Plenarprotokoll 80/2004 rd

PR 80/2004 rd

Justerat 2.0r

80. MÅNDAGEN DEN 21 JUNI 2004

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Arja Alho /sd
 • Eva Biaudet /sv
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Kaarina Dromberg /saml
 • Mikko Elo /sd
 • Satu Hassi /gröna
 • Lasse Hautala /cent
 • Klaus Hellberg /sd
 • Anne Huotari /vänst
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Anneli Jäätteenmäki /cent
 • Reijo Kallio /sd
 • Tanja Karpela /cent
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Markku Koski /cent
 • Johannes Koskinen /sd
 • Irina Krohn /gröna
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Hannes Manninen /cent
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Olli Nepponen /saml
 • Outi Ojala /vänst
 • Kalevi Olin /sd
 • Maija Perho /saml
 • Erkki Pulliainen /gröna
 • Lyly Rajala /saml
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Maija Rask /sd
 • Juha Rehula /cent
 • Simo Rundgren /cent
 • Kimmo Sasi /saml
 • Seppo Särkiniemi /cent
 • Hannu Takkula /cent
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /cent
 • Unto Valpas /vänst
 • Matti Vanhanen /cent
 • Matti Väistö /cent

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Unto Valpas /vänst
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Tapani Tölli /cent
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Reijo Laitinen /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

21.6 ledamöterna

 • Arja Alho /sd
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Hannes Manninen /cent
 • Simo Rundgren /cent
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /cent

21 och 22.6 ledamot

 • Outi Ojala /vänst

21—23.6 ledamot

 • Johannes Koskinen /sd

21—25.6 ledamöterna

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Mikko Elo /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Anneli Jäätteenmäki /cent
 • Irina Krohn /gröna
 • Kalevi Olin /sd
 • Hannu Takkula /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

21.6 ledamot

 • Tanja Karpela /cent

21.6—2.7 ledamot

 • Rosa Meriläinen /gröna

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

21.6 ledamöterna

 • Tarja Cronberg /gröna
 • Anne Huotari /vänst
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Reijo Kallio /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Olli Nepponen /saml
 • Erkki Pulliainen /gröna
 • Juha Rehula /cent
 • Markku Rossi /cent
 • Tapani Tölli /cent
 • Unto Valpas /vänst
 • Tuula Väätäinen /sd

21 och 22.6 ledamöterna

 • Merikukka Forsius /gröna
 • Maija Rask /sd
 • Matti Väistö /cent

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Fyllnadsval till miljöutskottet

Val

Talmannen:

1) ärendet på dagordningen är fyllnadsval till miljöutskottet.

Eftersom den kandidatlista, som enligt 8 och 13 § valstadgan har lämnats in för fyllnadsval till utskottet upptar lika många kandidater som antalet medlemmar som skall väljas vid valet, konstaterar jag med stöd av 10 § valstadgan att valet är enhälligt och att riksdagen valt den uppställda kandidaten ledamot Janina Andersson till medlem i utskottet.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om kommunala pensioner och lag om ändring av 34 § lagen om kommunala tjänsteinnehavare

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 45/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 14/2004 rd

Talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

I anslutning till detta ärende tillåts dessutom debatt om ärende 3) på dagordningen.

Debatt (PTK 80/2).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 81/1/2004

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statens pensioner samt av vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 46/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 15/2004 rd

Lagmotion  LM 10/2004 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Lagförslagen som godkänts vid första behandlingen godkänns.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen skall förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

De två förslagen till uttalanden i social- och hälsovårdsutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till revidering av stadgandena gällande inkomstbeskattningen av frivilliga pensionsförsäkringar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 80/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 9/2004 rd

Debatt (PTK 80/4

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 81/2/2004

5) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär befrielse från betalning av förskottsinnehållning som verkställts på sjöarbetsinkomst från vissa passagerarfartyg

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 94/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 6/2004 rd

Åtgärdsmotion  AM 1/2004 rd

Andre vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen.

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Riksdagen omfattar finansutskottets förslag att åtgärdsmotionen skall förkastas.

Ärendet är slutbehandlat.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om europabolag och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 55/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 13/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

7) Regeringens proposition med förslag till ändring av bestämmelserna om skuldansvar i ärvdabalken samt till vissa lagar som har samband med dem

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 14/2004 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 6/2004 rd

Debatt (PTK 80/7).

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande i lagutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om arbetstagarinflytande i europabolag (SE)

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 107/2004 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 7/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 15 § lagen om bostadsbidrag

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 88/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 12/2004 rd

Lagmotion  LM 21/2004 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 80/9).

Lagförslaget som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen skall förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

10) Regeringens proposition om godkännande av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen samt till lagar om hur vissa projekt som påverkar användningen av miljön skall handläggas i ett inlösningsförfarande och om ändring av kärnenergilagen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 165/2003 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 13/2004 rd

Talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen till miljöutskottets betänkande som gäller godkännande av konventionen samt om förslaget i andra klämmen till betänkandet som gäller godkännande av att två förklaringar lämnas enligt regeringens förslag. Slutligen beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslagen som nu kan antas eller förkastas.

Debatt (PTK 80/10).

Konventionen och förslaget i andra klämmen till miljöutskottets betänkande om att lämna två förklaringar godkänns.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

De två förslagen till uttalanden i miljöutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

11) Regeringens proposition med förslag om godkännande av överenskommelsen mellan parterna i konventionen om upprättande av Europeiska rymdorganet samt Europeiska rymdorganet om skydd för och utbyte av säkerhetsklassificerad information samt överenskommelsen mellan Finland och Tyskland om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i de nämnda överenskommelserna som hör till området för lagstiftningen och till lag om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 66/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 11/2004 rd

Talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen till förvaltningsutskottets betänkande som gäller godkännande av överenskommelserna. Slutligen beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslagen som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Överenskommelserna godkänns.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 67/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 12/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

De två förslagen till uttalanden i förvaltningsutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

13) Regeringens proposition om godkännande av protokollet om ändring av artikel 2 och bilagan till konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå samt godkännande av protokollet om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå och ändring av protokollet om privilegier och immunitet för Europol, medlemmarna i organen, dess biträdande direktörer och dess tjänstemän samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollen
Regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition (RP 36/2004 rd)

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 36, 115/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 13/2004 rd

Talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen till förvaltningsutskottets betänkande som gäller godkännande av konventionen samt de i klämmen nämnda protokollen. Slutligen beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Konventionen och protokollen som nämns i första klämmen till betänkandet godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

14) Regeringens proposition om godkännande av konventionen med stadga för Europaskolorna samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 118/2004 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 11/2004 rd

Talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen till kulturutskottets betänkande som gäller godkännande av konventionen. Slutligen beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Konventionen godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 69/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 12/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

16) Regeringens proposition med förslag till lagar om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare samt om ändring av 17 § lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 95/2004 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 6/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

17) Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2003

Remissdebatt

Berättelse  B 8/2004 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till grundlagsutskottet.

Behandlingen av ärendet avbröts vid riksdagens plenum i fredags.

Debatten fortsätter (PTK 80/17).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till grundlagsutskottet.

18) Regeringens proposition med förslag om godkännande av protokoll nr 12 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 121/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till grundlagsutskottet.

19) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen och vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 122/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till ekonomiutskottet.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om vissa personregister vid magistraterna samt till lagar om ändring av äktenskapslagen, lagen om registrerat partnerskap, lagen om gåvoutfästelser och 64 § lagen om förmyndarverksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 123/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till förvaltningsutskottet, som lagutskottet skall lämna utlåtande till.

21) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 124/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

22) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 125/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bokföringslagen samt vissa andra lagar med anknytning till den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 126/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till ekonomiutskottet.

24) Regeringens proposition med förslag till lag om utsläppshandel samt lagar om ändring av 43 § miljöskyddslagen och 1 § lagen om Energimarknadsverket

Regeringens proposition  RP 49/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 14/2004 rd

Lagmotion  LM 44/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

25) Regeringens proposition med förslag till lag om integritetsskydd i arbetslivet samt till ändring av vissa lagar som har samband med den

Regeringens proposition  RP 162/2003 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 8/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 17.17.