Plenarprotokoll 79/2010 rd

PR 79/2010 rd

Justerat 2.0r

79. ONSDAGEN DEN 8 SEPTEMBER 2010

Överläggingarna leddes av andre vice talman Tarja Filatov (14.03—16.00), förste vice talman Seppo Kääriäinen (16.00—17.59) och talman Sauli Niinistö (17.59—18.59).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 36 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Janina Andersson /gröna
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent (r)
 • Tuija Brax /gröna (r)
 • Juha Hakola /saml
 • Hannakaisa Heikkinen /cent (f)
 • Anne Holmlund /saml (r)
 • Sinikka Hurskainen /sd (r)
 • Reijo Kallio /sd (r)
 • Bjarne Kallis /kd (r)
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Matti Kangas /vänst
 • Sampsa Kataja /saml
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /cent (r)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Seppo Kääriäinen /cent (r)
 • Reijo Laitinen /sd (r)
 • Hannes Manninen /cent
 • Jukka Mäkelä /saml (s)
 • Olli Nepponen /saml (r)
 • Mikaela Nylander /sv (f)
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Kari Rajamäki /sd
 • Juha Rehula /cent (r)
 • Pertti Salolainen /saml
 • Pertti Salovaara /cent (s)
 • Anni Sinnemäki /gröna (r)
 • Johanna Sumuvuori /gröna (r)
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Lenita Toivakka /saml
 • Tuulikki Ukkola /saml
 • Stefan Wallin /sv (r)
 • Jan Vapaavuori /saml (r)
 • Henna Virkkunen /saml (r)
 • Paavo Väyrynen /cent (r)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 7 ledamöter:

 • Tuulikki Ukkola /saml (14.18)
 • Ilkka Kanerva /saml (14.22)
 • Seppo Kääriäinen /cent (14.28)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (14.35)
 • Matti Kangas /vänst (14.36)
 • Pertti Salolainen /saml (15.08)
 • Lenita Toivakka /saml (17.59)

__________

Berättelser

Andre vice talmannen:

Justitiekanslern i statsrådet har 7.9.2010 lämnat till riksdagen en berättelse om justitiekanslerns ämbetsåtgärder och iakttagelser om hur lagstiftningen har följts år 2009 (B 18/2010 rd).

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Fyllnadsval till utskott

Val

Andre vice talmannen:

Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen väljer de uppställda kandidaterna

ledamot Risto Kuisma till ersättare i stora utskottet,

ledamot Marko Asell till medlem i förvaltningsutskottet,

ledamot Risto Kuisma till medlem i kommunikationsutskottet och

ledamot Ilkka Kantola till medlem i kulturutskottet och på den plats som ersättare som blir ledig efter honom ledamot Valto Koski.

2) Fyllnadsval till Finlands delegation i Nordiska rådet

Val

Andre vice talmannen:

Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen väljer den uppställda kandidaten ledamot Risto Kuisma till medlem i Finlands delegation i Nordiska rådet.

3) Fyllnadsval till Rundradion Ab:s förvaltningsråd

Val

Andre vice talmannen:

Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen väljer den uppställda kandidaten ledamot Jouko Skinnari till medlem i Rundradion Ab:s förvaltningsråd.

4) Statsrådets skrivelse om statsrådsmedlemmarnas bindningar (statsminister Kiviniemi och ministrarna Katainen, Väyrynen, Pekkarinen, Lindén, Lehtomäki, Wallin, Anttila, Brax, Häkämies, Vehviläinen, Holmlund, Thors, Risikko, Vapaavuori, Stubb, Virkkunen, Sinnemäki, Rehula och Tölli)

Debatt

Statsrådets skrivelse  SR 3/2010 rd

Andre vice talmannen:

Föredras statsminister Kiviniemis och ministrarna Katainen, Väyrynen, Pekkarinen, Lindén, Lehtomäki, Wallin, Anttila, Brax, Häkämies, Vehviläinen, Holmlund, Thors, Risikko, Vapaavuori, Stubb, Virkkunen, Sinnemäki, Rehula och Töllis redogörelser för sina bindningar. Enligt arbetsordning fattar riksdagen inte något beslut i ärendet.

Ingen debatt.

Ärendet slutbehandlat.

5) Folkpensionsanstaltens fullmäktiges verksamhetsberättelse 2009

Enda behandlingen

Berättelse  B 2/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 17/2010 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande.

Debatt (PTK 79/5).

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen.

Ärendet slutbehandlat.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 72/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 24/2010 rd

Andre vice talmannen:

Nu följer detaljbehandling av lagförslagen. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 30.6.2010.

Under debatten har ledamot Ukkola föreslagit att ärendet remitteras till grundlagsutskottet.

PR 76/3/2010

Debatt (PTK 79/6).

Förste vice talmannen:

Ledamot Tuulikki Ukkola har med bifall av ledamot Pirkko Ruohonen-Lerner föreslagit att ärendet remitteras till grundlagsutskottet. Eftersom ett godkännande av förslaget avbryter första behandlingen av ärendet måste riksdagen först besluta om det här förslaget. På grund av detta ber jag följande talare uttrycka sin uppfattning om remiss till utskott.

Debatt (PTK 79/6).

Debatten om ärendets remiss till utskott avslutades.

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 80/2/2010

7) Regeringens proposition om godkännande av den europeiska konventionen om utövandet av barns rättigheter och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 66/2010 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 14/2010 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 c kap. i strafflagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 54/2010 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 15/2010 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 79/8).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

9) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner samt 2 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 68/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 18/2010 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 79/9).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 81/2/2010

10) Regeringens proposition med förslag till lag om Bottenhavets nationalpark

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 103/2010 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till miljöutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till.

Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 7.9.2010.

PR 78/8/2010

Debatt (PTK 79/10).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till miljöutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till.

11) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen, lagen om utlänningsregistret och hittegodslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 104/2010 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 79/11).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 107/2010 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet.

Debatt (PTK 79/12).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om handläggningen av brottmål som gäller personer som i samband med Europeiska unionens militära krishanteringsinsats EUNAVFOR Atalanta misstänkts för sjöröveri eller väpnat rån

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 117/2010 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 79/13).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

14) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Antigua och Barbuda om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 82/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 25/2010 rd

Talmannen:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från finansutskottets betänkande beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Debatt (PTK 79/14).

Beslut

Riksdagen godkände avtalet.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

15) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Dominica om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 83/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 26/2010 rd

Talmannen:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från finansutskottets betänkande beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände avtalet.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

16) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Grenada om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 84/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 27/2010 rd

Talmannen:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från finansutskottets betänkande beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände avtalet.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

17) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Saint Lucia om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 85/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 28/2010 rd

Talmannen:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från finansutskottets betänkande beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände avtalet.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

18) Regeringens proposition om godkännande av konventionen om fördelning av nationella uppbördskostnader som Europeiska unionens medlemsstater behåller samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 86/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 29/2010 rd

Talmannen:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från finansutskottets betänkande beslut om konventionen och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände konventionen och att en förklaring ges enligt artikel 7.3 i konventionen.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

Talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon torsdag 9.9.2010 kl. 16.

Plenum avslutades kl. 18.59.