Plenarprotokoll 81/2011 rd

PR 81/2011 rd

Justerat 2.0r

81. ONSDAGEN DEN 7 DECEMBER 2011

Överläggningarna leddes av förste vice talman Pekka Ravi (14.05—16.00), andre vice talman Anssi Joutsenlahti (16.00—18.02) och talman Eero Heinäluoma (18.02—18.20 och 18.32—18.34).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 24 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Heikki Autto /saml
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (r)
 • Christina Gestrin /sv (r)
 • Pekka Haavisto /gröna
 • Harri Jaskari /saml (r)
 • Anne Kalmari /cent
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Jyrki Katainen /saml (r)
 • Sampsa Kataja /saml
 • Martti Korhonen /vänst (r)
 • Merja Kyllönen /vänst
 • Paula Lehtomäki /cent (f)
 • Jari Leppä /cent
 • Antti Lindtman /sd
 • Tapani Mäkinen /saml
 • Ville Niinistö /gröna (r)
 • Pentti Oinonen /saf
 • Aila Paloniemi /cent
 • Juha Sipilä /cent
 • Oras Tynkkynen /gröna (r)
 • Sinuhe Wallinheimo /saml (r)
 • Anu Vehviläinen /cent (s)
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Pauliina Viitamies /sd

Efter namnuppropet anmälde sig följande 2 ledamöter:

 • Merja Kyllönen /vänst (14.20)
 • Antti Lindtman /sd (14.21)

__________

Unionsärenden

Förste vice talman Pekka Ravi:

Statsrådet har 1.12.2011 överlämnat till riksdagen unionsärendet U 56/2011 rd. Talmannen har sänt ärendet vidare för behandling i stora utskottet, som ekonomiutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Vilande förslag till beredskapslag samt vissa lagar som har samband med den

En behandling

Vilande lagförslag  VLF 1/2011 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 2/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger försvarsutskottets betänkande.

Lagförslagen kan nu till sakinnehållet godkännas oförändrade, genom ett beslut som fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, eller förkastas. Utskottet föreslår att lagförslag 2, 3, 5—7 och 10 till sakinnehållet godkänns oförändrade, att lagförslag 1 och 8 godkänns med med de tekniska ändringar som gjorts i lagförslagen, som inte innebär att lagförslagens sakinnehåll ändras, och att lagförslag 4 och 9 förkastas.

Debatt (PTK 81/1).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 83/1/2011

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning och till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 115/2011 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 7/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 81/2).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om medborgarinitiativ och till lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 46/2011 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 6/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 81/3).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 1 utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 2 förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

4) Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning

Andra behandlingen

Talmanskonferensens förslag  TKF 1/2011 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 7/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och beslutsförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände beslutsförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av beslutsförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 och 19 a § i lagen om skatt på arv och gåva

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 77/2011 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 16/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 81/5).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 83/2/2011

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i och bilagan till lagen om tobaksaccis

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 94/2011 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 18/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 81/6).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Under debatten har Maria Tolppanen föreslagit att lagförslaget förkastas.

Redogörelsen konstaterades vara riktig.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Eftersom Maria Tolppanens förslag inte fått understöd förfaller det.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

7) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokollet om ändring av avtalet med Barbados för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 117/2011 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 19/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från finansutskottets betänkande beslut om protokollet om ändring av avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände protokollet om ändring av avtalet.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

8) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Bahrain om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 118/2011 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 20/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från finansutskottets betänkande beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände avtalet.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 a § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 129/2011 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 21/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 81/9).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 83/3/2011

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 53/2011 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 22/2011 rd

Lagmotion  LM 42/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 81/10).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 83/4/2011

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 120/2011 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 6/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice samt ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 60/2011 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 7/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 81/12).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 83/5/2011

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 b § i lagen om förvaltningsdomstolarna

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 108/2011 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 8/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revidering av lagstiftningen om adoption samt till godkännande av den europeiska konventionen om adoption av barn och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 47/2011 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 9/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från lagutskottets betänkande beslut om konventionen och om att en reservation görs och sedan vid andra behandlingen om lagförslagen.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände konventionen och att en reservation görs.

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

15) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna av kapitel 1.3 i koden för transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (IMDG-koden) enligt kapitel VII i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen samt till lag om ändring av 11 § i lagen om transport av farliga ämnen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 102/2011 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 13/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från kommunikationsutskottets betänkande beslut om ändringarna i bilagan till konventionen och sedan vid andra behandlingen om lagförslagen.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände ändringarna i bilagan till konventionen.

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 114/2011 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 14/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om växtskyddsmedel och lagar om ändring av 7 a § i lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog och av 44 kap. 1 § och 48 kap. 1 § i strafflagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 81/2011 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 9/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om samfällda skogar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 80/2011 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 10/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 40 a § i lagen om strukturstöd till jordbruket

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 40/2011 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 11/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

20) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bolagisering av försvarsmaktens förplägnadstjänster

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 109/2011 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 1/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 81/20).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 83/6/2011

21) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 105/2011 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 15/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

22) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av lagen om företagshälsovård

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 75/2011 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 16/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

23) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 131/2011 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 17/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 81/23).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

24) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 87/2011 rd)

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 87/2011 rd

Regeringens proposition  RP 132/2011 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 18/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition 132/2011 rd utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i proposition 87/2011 rd förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

25) Lag om ändring av 34 a kap. 4 a § i strafflagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 15/2011 rd (Pirkko Ruohonen-Lerner /saf m.fl.)

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 81/25).

Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet.

26) Lag om ändring av 2 § i lagen om köpvittnen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 43/2011 rd (Esko Kurvinen /saml)

Ärendet remitterades till lagutskottet.

27) Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn

Remissdebatt

Lagmotion  LM 46/2011 rd (Arja Juvonen /saf m.fl.)

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debatt (PTK 81/27).

Beslut

Ärendet remitterades till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

28) Lagar om ändring av 14 § i lagen om statens pensioner och 16 § i lagen om pension för arbetstagare

Remissdebatt

Lagmotion  LM 47/2011 rd (Reijo Tossavainen /saf m.fl.)

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 81/28).

Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

29) Lag om ändring av 7 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Remissdebatt

Lagmotion  LM 48/2011 rd (Kimmo Tiilikainen /cent m.fl.)

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 81/29).

Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

__________

Talman Eero Heinäluoma:

Plenum avbryts nu för en kort paus. Under pausen delas betänkandet gällande nästa ärende ut i salen. Plenum fortsätter kl. 18.30.

Plenum avbröts kl. 18.20.

Plenum fortsatte

kl. 18.32

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma.

30) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2012 samt lagar om ändring av vissa skattelagar
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2012 samt lagar om ändring av vissa skattelagar (RP 50/2011 rd)

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 50/2011 rd

Regeringens proposition  RP 130/2011 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 23/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2011.

31) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid offentlig upphandling av fordon

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 100/2011 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 15/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2011.

32) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om flyttning av fordon

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 28/2011 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 16/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2011.

33) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Institutet för de inhemska språken

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 97/2011 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 4/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2011.

34) Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för år 2010

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 11/2011 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 6/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2011.

35) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 57 § i revisionslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 126/2011 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 8/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2011.

36) Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2010

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 14/2011 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 9/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2011.

37) Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2011 års riksdag

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 17/2011 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 5/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2011.

38) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om taxitrafik

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 72/2011 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 17/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2011.

39) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om rättsskyddsnämnden för studerande samt 44 § i lagen om yrkesutbildning

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 98/2011 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 5/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2011.

40) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om placeringsfonder och till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 113/2011 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 10/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2011.

41) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 124/2011 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 11/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2011.

42) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av en överenskommelse mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 136/2011 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 3/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2011.

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagens nästa plenum är i morgon torsdag 8.12.2011 kl. 16.

Plenum avslutades kl. 18.34.

​​​​