Plenarprotokoll 80/2005 rd

PR 80/2005 rd

Justerat 2.0r

80. TISDAGEN DEN 21 JUNI 2005

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Kaarina Dromberg /saml
 • Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Roger Jansson /sv
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Tanja Karpela /cent
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Johannes Koskinen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Irina Krohn /gröna
 • Risto Kuisma /sd
 • Markku Laukkanen /cent
 • Minna Lintonen /sd
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Kalevi Olin /sd
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Aila Paloniemi /cent
 • Iivo Polvi /vänst
 • Kimmo Sasi /saml
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Marja Tiura /saml
 • Raimo Vistbacka /saf
 • Jaana Ylä-Mononen /cent

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Jukka Gustafsson /sd
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Marja Tiura /saml

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

21.6 ledamot

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Johannes Koskinen /sd

21 och 22.6 ledamöterna

 • Tanja Karpela /cent
 • Juha Korkeaoja /cent

21—24.6 ledamot

 • Tuula Haatainen /sd

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

21.6 ledamöterna

 • Irina Krohn /gröna
 • Säde Tahvanainen /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

21.6 ledamöterna

 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /cent

21 och 22.6 ledamot

 • Raimo Vistbacka /saf

__________

Unionsärenden

Talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 16 juni 2005 har till riksdagen inkommit två sådana ärenden som avses i 96 § 2 mom. i grundlagen, ärendena U 23, 24/2005 rd.

 • Talmannen meddelar att han har sänt dessa ärenden vidare för att behandlas i stora utskottet, som finansutskottet skall lämna utlåtande till om båda ärendena.

__________

Riksdagens justitieombudsmans berättelse för 2004

Talmannen meddelar att till riksdagen har med en skrivelse av den 17 juni 2005 från riksdagens justitieombudsman anlänt justitieombudsmannens berättelse för år 2004 (B 9/2005 rd). Berättelsen har nu delgetts riksdagen genom att den delats ut till ledamöterna.

__________

Fackutskottens medlemmar

Talmannen:

Med hänvisning till en reglering av utskottsplatserna anhåller ledamot Leena Harkimo om befrielse från medlemskapet i grundlagsutskottet. Dessutom anhåller ledamot Jan Vapaavuori om befrielse från medlemskapet i lagutskottet.

Talmanskonferensen förordar ledamöternas anhållan.

Anhållan godkänns.

Talmannen:

Fyllnadsval till grundlagsutskottet och lagutskottet förrättas vid plenum i morgon onsdag den 22 juni kl. 10. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet skall enligt 13 § i valstadgan lämnas in till centralkansliet senast i morgon onsdag kl. 7.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition om en tilläggsbudget för 2005

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 62/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 15/2005 rd

Tilläggsbudgetmotion  TBM 1—38/2005 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande nr 15.

Vd behandlingen av ärendet iakttas det förfaringssätt som godkändes vid riksdagens första plenum i onsdags. Enligt det godkända förfaringssättet inleds behandlingen av ärendet med en allmän debatt, under vilken riksdagen först för en snabbdebatt med längst 5 minuters inlägg.

Allmän debatt (PTK 80/1).

__________

Talmannen:

Plenum avbryts och det fortsätts kl. 14.

Plenum avbryts kl. 13.00.

Plenum fortsätter

kl. 14.04

Förhandlingarna leds av andre vice talman Ilkka Kanerva.

Debatten om 1) ärendet på dagordningen fortsätter (PTK 80/1, Andersson 80/1/16).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 81/2/2005

2) Regeringens proposition med förslag till lag om skatteuppbörd samt lagar om ändring av 36 § lagen om påförande av accis och fordonsskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 63/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 16/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 9 § i inkomstskattelagen samt av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 64/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 17/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om återbäring i vissa fall av skatt som betalats på dividend erhållen från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 57/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 18/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av polislagen och till vissa lagar som har samband med den
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 266/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 10/2005 rd

Lagmotion  LM 58/2005 rd

Åtgärdsmotion  AM 33/2005 rd

Talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslagen. Lagförslag 1—6 i regeringens proposition samt lagförslag 7, som bygger på lagmotion nr 58 och som förvaltningsutskottet föreslår i sitt betänkande, har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Till sist beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen.

Ingen debatt.

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 81/3/2005

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 § lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 187/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 11/2005 rd

Talmannen:

Lagförslag 1 i regeringens proposition samt lagförslag 2 och 3, som förvaltningsutskottet föreslår i sitt betänkande, har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 80/6).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 81/4/2005

7) Regeringens proposition med förslag till revidering av lagstiftningen om gränsbevakningsväsendet och gränszonen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 6/2005 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 12/2005 rd

Talmannen:

De 22 lagförslagen i regeringens proposition samt lagförslag 23 och 24, som förvaltningsutskottet föreslår i sitt betänkande, har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 80/7).

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande i förvaltningsutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

8) Regeringens proposition med förslag till vissa ändringar i den lagstiftning som gäller förvaltningsprocessen
Regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till vissa ändringar i den lagstiftning som gäller förvaltningsprocessen (RP 112/2004 rd)

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 112/2004 rd, 5/2005 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 13/2005 rd

Talmannen:

De 35 lagförslagen i regeringens proposition nr 112/2004 rd samt lagförslag 1 i regeringens proposition nr 5/2005 rd har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial samt till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 56/2005 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 7/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om förvaltning av straffverkställighet

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 261/2004 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 8/2005 rd

Åtgärdsmotion  AM 34/2003 rd

Talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslaget som nu kan antas eller förkastas. Till sist beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen.

I anslutning till detta ärende tillåts dessutom debatt om ärendena 11) och 12) på dagordningen.

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Riksdagen omfattar lagutskottets förslag att åtgärdsmotionen skall förkastas.

Ärendet är slutbehandlat.

11) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om fängelse och villkorlig frigivning

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 262/2004 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 9/2005 rd

Lagmotion  LM 149/2003 rd

Talmannen:

De 7 lagförslagen i regeringens proposition samt lagförslag 8, som lagutskottet föreslår i sitt betänkande, har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Lagförslagen som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen skall förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

12) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om verkställighet av fängelsestraff och häktning

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 263/2004 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 10/2005 rd

Åtgärdsmotion  AM 80/2003 rd

Talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslagen som nu kan antas eller förkastas. Till sist beslutar riksdagen vid enda enda behandlingen om åtgärdsmotionen.

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Riksdagen omfattar lagutskottets förslag att åtgärdsmotionen skall förkastas.

Ärendet är slutbehandlat.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 103 § i vägtrafiklagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 72/2005 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 17/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 17/2005 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 3/2005 rd

Lagmotion  LM 40/2005 rd

Talmannen:

Lagförslaget i regeringens proposition samt lagförslag 2 och 3, som jord- och skogsbruksutskottet föreslår i sitt betänkande, har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 80/14).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 81/5/2005

15) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesutbildning och av 16 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 41/2005 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 8/2005 rd

Debatt (PTK 80/15).

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande i kulturutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om anordnande av studentexamen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 31/2005 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 9/2005 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget i regeringens proposition samt lagförslag 2, som kulturutskottet föreslår i sitt betänkande, har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 80/16).

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

17) Lagmotion med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om pensionsstöd för vissa långtidsarbetslösa

Andra behandlingen

Lagmotion  LM 69/2005 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 10/2005 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget, som bygger på lagmotion nr 69, har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

18) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om ändringssökande i beslut om socialt trygghet
Regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagstiftning om ändringssökande i beslut om social trygghet (RP 155/2003 rd)

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 155/2003 rd, 47/2005 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 11/2005 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslag 1—4, 7 och 9 i regeringens proposition nr 47/2005 rd har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Lagförslag 1—4, 7 och 9 i regeringens proposition nr 47/2005 rd antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 1—7 i regeringens proposition nr 155/2003 rd skall förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

19) Regeringens proposition med förslag till lag om försäkringsförmedling och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 220/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 12/2005 rd

Debatt (PTK 80/19).

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande i ekonomiutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsköp och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 21/2005 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 13/2005 rd

Debatt (PTK 80/20).

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande i ekonomiutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

Plenum avslutas kl. 21.13.