättandet av en finländsk militär avdelning i hög beredskap som en del av den av Sverige, Finland, Estland, Irland och Norge uppställda EU-stridsgruppen för beredskapsperioden 1.1—30.6.2008

Remissdebatt

Statsrådets redogörelse  SRR 2/2007 rd

Andre vice talmannen:

Utom dagordningen föredras statsrådets redogörelse om Finlands deltagande i vissa internationella krishanteringsoperationer.

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till utrikesutskottet, som försvarsutskottet ska lämna utlåtande till.

I detta ärende förs debatten först som en snabbdebatt utifrån de inlägg som ledamöterna anmält sig för på förhand. Efter en presentation av utrikesminister Ilkka Kanerva följer en omgång gruppanföranden som får ta högst 7 minuter i anspråk och övriga på förhand anmälda inlägg högst 5 minuter.

Debatt (PTK 79/1, Nauclér 79/1/7).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till utrikesutskottet, som försvarsutskottet ska lämna utlåtande till.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Regeringens proposition med förslag till lag om Rättspolitiska forskningsinstitutet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 104/2007 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 7/2007 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter följer detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 26 och 28 § i järnvägslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 114/2007 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 7/2007 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter följer detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statens pensioner

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 109/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 14/2007 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter följer detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomststöd

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 119/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 15/2007 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter följer detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 79/5).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 80/1/2007

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 121/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 16/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter följer detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 77/2007 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 5/2007 rd

Lagmotion  LM 26/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter följer detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 79/7).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslaget i regeringens proposition med ett innehåll enligt betänkandet.

Riksdagen omfattade utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 78/2007 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 6/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter följer detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 79/8).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

9) Regeringens proposition om godkännande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 42/2007 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 8/2007 rd

Talmannen:

Utifrån utrikesutskottets betänkande beslutar riksdagen först i enda behandling om avtalet och därefter i andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände avtalet.

Riksdagen antog lagförslaget som godkändes i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

10) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Slovakien om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassiferad information och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 96/2007 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 6/2007 rd

Talmannen:

Utifrån förvaltningsutskottets betänkande beslutar riksdagen först i enda behandling om överenskommelsen och därefter i andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände överenskommelsen.

Riksdagen antog lagförslaget som godkändes i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 63/2007 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 7/2007 rd

Talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslaget som godkändes i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

12) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen samt 3 § i lagen om registerförvaltningen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 82/2007 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 8/2007 rd

Talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslagen som godkändes i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

13) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 1 § i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral samt av lagen om förvaltning av straffverkställighet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 89/2007 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 6/2007 rd

Talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslagen som godkändes i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om auktoriserade translatorer

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 39/2007 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 6/2007 rd

Talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslaget som godkändes i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om organisering av konstens främjande

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 65/2007 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 7/2007 rd

Talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslaget som godkändes i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 27 § i lagen om arbetslöshetskassor

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 122/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 12/2007 rd

Talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslaget som godkändes i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Pensionsskyddscentralen och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 53/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 13/2007 rd

Talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslagen som godkändes i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 124/2007 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 4/2007 rd

Talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslaget som godkändes i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

19) Regeringens proposition med förslag till ändring av lager om tryggande av försörjningsberedskapen och upphävande av lagen om den försvarsekonomiska planeringskommissionen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 152/2007 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet.

Debatt (PTK 79/19).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag kl. 15.

Plenum avslutades kl. 18.34.

​​​​