Plenarprotokoll 82/2007 rd

PR 82/2007 rd

Justerat 2.0r

82. FREDAGEN DEN 16 NOVEMBER 2007

Överläggningarna leddes av talman Sauli Niinistö.

Namnupprop

Vid namnuppropet var följande 18 ledamöter frånvarande:

 • Claes Andersson /vänst
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Elisabeth Nauclér /sv
 • Tuija Nurmi /saml
 • Leena Rauhala /kd
 • Eero Reijonen /cent
 • Päivi Räsänen /kd
 • Tanja Saarela /cent
 • Pertti Salovaara /cent
 • Kimmo Sasi /saml
 • Paula Sihto /cent
 • Satu Taiveaho /sd
 • Matti Vanhanen /cent
 • Jan Vapaavuori /saml
 • Stefan Wallin /sv

Efter namnuppropet anmälde sig följande 2 ledamöter:

 • Päivi Räsänen /kd
 • Suvi Lindén /saml

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

16.11 ledamöterna

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Stefan Wallin /sv

19 och 20.11 ledamöterna

 • Jaakko Laakso /vänst
 • Kimmo Sasi /saml

Sjukfrånvaro

Följande anmälningar om frånvaro på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

16.11 ledamöterna

 • Tanja Saarela /cent
 • Matti Vanhanen /cent

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 338—340, 344—348, 350—357, 359, 360, 364/2007 rd antecknades ha anlänt.

__________

Kanslikommissionens medlemmar

Talmannen:

Med hänvisning till en reglering av utskottsplatserna anhåller ledamot Anni Sinnemäki om befrielse från uppgiften som ersättare i kanslikommissionen. Talmanskonferensen förordar anhållan.

Riksdagen godkände anhållan.

Talmannen:

Fyllnadsval till kanslikommissionen förrättas i plenum tisdagen den 20 november kl. 14. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska enligt 13 § i valstadgan lämnas in till centralkansliet senast tisdagen den 20 november kl. 11.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om säkerställande av patientsäkerheten vid arbetskonflikt inom hälso- och sjukvården

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 153/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 17/2007 rd

Talmannen:

Lagförslaget har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatten förs som snabbdebatt utifrån på förhand anmälda inlägg. Gruppanförandena får räcka längst 5 minuter och övriga inlägg längst 3 minuter.

Debatt (PTK 82/1, Nordman 82/1/7).

Talmannen:

Under debatten har ledamot Anneli Kiljunen med bifall av ledamot Erkki Virtanen föreslagit att lagförslaget förkastas.

Dessutom har ledamot Päivi Räsänen med bifall av ledamot Tarja Tallqvist föreslagit att riksdagen godkänner ett uttalande enligt reservation 1 till social- och hälsovårdsutskottets betänkande.

Vidare har ledamot Anneli Kiljunen med bifall av ledamöterna Jacob Söderman och Erkki Virtanen framställt följande förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen i första hand satsar på att uppnå förlikning i arbetskonflikten och att regeringen ser till kommunekonomin genom att öka statsandelarna till social- och hälsovården för att massuppsägningarna inte ska verkställas och lagen inte behöva genomföras. Om vi trots allt står inför det faktum att lagen träder i kraft måste regeringen vidta åtgärder för att få parterna att komma överens om avgränsningarna för skyddsarbetet och patientsäkerheten eftersom lagen inte garanterar patientsäkerheten."

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talmannen:

Riksdagen ska först besluta om lagförslaget. Den som godkänner lagförslaget röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslaget förkastats. I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen antog riksdagen lagförslaget som godkändes i första behandlingen med rösterna

113 ja, 68 nej, 18 frånvarande.

( Omr. 1 )

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Talmannen:

Härefter fattar riksdagen beslut om förslagen till uttalanden. Ledamöterna Anneli Kiljunens och Päivi Räsänens förslag är motstående och först förrättas omröstning mellan ledamöterna Anneli Kiljunens och Päivi Räsänens förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen mellan ledamöterna Anneli Kiljunens och Päivi Räsänens förslag godkände riksdagen ledamot Anneli Kiljunen förslag med rösterna

96 ja, 10 nej, 76 avstår, 17 frånvarande.

( Omr. 2 )

Vid 2) omröstningen mellan betänkandet och ledamot Anneli Kiljunens förslag godkände riksdagen betänkandet med rösterna

113 ja, 69 nej, 17 frånvarande.

( Omr. 3 )

Ärendet var slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2008 och till vissa andra ändringar av inkomstskattegrunderna

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 57/2007 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 15/2007 rd

Lagmotion  LM 17, 19, 42, 93/2007 rd

Åtgärdsmotion  AM 1/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen i regeringens proposition.

Beslut

Lagförslag 1 i regeringens proposition

1 §

Mikko Kuoppa /vänst:

Herra puhemies! Ehdotan, että tämä veroasteikkolaki saisi sen muodon, mikä on vastalauseessa 3, mikä merkitsee sitä, että yli 62 000 ansaitseville tätä veronalennusta ei tulisi.

Minna Sirnö /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Mikko Kuoppa har med bifall av ledamot Minna Sirnö föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Mikko Kuoppas förslag mot betänkandet godkände riksdagen 1 § enligt betänkandet med rösterna

160 ja, 21 nej, 18 frånvarande.

( Omr. 4 )

Riksdagen godkände 2 §, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Lagförslag 2 i regeringens proposition

Riksdagen godkände 47, 57 och 92 c § enligt betänkandet.

Talmannen:

Paragrafen behandlas momentvis.

95 a § 1 mom.

Bjarne Kallis /kd:

Herra puhemies! Ehdotan, että momentti saa sen muodon, mikä sillä on vastalauseessa 1.

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kalliksen ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Bjarne Kallis har med bifall av ledamot Heli Paasio föreslagit att 1 mom. godkänns enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Bjarne Kallis förslag mot betänkandet godkände riksdagen 95 a § 1 mom. enligt betänkandet med rösterna

114 ja, 68 nej, 17 frånvarande.

( Omr. 5 )

Riksdagen godkände 95 a § 2 och 3 mom. enligt betänkandet.

95 a § 4 mom.

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentti saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 2.

Jutta Urpilainen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Paasion ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Heli Paasio har med bifall av ledamot Jutta Urpilainen föreslagit att 4 mom. godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Heli Paasios förslag mot betänkandet godkände riksdagen 95 a § 4 mom. enligt betänkandet med rösterna

112 ja, 69 nej, 18 frånvarande.

( Omr. 6 )

95 a § 5 mom.

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 5 momentti poistetaan vastalauseen 2 mukaisesti.

Jutta Urpilainen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Paasion ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Heli Paasio har med bifall av ledamot Jutta Urpilainen föreslagit att 5 mom. stryks så som i reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Heli Paasios förslag mot betänkandet godkände riksdagen 95 a § 5 mom. enligt betänkandet med rösterna

113 ja, 69 nej, 17 frånvarande.

( Omr. 7 )

Riksdagen godkände 100 § enligt betänkandet.

101 § 4 mom.

Mikko Kuoppa /vänst:

Herra puhemies! Ehdotan, että 101 §:n 4 momentti poistetaan, mikä merkitsee sitä, että puolisorangaistus kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksestä poistetaan.

Minna Sirnö /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Mikko Kuoppa har med bifall av ledamot Minna Sirnö föreslagit att 4 mom. stryks enligt reservation 3.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Kuoppas förslag mot betänkandet godkände riksdagen 101 § enligt betänkandet med rösterna

113 ja, 69 nej, 17 frånvarande.

( Omr. 8 )

Riksdagen godkände 105 § enligt betänkandet.

105 a §

Talmannen:

Paragrafen behandlas momentvis.

105 a § 2 mom.

Mikko Kuoppa /vänst:

Herra puhemies! Ehdotan, että 105 a §:n 2 momentti saisi sen muodon, joka on vastalauseessa 3, joka merkitsisi, että alle 10 000 euron tuloista ei menisi veroa.

Minna Sirnö /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Mikko Kuoppa har med bifall av ledamot Minna Sirnö föreslagit att paragrafens 2 mom. godkänns enligt reservation 3.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Mikko Kuoppas förslag mot betänkandet godkände riksdagen 105 a § 2 mom. enligt betänkandet med rösterna

119 ja, 63 nej, 17 frånvarande.

( Omr. 9 )

105 a §, ett nytt 3 och 4 mom., vilka inte ingår i betänkandet

Bjarne Kallis /kd:

Herra puhemies! Ehdotan, että 3 ja 4 momentti saavat sen muodon, mikä on vastalauseessa 1, mikä tarkoittaa sitä, että huoltajavähennys sisällytetään tähän.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kalliksen ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Bjarne Kallis har med bifall av ledamot Päivi Räsänen föreslagit att till 105 a § fogas ett nytt 3 och 4 mom. enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Bjarne Kallis förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet, där 105 a § 3 och 4 mom. inte ingår, med rösterna

152 ja, 28 nej, 19 frånvarande.

( Omr. 10 )

Riksdagen godkände ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Riksdagen godkände lagförslag 3 och 4 i regeringens proposition med ett innehåll enligt betänkandet.

Riksdagen omfattade finansutskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 60/2007 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 16/2007 rd

Lagmotion  LM 18, 92/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget i regeringens proposition.

Beslut

Accistabellen i lagförslagets bilaga

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että korotukset alkoholiveroon tehdään korkeampina kuin hallitus on esittänyt, vastalauseen 2 mukaisen liitteen mukaan.

Bjarne Kallis /kd:

Herra puhemies! Kannatan ed. Paasion ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Heli Paasio har med bifall av ledamot Bjarne Kallis föreslagit att accistabellen godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Heli Paasios förslag mot betänkandet godkände riksdagen accistabellen i lagförslagets bilaga enligt betänkandet med rösterna

116 ja, 61 nej, 2 avstår, 20 frånvarande.

( Omr. 11 )

Riksdagen godkände ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Riksdagen omfattade finansutskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av vallagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 105/2007 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 6/2007 vp

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum på onsdag.

5) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Estland om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 127/2007 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 10/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum på onsdag.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 93/2007 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 12/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum på onsdag.

7) Regeringens proposition om godkännande av ändringarna i bilaga VI som genom 1997 års ändringsprotokoll fogats till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 99/2007 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 11/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum på onsdag.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring och av vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 138/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 19/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum på onsdag.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 139/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 20/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum på onsdag.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om Strålsäkerhetscentralen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 150/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 21/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum på onsdag.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 49 § i barnskyddslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 151/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 22/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum på onsdag.

Talmannen:

Riksdagens nästa plenum är på tisdag kl. 14.

Plenum avslutades kl. 12.40.

​​​​