Plenarprotokoll 80/2011 rd

PR 80/2011 rd

Justerat 2.0r

80. FREDAGEN DEN 2 DECEMBER 2011

Överläggningarna leddes av förste vice talman Pekka Ravi (13.00—13.27) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (14.48—15.29).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 22 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /gröna (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (r)
 • Pekka Haavisto /gröna
 • Harri Jaskari /saml
 • Mikael Jungner /sd
 • Johanna Jurva /saf
 • Mika Kari /sd
 • Katri Komi /cent (r)
 • Timo V. Korhonen /cent
 • Merja Kyllönen /vänst (r)
 • Seppo Kääriäinen /cent (r)
 • Eero Lehti /saml
 • Paula Lehtomäki /cent (f)
 • Antti Lindtman /sd
 • Markus Lohi /cent
 • Anne Louhelainen /saf (s)
 • Tapani Mäkinen /saml
 • Ville Niinistö /gröna (r)
 • Raimo Piirainen /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Raija Vahasalo /saml (r)
 • Anu Vehviläinen /cent (s)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 3 ledamöter:

 • Antti Lindtman /sd (14.35)
 • Pekka Haavisto /gröna (14.49)
 • Raija Vahasalo /saml (15.26)

__________

Festgudstjänsten på självständighetsdagen

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ceremonimästarens skrivelse med anledning av en ekumenisk gudstjänst på självständighetsdagen föredras.

Sekreteraren läste:

"Ceremonimästaren

Helsingfors, den 7 november 2011

Till Riksdagens talman

I egenskap av ceremonimästare har jag härmed äran framföra till Er, Herr Talman, samt till riksdagens vicetalmän och riksdagsledamöterna statsrådets inbjudan till den ekumeniska festgudstjänst, som på Finlands självständighetsdag tisdagen, den 6 december 2011 avhålles i Domkyrkan kl 12.00.

Mikko Jokela

Klädsel: Mörk kostym"

Förste vice talman Pekka Ravi:

Jag ber att ledamöterna samlas framför Universitetets biblioteket på självständighetsdagen kl. 11.40 för att därifrån gå till Domkyrkan.

__________

Regeringens propositioner

Förste vice talman Pekka Ravi:

Republikens president har i dag 2.12.2011 överlämnat regeringens propositioner RP 133—136/2011 rd till riksdagen. Propositionerna tas till remissdebatt i detta plenum.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 215, 223, 233—235, 242, 246/2011 rd antecknades ha anlänt.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Val av medlemmar i riksrätten

Val

Förste vice talman Pekka Ravi:

Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen väljer följande uppställda personer till medlemmar och suppleanter i riksrätten för mandatperioden 1.1.2012—31.12.2015:

Sekreteraren läste:

  "till medlem verkställande direktör Jussi Järventaus och, som hans suppleant chef för programområdet Olli-Pekka Heinonen,, till medlem ambassadör Päivi Luostarinen och, som hennes suppleant direktör Teija Tiilikainen,, till medlem biträdande stadsdirektör Tuula Haatainen och, som hennes suppleant förvaltningschef, juris doktor Kaijus Ervasti,, till medlem juris licentiat, vicehäradshövding Lasse Lehtinen och, som hans suppleant vicehäradshövding Ari Korhonen, , till medlem vicehäradshövding, riksdagsledamot Esko Kiviranta och ja som hans suppleant juris kandidat Seija Turtiainen."

2) Val av ledamöter till styrelsen för forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor

Val

Förste vice talman Pekka Ravi:

Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen väljer de uppställda kandidaterna minister Ilkka Suominen, politices doktor Kimmo Kiljunen och riksdagsledamot Pirkko Mattila till medlemmar i styrelsen för Forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor för mandatperioden 1.1.2012—31.12.2016.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 och 19 a § i lagen om skatt på arv och gåva

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 77/2011 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 16/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 30.11.2011.

PR 78/6/2011

Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Beslut

14 §

Mika Lintilä /cent:

Arvoisa herra puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosehdotuksen, eli ylimmän luokan alaraja olisi 1 000 000 euroa.

Esko Kiviranta /cent:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Lintilän ehdotusta.

Debatten avslutades.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Mika Lintilä har med bifall av Esko Kiviranta föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Mika Lintiläs förslag mot betänkandet godkände riksdagen 14 § enligt betänkandet med rösterna

110 ja, 66 nej, 23 frånvarande.

( Omr. 1 )

[Mika Lintilä meddelade att han tar tillbaka sitt förslag gällande 19 a §.]

Riksdagen godkände 19 a § enligt betänkandet.

Riksdagen godkände ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice samt ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 60/2011 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 7/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 1.12.2011.

PR 79/4/2011

Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Beslut

Lagförslag 1

Riksdagen godkände 1 § enligt betänkandet.

29 §

Elsi Katainen /cent:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 29 § poistetaan, kuten keskustan vastalauseessa 2 on ehdotettu.

Lasse Hautala /cent:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Elsi Kataisen ehdotusta.

Debatten avslutades.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Elsi Katainen har med bifall av Lasse Hautala föreslagit att paragrafen stryks.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Elsi Katainens förslag om att paragrafen stryks mot betänkandet godkände riksdagen 29 § enligt betänkandet med rösterna

108 ja, 68 nej, 23 frånvarande

( Omr. 2 )

Riksdagen godkände 35, 36, 46, 47 och 49 § enligt betänkandet.

55 §

Pirkko Mattila /saf:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 55 § poistetaan lakiehdotuksesta vastalauseen mukaisesti.

Ari Jalonen /saf:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Mattilan ehdotusta.

Debatten avslutades.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Pirkko Mattila har med bifall av Ari Jalonen föreslagit att paragrafen stryks.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Pirkko Mattilas förslag om att paragrafen stryks mot betänkandet godkände riksdagen 55 § enligt betänkandet med rösterna

108 ja, 67 nej, 24 frånvarande.

( Omr. 3 )

Riksdagen godkände 60 §, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 2 enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revidering av lagstiftningen om adoption samt till godkännande av den europeiska konventionen om adoption av barn och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 47/2011 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 9/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 1.12.2011.

PR 79/3/2011

Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Vid omröstningarna om det här ärendet antecknas det i protokollet hur var och en ledamot har röstat.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 enligt betänkandet.

Lagförslag 2

Riksdagen godkände 1 och 2 § och 1 kapitlets rubrik, 3—17 § och 2 kapitlets rubrik, 18—20 § och 3 kapitlets rubrik samt 21—26 § enligt betänkandet.

27 §

James Hirvisaari /saf:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 27 § hyväksytään vastalauseen mukaisena, mikä tarkoittaa sitä, että lakiin kirjataan tarkennus siitä, että adoptiossa lapsi sijoitetaan ensisijaisesti sellaiseen perheeseen, jossa hän saa isän ja äidin.

Kaj Turunen /saf:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Hirvisaaren ehdotusta.

Debatten avslutades.

Förste vice talman Pekka Ravi:

James Hirvisaari har med bifall av Kaj Turunen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om James Hirvisaaris förslag mot betänkandet godkände riksdagen 27 § enligt betänkandet med rösterna

139 ja, 34 nej, 26 frånvarande.

( Omr. 4 )

Riksdagen godkände 28—30 § och 4 kapitlets rubrik, 31—38 § och 5 kapitlets rubrik, 39—50 § och 6 kapitlets rubrik, 51—57 § och 7 kapitlets rubrik, 58—64 § och 8 kapitlets rubrik, 65—84 § och 9 kapitlets rubrik, 85—91 § och 10 kapitlets rubrik, 92—97 § och 11 kapitlets rubrik, 98—103 § och 12 kapitlets rubrik, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 3—9 enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 a § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 129/2011 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 21/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 80/6).

__________

Förste vice talman Pekka Ravi:

Plenum avbryts nu och fortsätter kl. 14.30.

Plenum avbröts kl. 13.26.

Plenum fortsatte

kl. 14.48

Överläggningarna leddes av andre vice talman Anssi Joutsenlahti.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Vi fortsätter nu med behandlingen av ärende 6) på dagordningen.

Almänna debatten fortsatte (PTK 80/6).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 53/2011 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 22/2011 rd

Lagmotion  LM 42/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 80/6).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

8) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokollet om ändring av avtalet med Barbados för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 117/2011 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 19/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

9) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Bahrain om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 118/2011 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 20/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om samfällda skogar

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 80/2011 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 10/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 80/10).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 40 a § i lagen om strukturstöd till jordbruket

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 40/2011 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 11/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 131/2011 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 17/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 87/2011 rd)

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 87/2011 rd

Regeringens proposition  RP 132/2011 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 18/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i regeringens proposition 132/2011 rd enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i regeringens proposition 87/2011 rd förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 133/2011 rd

Ärendet remitterades till lagutskottet.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder samt om tillämpningen av direktivet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 134/2011 rd

Ärendet remitterades till finansutskottet.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 135/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 80/16, Nylund 80/16/1, Östman 80/16/3).

Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av en överenskommelse mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 136/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debatt (PTK 80/17).

Beslut

Ärendet remitterades till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

18) Vilande förslag till beredskapslag samt vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Vilande lagförslag  VLF 1/2011 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 2/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2011.

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning och till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 115/2011 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 7/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2011.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 7.12.2011 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 15.29.

​​​​