Plenarprotokoll 82/2010 rd

PR 82/2010 rd

Justerat 2.0r

82. TISDAGEN DEN 14 SEPTEMBER 2010

Överläggingarna leddes av talman Sauli Niinistö (12.02—13.59 och 17.59—19.57), andre vice talman Tarja Filatov (13.59—15.59 och 19.57—21.35) och förste vice talman Seppo Kääriäinen (15.59—17.59).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 33 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Mikko Alatalo /cent (s)
 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Thomas Blomqvist /sv (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Pekka Haavisto /gröna
 • Hannakaisa Heikkinen /cent (f)
 • Anne Holmlund /saml (r)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Jyri Häkämies /saml (r)
 • Ulla Karvo /saml (r)
 • Jyrki Kasvi /gröna (r)
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Jari Larikka /saml
 • Sanna Lauslahti /saml (s)
 • Hannes Manninen /cent (r)
 • Tapani Mäkinen /saml
 • Elisabeth Nauclér /sv
 • Håkan Nordman /sv (s)
 • Mikaela Nylander /sv (f)
 • Pentti Oinonen /saf (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (r)
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Sari Palm /kd
 • Aila Paloniemi /cent
 • Paula Risikko /saml (r)
 • Pertti Salolainen /saml
 • Pertti Salovaara /cent (s)
 • Astrid Thors /sv (r)
 • Raija Vahasalo /saml
 • Matti Vanhanen /cent (s)
 • Mirja Vehkaperä /cent (r)
 • Ilkka Viljanen /saml (s)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 12 ledamöter:

 • Jari Larikka /saml (12.17)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (13.05)
 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml (13.09)
 • Ilkka Viljanen /saml (13.56)
 • Pekka Haavisto /gröna (13.56)
 • Anne Holmlund /saml (14.07)
 • Anneli Kiljunen /sd (14.49)
 • Sari Palm /kd (14.50)
 • Pertti Salolainen /saml (15.11)
 • Elisabeth Nauclér /sv (15.16)
 • Juha Korkeaoja /cent (15.29)
 • Tapani Mäkinen /saml (19.10)

__________

Unionsärenden

Talmannen:

Statsrådet har 9.9.2010 överlämnat till riksdagen unionsärendet U 27/2010 rd. Talmannen har sänt ärendet vidare för behandling i stora utskottet, som jord- och skogsbruksutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

__________

Berättelser

Talmannen:

Statens revisionsverk har i dag 14.9.2010 till riksdagen överlämnat en berättelse om sin verksamhet för finansåret 2009 (B 20/2010 rd).

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition om statsbudgeten 2011

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 126/2010 rd

Talmannen:

Ärendet ska enligt arbetsordningen remitteras till finansutskottet, som övriga utskott kan lämna utlåtande till inom 30 dagar från det att propositionen remitterats till finansutskottet.

Efter en presentation av finansminister Jyrki Katainen fortsätter debatten med gruppanföranden som får vara längst 15 minuter långa. Efter gruppanförandena och replikskiftet efter dem fortsätter debatten som snabbdebatt i gruppanförandeordning. Inlägg som ledamöterna anmält sig för på förhand får ta högst 5 minuter i anspråk.

Talmannen kan efter eget gottfinnande ge ordet till en minister före andra inlägg. Ministerns anförande får då vara högst 5 minuter långt.

Efter avsnittet med snabbdebatt beviljas ordet i den ordning ledamöterna har anmält sig.

I anslutning till detta ärende är debatt tillåten även om ärende 1)— 18) på dagordningen.

Debatt (PTK 82/1, Wideroos 82/1/7, Gestrin 82/1/67, 82/1/93, Nylund 82/1/100, Henriksson 82/1/106).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 83/2/2010

2) Regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2011 samt ändringar av vissa skattelag

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 122/2010 rd

Andre vice talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 32 och 33 § i mervärdesskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 123/2010 rd

Andre vice talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 124/2010 rd

Andre vice talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lotteriskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 125/2010 rd

Andre vice talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

6) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om fritt bildningsarbete och ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 128/2010 rd

Andre vice talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 129/2010 rd

Andre vice talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ombildning av Lotsverket till aktiebolag

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 130/2010 rd

Andre vice talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 131/2010 rd

Andre vice talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

10) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om koncentration av produkttillsynen över kemikalier till Säkerhets- och kemikalieverket

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 132/2010 rd

Andre vice talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 6 e § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 133/2010 rd

Andre vice talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, lag om ändring av 4 § i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare och lag om ändring av 5 § i lagen om försök med vikariehjälp för renskötare

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 134/2010 rd

Andre vice talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

13) Regeringens proposition med förslag till bestämmelser om definitionen av företagare i arbetspensionslagarna

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 135/2010 rd

Andre vice talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om statsbidrag till stiftelsen Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiö

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 136/2010 rd

Andre vice talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av barnskyddslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 137/2010 rd

Andre vice talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 10 § och temporär ändring av 11 § i lagen om utkomststöd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 138/2010 rd

Andre vice talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

17) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner, barnbidragslagen och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 139/2010 rd

Andre vice talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 140/2010 rd

Andre vice talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

19) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 141/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till miljöutskottet.

20) Regeringens proposition om godkännande av protokollet om ändring av protokollet om övergångsbestämmelser, fogat till fördraget om Europeiska Unionen, fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska Atomenergigemenskapen, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 121/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till utrikesutskottet.

21) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kreditinstitutslagen och vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 127/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till ekonomiutskottet.

22) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 72/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 24/2010 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

Andre vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 15.9.2010 kl. 10.

Plenum avslutades kl. 21.35

​​​​​​​