Plenarprotokoll 81/2014 rd

PR 81/2014 rd

Justerat 2.0r

81. TISDAGEN DEN 16 SEPTEMBER 2014

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (12.03—15.00), andre vice talman Anssi Joutsenlahti (15.00—16.57 och 18.51—20.23) och förste vice talman Pekka Ravi (16.57—18.51).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 21 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Jörn Donner /sv
 • Juho Eerola /saf
 • Christina Gestrin /sv (r)
 • Lars Erik Gästgivars /sv
 • Satu Haapanen /gröna
 • Anne Holmlund /saml (r)
 • Suna Kymäläinen /sd (r)
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Jari Lindström /saf
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Arto Pirttilahti /cent (r)
 • Paula Risikko /saml (r)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /saf (s)
 • Annika Saarikko /cent (f)
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Lenita Toivakka /saml (r)
 • Stefan Wallin /sv (r)
 • Pertti Virtanen /saf
 • Juha Väätäinen /saf (r)
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Jyrki Yrttiaho /vg

Efter namnuppropet anmälde sig följande 7 ledamöter:

 • Jyrki Yrttiaho /vg (12.19)
 • Kimmo Tiilikainen /cent (12.22)
 • Jari Lindström /saf (13.03)
 • Satu Haapanen /gröna (13.12)
 • Juho Eerola /saf (13.24)
 • Juha Väätäinen /saf (13.34)
 • Tuula Väätäinen /sd (13.52)

__________

Regeringens propositioner

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 15.9.2014 överlämnat regeringens propositioner RP 121—154/2014 rd till riksdagen. Av dessa är regeringens proposition 131 ett förslag till statsbudgeten för 2015. Propositionerna tas till remissdebatt i detta plenum.

De budgetmotioner som ledamöterna önskar väcka med anledning av budgetpropositionen ska lämnas in till centralkansliet senast fredag 26.9.2014 kl. 12.00.

__________

Berättelser

Talman Eero Heinäluoma:

Statens revisionsverk har 15.9.2014 överlämnat till riksdagen en årsberättelse om sin verksamhet (B 18/2014 rd). Årsberättelsen tas till remissdebatt i detta plenum.

__________

Unionsärenden

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 11.9.2014 överlämnat till riksdagen unionsärendet U 34/2014 rd. Talmannen har sänt ärendet vidare för behandling i stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2015

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 131/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Enligt arbetsordningen remitteras ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten kan lämna utlåtande till inom 30 dagar från det att propositionen remitterats till finansutskottet.

Efter finansminister Antti Rinnes presentation fortsätter remissdebatten med gruppanföranden. Ministerns presentation får ta högst 15 minuter i anspråk och gruppanförandena får vara högst 7 minuter långa.

Efter gruppanförandena och replikskiftet efter dem fortsätter debatten som snabbdebatt i gruppanförandeordning. De anföranden som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa. Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa.

Talmannen kan enligt eget övervägande ge ordet till en minister före andra inlägg. Ministerns anförande får då vara högst 5 minuter långt, ifall inte talmannen ger andra direktiv.

I anslutning till detta ärende tillåts även debatt om ärende 2)—38) på dagordningen.

Debatt (PTK 81/1, min. Rinne 81/1/1, Nylander 81/1/8, 81/1/17, Nauclér 81/1/65).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 82/1/2014

2) Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2014

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 113/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden och till lag om ändring av lagen om interventionsfonden för jordbruket

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 118/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Rättspolitiska forskningsinstitutet och av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 121/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2015 och lagar om ändring av vissa andra lagar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 122/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 14 och 19 a § i lagen om skatt på arv och gåva samt av ikraftträdande i lagen om ändrig och temporär ändring av lagen om skatt på arv och gåva

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 123/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fordonsskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 124/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 125/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallsskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 126/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 127/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 128/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om kraftverksskatt och av lagen om ändring av 1 § i skattekontolagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 129/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

13) Regeringens proposition till riksdagen om ändring av bestämmelserna om beskattning av överskott som andelslag delar ut

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 130/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av fullmakt för statsrådet att uppta lån

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 132/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 133/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 6 § i lagen om statens pensionsfond

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 134/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 26 a och 35 § i lagen om grundläggande utbildning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 135/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 13 § i lagen om grundläggande utbildning och 9 § i gymnasielagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 136/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om extra pension för idrottsutövare och om ändring av 9 § i lagen om garantipension

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 137/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

20) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk samt till lagar om upphävande av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk och lagen om fastighetssamägares deltagande i åtgärder enligt lagstiftningen om skogsbruksfinansieringen samt lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 138/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

21) Regeringens proposition till riksdagen om en lag om förfarandena vid ombildande av Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio till ett aktiebolag

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 139/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

22) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt till vissa lagar som har samband med dem

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 140/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

23) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 141/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

24) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 142/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

25) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om lästavgift

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 143/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

26) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 144/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

27) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 145/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

28) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift och lag om temporär ändring av 5 och 7 § i banskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 146/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

29) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överföring av verksamheten vid Centralen för turistfrämjande till Finpro ry

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 147/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

30) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överföring av konsumentforskningscentralens verksamhet till Helsingfors universitet och indragning av konsumentforskningscentralen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 148/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

31) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av handelsregisterlagen, föreningslagen och 10 § i företags- och organisationsdatalagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 149/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

32) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 150/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

33) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och en lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 151/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

34) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 § i lagen om utkomststöd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 152/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

35) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjusteringar för 2015 av pensioner och vissa andra förmåner samt till lagar om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex och 9 § i lagen om utkomststöd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 153/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

36) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsborgen för ombyggnadslån för bostadsaktiebolag

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 154/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

37) Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2014 års riksdag

Remissdebatt

Berättelse  B 18/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

38) Tilläggsbudgetmotioner

Remissdebatt

Tilläggsbudgetmotion  TBM 81—148/2014 rd

Riksdagen remitterade tilläggsbudgetmotionerna till finansutskottet.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 17.9.2014 kl. 10.

Plenum avslutades kl. 20.23.