Plenarprotokoll 81/2005 rd

PR 81/2005 rd

Justerat 2.0r

81. ONSDAGEN DEN 22 JUNI 2005

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Olavi Ala-Nissilä /cent
 • Kaarina Dromberg /saml
 • Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Tuula Haatainen /sd
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Tanja Karpela /cent
 • Risto Kuisma /sd
 • Markku Laukkanen /cent
 • Minna Lintonen /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Aila Paloniemi /cent
 • Iivo Polvi /vänst
 • Kimmo Sasi /saml
 • Raimo Vistbacka /saf

__________

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

22.6 ledamot

 • Olavi Ala-Nissilä /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamot befrielse från plenararbetet av annan orsak:

22.6 ledamot

 • Eero Lankia /cent

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Fyllnadsval till fackutskott

Val

Talmannen:

1) ärendet på dagordningen är fyllnadsval till utskotten.

Eftersom de kandidatlistor, som enligt 8 och 13 § i valstadgan har lämnats in för fyllnadsval till grundlagsutskottet och lagutskottet upptar lika många kandidater som antalet medlemmar som skall väljas vid valet, konstaterar jag med stöd av 10 § i valstadgan att valet är enhälligt och att riksdagen valt följande uppställda kandidater till utskotten:

 • till grundlagsutskottet som medlem ledamot Jan Vapaavuori och
 • till lagutskottet som medlem ledamot Leena Harkimo.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition om en tilläggsbudget för 2005

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 62/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 15/2005 rd

Tilläggsbudgetmotion  TBM 1—38/2005 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande nr 15. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid plenum i går.

Detaljbehandling av tilläggsbudgetpropositionen:

Föredras utgifterna.

Huvudtitel 22
Republikens president

Kap. 02 Republikens presidents kansli godkänns.

Huvudtitel 23
Statsrådet

Kap. 01 Statsrådet, kap. 02 Statsrådets kansli och kap. 03 Justitiekanslersämbetet godkänns.

Huvudtitel 24
Utrikesministeriets förvaltningsområde

Kap. 01 Utrikesförvaltningen godkänns.

Kap. 30 Internationellt bistånd

Debatt (PTK 81/2).

Under debatten föreslår ledamot Toimi Kankaanniemi med bifall av ledamot Bjarne Kallis att mom. 24.30.66 ökas med 22 000 000 euro för egentligt bistånd. (Reservation 1)

Beslut:

Vid omröstningen om ledamot Kankaanniemis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 125 ja och 57 nej, 17 frånvarande.

( Omr. 1 )

Kap. 50 Närområdessamarbete och kap. 99 Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde godkänns.

Huvudtitel 25
Justitieministeriet

Kap. 01 Ministeriet och myndigheter i samband med det, kap. 10 Domstolsväsendet, kap. 30 Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp samt kap. 40 Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning godkänns.

Kap. 50 Verkställighet av straff

Debatt (PTK 81/2).

Under debatten föreslår ledamot Mikko Kuoppa med bifall av ledamot Anni Sinnemäki att mom. 25.50.21 ökas med 2 000 000 euro för omkostnaderna för verkställighet av straff. (Reservation 4)

Beslut:

Vid omröstningen om ledamot Kuoppas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 108 ja och 74 nej, 17 frånvarande.

( Omr. 2 )

Kap. 60 Åklagarväsendet godkänns.

Huvudtitel 26
Inrikesministeriets förvaltningsområde

Kap. 01 Inrikesministeriet, kap. 02 Utlänningsverket, kap. 05 Länsstyrelserna, kap. 06 Registerförvaltningen och kap. 07 Häradena godkänns.

Kap. 75 Polisväsendet

Debatt (PTK 81/2).

Under debatten föreslår ledamot Tony Halme med bifall av ledamot Timo Soini att mom. 26.75.21ökas med 1 000 000 euro för polisväsendets omkostnader. (TBM 4)

 • Ledamot Toimi Kankaanniemi föreslår med bifall av ledamot Bjarne Kallis att mom. 26.75.21ökas med 5 000 000 euro för polisens omkostnader för att besätta vakanta polistjänster. (Reservation 1)

Beslut:

Talmannen:

Förslagen är motstående och ställs först mot varandra och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

Vid 1) omröstningen mellan ledamöterna Halmes och Kankaanniemis förslag godkänner riksdagen ledamot Halmes förslag med rösterna 113 ja och 58 nej, 11 blanka och 17 frånvarande.

( Omr. 3 )

Vid 2) omröstningen mellan betänkandet och ledamot Halmes förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 118 ja och 58 nej, 23 frånvarande.

( Omr. 4 )

Kap. 80 Räddningsväsendet, kap. 90 Gränsbevakningsväsendet, kap. 97 Understöd åt kommuner och kap. 98 Utveckling av regionerna godkänns.

Huvudtitel 27
Försvarsministeriets förvaltningsområde

Kap. 01 Försvarsministeriet godkänns.

Kap. 10 Försvarsmakten

Debatt (PTK 81/2).

Under debatten föreslår ledamot Toimi Kankaanniemi med bifall av ledamot Leena Rauhala att mom. 27.10.16 ökas med 100 000 euro för planering av ersättande system för truppminor i Keuruu pionjärmaterieldepå. (TBM 5)

 • Ledamot Mikko Kuoppa föreslår med bifall av ledamot Mikko Immonen att mom. 27.10.16 minskas med 10 000 000 euro och att beställningsfullmakten för ett tungt raketkastarsystem (MCRS) stryks i motiveringen. (Reservation 4)

Beslut:

Vid omröstningen om ledamot Kankaanniemis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 133 ja och 49 nej, 17 frånvarande.

( Omr. 5 )

Vid omröstningen om ledamot Kuoppas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 151 ja och 29 nej, 19 frånvarande.

( Omr. 6 )

Kap. 30 Internationell fredsbevarande verksamhet godkänns.

Huvudtitel 28
Finansministeriets förvaltningsområde

Kap. 01 Finansministeriet, kap. 03 Statens ekonomiska forskningscentral, kap. 05 Statskontoret, kap. 07 Pensioner och ersättningar som staten betalar ut, kap. 18 Skatteförvaltningen, kap. 39 Vissa överföringar till landskapet Åland, kap. 40 Tullverket, kap. 52 Statistikcentralen, kap. 60 Senatfastigheter, kap. 80 Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen samt kap. 81 Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområde godkänns.

Huvudtitel 29
Undervisningsministeriets förvaltningsområde

Kap. 01 Undervisningsministeriet, kap. 05 Kyrkliga ärenden, kap. 07 Utbildningsstyrelsen, kap. 08 Internationellt samarbete, kap. 10 Undervisning och forskning vid universitet, kap. 40 Allmänbildande utbildning, kap. 60 Yrkesutbildning, kap. 70 Studiestöd, kap. 88 Vetenskap, kap. 90 Konst och kultur samt kap. 98 Idrottsverksamhet godkänns.

Huvudtitel 30
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Kap. 10 Utvecklande av landsbygden, kap. 20 Jordbruk, kap. 40 Fiskeri-, vilt- och renhushållning, kap. 50 Vattenhushållning, kap. 60 Skogsbruk, kap. 63 Forststyrelsen, kap. 70 Lantmäteri och samanvändning av geografisk information, kap. 71 Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel, kap. 72 Livsmedelsverket, kap. 73 Kontrollcentralen för växtproduktion, kap. 90 Förvaltning samt kap. 91 Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och veterinärmedicinska skadenämnden godkänns.

Huvudtitel 31
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Kap. 01 Kommunikationsministeriet godkänns.

Kap. 24 Vägförvaltning

Debatt (PTK 81/2).

Under debatten föreslår ledamot Toimi Kankaanniemi med bifall av ledamot Leena Rauhala att mom. 31.24.21 ökas med 4 000 000 euro för basväghållningen. (Reservation 1)

 • Ledamot Timo Soini föreslår med bifall av ledamot Tony Halme att mom. 31.24.21 ökas med 50 000 000 euro för basväghållningen. (TBM 15)
 • Ledamot Mikko Immonen föreslår
 • 1) med bifall av ledamot Esko-Juhani Tennilä att mom. 31.24.21 ökas med 5 000 000 euro och att följande uttalande godkänns: "Riksdagen förutsätter att av anslaget på momentet anvisas 5 miljoner euro för ersättning av skador på grund av översvämningarna i Lappland." (Reservation 4, uttalande 1)
 • 2) med bifall av ledamot Mikko Kuoppa att följande uttalande godkänns i motiveringen till mom. 31.24.21: "Riksdagen förutsätter att regeringen justerar anslagsramen och bereder sig på en sådan utgiftsnivå för basväghållning att problemen i basväghållningen inte ökar och ackumuleras och att situationen i basväghållningen blir bättre." (Reservation 4, uttalande 2)

Beslut:

Talmannen:

Ledamöterna Kankaanniemis och Soinis förslag är motstående och ställs vid omröstningarna först mot varandra och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

Vid 1) omröstningen mellan ledamöterna Kankaanniemis och Soinis förslag godkänner riksdagen ledamot Kankaanniemis förslag med rösterna 142 ja och 31 nej, 8 blanka och 18 frånvarande.

( Omr. 7 )

Vid 2) omröstningen mellan betänkandet och ledamot Kankaanniemis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 111 ja och 68 nej, 20 frånvarande.

( Omr. 8 )

Vid omröstningen om ledamot Immonens 1) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 101 ja och 79 nej, 19 frånvarande.

( Omr. 9 )

Vid omröstningen om ledamot Immonens 2) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 104 ja och 71 nej, 24 frånvarande.

( Omr. 10 )

Kap. 30 Sjöfartsverket och kap. 32 Främjande av sjöfarten och annan sjötrafik godkänns.

Kap. 40 Banförvaltningscentralen

Debatt (PTK 81/2).

Under debatten föreslår ledamot Toimi Kankaanniemi med bifall av ledamot Päivi Räsänen att mom. 31.40.21 ökas med 12 000 000 euro för basbanhållningen. (Reservation 1)

 • Ledamot Jari Koskinen föreslår med bifall av Jyri Häkämies att mom. 31.40.21 ökas med 20 000 000 euro för reinvesteringar för ombyggnad av bannätet. (Reservation 3)
 • Ledamot Timo Soini föreslår med bifall av ledamot Tony Halme att mom. 31.40.21 ökas med 20 000 000 euro för basbanhållningen (TBM 27)
 • Ledamot Kari Uotila föreslår med bifall av ledamot Matti Kangas att mom. 31.40.21 ökas med 20 000 000 euro för reinvesteringar för ombyggnad av bannätet (Reservation 4, TBM 26)
 • Dessutom föreslår ledamot Kari Uotila med bifall av ledamot Matti Kangas att följande uttalande godkänns i motiveringen till mom. 31.40.21: "Riksdagen förutsätter att regeringen justerar anslagsramen och bereder sig på en sådan utgiftsnivå att bannätet inte endast hålls i trafikerbart skick utan det kan vidareutvecklas." (Reservation 4)

Beslut:

Talmannen:

Ledamöterna Jari Koskinens, Soinis och Uotilas förslag har samma innehåll och ställs vid omröstningarna först samtidigt mot ledamot Kankaanniemis förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. Ledamot Uotilas förslag gällande motiveringen är fristående och ställs separat mot betänkandet.

Anslaget på mom. 31.40.21

Vid 1) omröstningen mellan ledamot Kankaanniemis förslag och ledamöterna Jari Koskinens, Soinis och Uotilas förslag godkänner riksdagen ledamot Kankaanniemis förslag med rösterna 99 ja och 79 nej, 2 blanka och 19 frånvarande.

( Omr. 11 )

Vid 2) omröstningen mellan betänkandet och ledamot Kankaanniemis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 104 ja och 77 nej, 18 frånvarande.

( Omr. 12 )

Motiveringen till mom. 31.40.21

Vid omröstningen om ledamot Uotilas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 104 ja och 77 nej, 18 frånvarande.

( Omr. 13 )

Kap. 60 Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik

Debatt (PTK 81/2).

Under debatten föreslår ledamot Kari Uotila med bifall av ledamot Pentti Tiusanen att

 • 1) mom. 31.60.63 ökas med 3 000 000 euro för stöd till kollektivtrafiken. (Reservation 4, TBM 29),
 • 2) att i motiveringen till mom. 31.60.63 godkänns följande uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen i snabb takt bereder en proposition om tjänstebiljett och lämnar propositionen till riksdagen i början av höstsessionen." (Reservation 4)

Beslut:

Vid omröstningen om ledamot Uotilas 1) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 104 ja och 77 nej, 18 frånvarande.

( Omr. 14 )

Vid omröstningen om ledamot Uotilas 2) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 102 ja och 77 nej, 20 frånvarande.

( Omr. 15 )

Kap. 80 Meteorologiska institutet, kap. 81 Havsforskningsinstitutet samt kap. 99 Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde godkänns.

Huvudtitel 32
Handels- och industriministeriets förvaltningsområde

Kap. 10 Förvaltning och kap. 20 Teknologi- och innovationspolitik godkänns.

Kap. 30 Företagspolitik

Debatt (PTK 81/2).

Under debatten föreslår ledamot Toimi Kankaanniemi med bifall av ledamot Leena Rauhala att mom. 32.30.47 ökas med 600 000 euro till nystartade företag för kompetens i affärsverksamhet. (TBM 30)

Vid omröstningen om ledamot Kankaanniemis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 105 ja och 73 nej, 21 frånvarande.

( Omr. 16 )

Kap. 40 Konsument- och konkurrenspolitik, kap. 50 Internationaliseringspolitik godkänns.

Kap. 70 Ägarpolitik

Debatt (PTK 81/2).

Under debatten föreslår ledamot Toimi Kankaanniemi med bifall av ledamot Leena Rauhala att mom. 32.70.87 ökas med 2 000 000 euro för kapitallån genom Finnvera Abp till Veraventure Ab:s kapitalfond. (Reservation 1)

Vid omröstningen om ledamot Kankaanniemis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 112 ja och 69 nej, 18 frånvarande.

( Omr. 17 )

Huvudtitel 33
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Kap. 01 Social- och hälsovårdsministeriet, kap. 02 Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården, kap. 03 Arbetslöshetsnämnden, kap. 04 Prövningsnämnden, kap. 06 Rättsskyddscentralen för hälsovården, kap. 07 Institutet för arbetshygien, kap. 08 Folkhälsoinstitutet, kap. 09 Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, kap. 10 Strålsäkerhetscentralen, kap. 11 Läkemedelsverket och Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling samt kap. 13 Arbetarskyddets distriktsförvaltning godkänns.

Kap. 18 Sjukförsäkring

Debatt (PTK 81/2).

Under debatten föreslår ledamot Leena Rauhala med bifall av ledamot Kari Kärkkäinen att mom. 33.18.60

 • 1) ökas med 10 000 000 euro för budgetbaserad sänkning av avgiftstaket för egenandelen vid läkemedelsersättningar. (Reservation 1)
 • 2) ökas med 5 500 000 euro för budgetbaserad förhöjning av föräldrapenningens minimibelopp. (Reservation 1)
 • 3) ökas med 425 000 euro för förlängning och utvidgning av föräldrapenningsperioden för adoptivföräldrar. (Reservation 1)

Beslut:

Vid omröstningen om ledamot Rauhalas 1) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 149 ja och 32 nej, 18 frånvarande.

( Omr. 18 )

Vid omröstningen om ledamot Rauhalas 2) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 104 ja och 77 nej, 18 frånvarande.

( Omr. 19 )

Vid omröstningen om ledamot Rauhalas 3) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 103 ja och 76 nej, 20 frånvarande.

( Omr. 20 )

Kap. 22 Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst och vissa utgifter för rehabilitering samt motiveringen till huvudtiteln och utskottets förslag till uttalande i anslutning till motiveringen godkänns.

Huvudtitel 34
Arbetsministeriets förvaltningsområde

Kap. 01 Arbetsförvaltningen, kap. 05 Fullföljande av de europeiska strukturfondernas program och kap. 06 Arbetskraftspolitiken godkänns.

Kap. 07 Flykting- och migrationsärenden

Debatt (PTK 81/2).

Under debatten föreslår ledamot Tony Halmen med bifall av ledamot Timo Soini att mom. 34.07.63 minskas med 5 000 000 euro för mottagning av flyktingar och asylsökande. (TBM 37)

Vid omröstningen om ledamot Halmes förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 176 ja och 2 nej, 21 frånvarande.

( Omr. 21 )

Huvudtitel 35
Miljöministeriets förvaltningsområde

Kap. 01 Miljöministeriet godkänns.

Kap. 20 Samhällen, användning av områden och naturvård

Debatt (PTK 81/2).

Under debatten föreslår ledamot Kari Uotila med bifall av ledamot Jaakko Laakso att mom. 35.20.22 ökas med 500 000 euro för byggnadsplanering av Noux naturcentrum. (Reservation 4, TBM 38)

Vid omröstningen om ledamot Uotilas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 103 ja och 77 nej, 19 frånvarande.

( Omr. 22 )

Kap. 40 De regionala miljöcentralerna, kap. 50 Miljötillståndsverken, kap. 60 Finlands miljöcentral, kap. 70 Statens bostadsfond, kap. 99 Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde samt motiveringen till huvudtiteln godkänns.

Huvudtitel 36
Räntor på statsskulden

Kap. 03 Ränta på skulden i utländsk valuta godkänns.

Huvudtitel 37
Minskning av statsskulden

Kap. 01 Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering godkänns.

Föredras inkomsterna.

Avdelning 11
Skatter och inkomster av skattenatur

Kap. 01 Skatter på grund av inkomst och förmögenhet samt kap. 10 Övriga skatter godkänns.

Avdelning 12
Inkomster av blandad natur

Kap. 26 Inrikesministeriets förvaltningsområde, kap. 27 Försvarsministeriets förvaltningsområde, kap. 28 Finansministeriets förvaltningsområde, kap. 31 Kommunikationsministeriets förvaltningsområde, kap. 32 Handels- och industriministeriets förvaltningsområde, kap. 33 Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde, kap. 34 Arbetsministeriets förvaltningsområde samt kap. 39 Övriga inkomster av blandad natur godkänns.

Avdelning 13
Ränteinkomster och intäktsföring av vinst

Kap. 03 Dividendinkomster, kap. 04 Andel i statens penninginstituts vinst och kap. 05 Intäktsföring av statens affärsverks vinst godkänns.

Avdelning 15
Lån

Kap. 02 Användning av överskott, kap. 03 Statens nettoupplåning och skuldhantering godkänns.

Allmänna motiveringen

Debatt (PTK 81/2).

Under debatten föreslår ledamot Toimi Kankaanniemi med bifall av ledamot Leena Rauhala att det i den allmänna motiveringen uttalas: "Riksdagen förutsätter att en tredjedel av inkomsterna från försäljningen av aktier i TeliaSonera Abp och Fortum Abp används för amortering av tvångslånet av kommunerna." (Reservation 1)

 • Ledamot Jari Koskinen föreslår med bifall av ledamot Jyri Häkämies att det i den allmänna motiveringen uttalas: "Riksdagen förutsätter att regeringen i den andra tilläggsbudgeten för 2005 intar amortering av tvångslånet från kommunerna i samband med justeringen av kostnadsfördelningen så att justeringen av statsandelarna i fråga om undervisningsministeriets förvaltningsområde utbetalas i sin helhet 2005 och justeringen av statsandelarna i fråga om social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde fördelas så att den utbetalas 2005 och 2006." (Reservation 3)

Vid omröstningen om ledamot Kankaanniemis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 105 ja och 76 nej, 18 frånvarande.

( Omr. 23 )

Vid omröstningen om ledamot Jari Koskinens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 101 ja och 77 nej, 21 frånvarande.

( Omr. 24 )

Riksdagen instämmer i förslaget i betänkandets andra kläm att tilläggsbudgetmotionerna nr 1—38/2005 rd förkastas.

Antecknas till protokollet att utskottets förslag till uttalande i anslutning till allmänna motiveringen till huvudtitel 33 har blivit godkänt.

Riksdagen godkänner förslaget i fjärde klämmen till betänkandet att tilläggsbudgeten skall tillämpas från den 1 juli 2005.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av polislagen och till vissa lagar som har samband med den
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ömsesidigt bestånd och samarbete mellan tullförvaltningar

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 266/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 10/2005 rd

Lagmotion  LM 58/2005 rd

Åtgärdsmotion  AM 33/2005 rd

Talmannen:

Lagförslag 1—6 i regeringens proposition samt lagförslag 7 i lagmotion nr 58 har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Till sist beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens senaste plenum.

Lagförslagen som godkänts vid första behandlingen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Riksdagen omfattar förvaltningsutskottets förslag att åtgärdsmotionen skall förkastas.

Förslaget till uttalande i förvaltningsutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 § lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 187/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 11/2005 rd

Talmannen:

Lagförslag 1 i regeringens proposition samt lagförslag 2 och 3 i förvaltningsutskottets betänkande har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens senaste plenum.

Under debatten har ledamot Veijo Puhjo föreslagit med bifall av ledamot Matti Kauppila att lagförslagen skall förkastas.

Vid omröstningen om att anta eller förkasta lagförslagen beslutar riksdagen med rösterna 150 ja och 30 nej, 19 frånvarande anta nämnda lagförslag.

( Omr. 25 )

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 17/2005 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 3/2005 rd

Lagmotion  LM 40/2005 rd

Talmannen:

Lagförslaget i regeringens proposition samt de två lagförslagen, som jord- och skogsbruksutskottet föreslår i sitt betänkande, har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens senaste plenum.

Under debatten har ledamot Matti Kauppila föreslagit med bifall av ledamot Matti Kangas att lagförslagen som godkänts vid första behandlingen skall förkastas.

Ledamot Kauppila har ytterligare föreslagit med bifall av ledamot Kangas att riksdagen godkänner ett förslag till uttalande enligt reservation 1.

Ledamot Toimi Kankaanniemi har med bifall av ledamot Leena Rauhala föreslagit följande uttalande i motiveringen: "Riksdagen förutsätter att regeringen går till väga så att ett familjebruksbaserat jordbruk som lämpar sig för finländska förhållanden och som bäst kan garantera det finska folkets livsmedelsförsörjning i alla lägen säkerställs på permanent basis i hela landet och att det för att förebygga tilltagande psykisk och fysisk utmattning bland den jordbrukande befolkningen upprättas och omedelbart genomförs ett omfattande och allsidigt program för att öka jordbrukarbefolkningens välbefinnande."

Lagförslagen

Vid omröstningen om att anta eller förkasta lagförslagen som godkänts vid första behandlingen beslutar riksdagen med rösterna 137 ja och 41 nej, 2 blanka och 19 frånvarande anta nämnda lagförslag.

( Omr. 26 )

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen skall förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslagen till uttalanden

De sex förslagen till uttalanden i jord- och skogsbruksutskottets betänkande godkänns.

Vid omröstningen om ledamot Kauppilas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 162 ja och 17 nej, 20 frånvarande.

( Omr. 27 )

Vid omröstningen om ledamot Kankaanniemis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 102 ja och 75 nej, 22 frånvarande.

( Omr. 28 )

Ärendet är slutbehandlat.

__________

Talmannen:

Plenum avbryts och fortsätter kl. 15.30.

Plenum avbryts kl. 10.50.

Plenum fortsätter

kl. 15.58

Förhandlingarna leds av andre vice talman Ilkka Kanerva.

Avbrott i riksmötet

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att riksdagen med stöd av bestämmelserna i 3 § i riksdagens arbetsordning avbryter 2005 års riksmöte efter att detta plenum är slut och beslutar sammanträda för att fortsätta arbetet tisdagen den 6 september kl. 14.

Talmanskonferensens förslag godkänns.

Andre vice talmannen önskar alla en skön sommar och förklarar plenum avslutat.

Plenum avslutas kl. 15.59.