Plenarprotokoll 79/2011 rd

PR 79/2011 rd

Justerat 2.0r

79. TORSDAGEN DEN 1 DECEMBER 2011

Överläggningarna leddes av förste vice talman Pekka Ravi (16.01—18.00), andre vice talman Anssi Joutsenlahti (18.00—19.59) och talman Eero Heinäluoma (19.59—21.51).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 21 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /gröna (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (r)
 • Rakel Hiltunen /sd (s)
 • Jyri Häkämies /saml (r)
 • Lauri Ihalainen /sd
 • Katri Komi /cent (r)
 • Paula Lehtomäki /cent (f)
 • Maria Lohela /saf
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Arto Pirttilahti /cent
 • Paula Risikko /saml (r)
 • Janne Sankelo /saml
 • Timo Soini /saf
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Stefan Wallin /sv (r)
 • Anu Vehviläinen /cent (s)
 • Pertti Virtanen /saf (s)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 2 ledamöter:

 • Timo Soini /saf (16.38)
 • Arto Pirttilahti /cent (20.09)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Muntliga frågor

Förste vice talman Pekka Ravi:

1) ärendet på dagordningen är en muntlig frågestund.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Frågestunden är nu slut.

__________

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bolagisering av försvarsmaktens förplägnadstjänster

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 109/2011 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 1/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger försvarsutskottets betänkande. Allmänna debatten och behandlingen av ärendet avbröts i plenum 30.11.2011.

PR 78/7/2011

Under den allmänna debatten har Markus Mustajärvi med bifall av Jussi Niinistö föreslagit att ärendet remitteras till försvarsutskottet, som grundlagsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Redogörelsen godkändes.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Den som önskar fortsätta första behandlingen av ärendet utifrån försvarsutskottets betänkande röstar "ja", om "nej" vinner har riksdagen godkänt Markus Mustajärvis förslag.

Vid omröstningen beslutade riksdagen fortsätta första behandlingen av ärendet utifrån försvarsutskottets betänkande med rösterna

96 ja, 66 nej; 37 frånvarande.

( Omr. 1 )

Allmänna debatten fortsatte (PTK 79/2).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revidering av lagstiftningen om adoption samt till godkännande av den europeiska konventionen om adoption av barn och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 47/2011 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 9/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 79/3, min. Henriksson 79/3/2).

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 80/5/2011

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice samt ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 60/2011 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 7/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 79/4).

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 80/4/2011

5) Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning

Första behandlingen

Talmanskonferensens förslag  TKF 1/2011 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 7/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av beslutsförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i beslutsförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av beslutsförslaget avslutades.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 b § i lagen om förvaltningsdomstolarna

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 108/2011 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 8/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 120/2011 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 6/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

8) Lag om ändring av 20 kap. 6 och 7 § i strafflagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 33/2011 rd (Kari Tolvanen /saml m.fl.)

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 79/8).

Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om samfällda skogar

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 80/2011 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 10/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2011.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 40 a § i lagen om strukturstöd till jordbruket

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 40/2011 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 11/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2011.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 131/2011 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 17/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2011.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 87/2011 rd)

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 87/2011 rd

Regeringens proposition  RP 132/2011 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 18/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2011.

13) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokollet om ändring av avtalet med Barbados för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 117/2011 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 19/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2011.

14) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Bahrain om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 118/2011 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 20/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2011.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 a § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 129/2011 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 21/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2011.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 53/2011 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 22/2011 rd

Lagmotion  LM 42/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2011.

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagens nästa plenum är i morgon fredag 2.12.2011 kl. 13.

Plenum avslutades kl. 21.51.

​​​​