Plenarprotokoll 83/2002 rd

PR 83/2002 rd

Justerat 2.0r

83. MÅNDAGEN DEN 17 JUNI 2002

Förhandlingarna leds av andre vice talman Mikkola.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Ulla Anttila /gröna
 • Jouni Backman /sd
 • Christina Gestrin /sv
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Susanna Huovinen /sd
 • Matti Huutola /vänst
 • Ville Itälä /saml
 • Gunnar Jansson /sv
 • Juha Karpio /saml
 • Riitta Korhonen /saml
 • Timo E. Korva /cent
 • Johannes Koskinen /sd
 • Markku Laukkanen /cent
 • Paavo Lipponen /sd
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Kirsi Piha /saml
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Maija Rask /sd
 • Markku Rossi /cent
 • Petri Salo /saml
 • Kimmo Sasi /saml
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Raija Vahasalo /saml
 • Matti Vanhanen /cent
 • Jari Vilén /saml

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Markku Laukkanen /cent
 • Timo E. Korva /cent
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Raija Vahasalo /saml
 • Petri Salo /saml
 • Juha Karpio /saml
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Virpa Puisto /sd
 • Maija Rask /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

17.6 ledamöterna

 • Jouni Backman /sd
 • Ville Itälä /saml
 • Gunnar Jansson /sv
 • Johannes Koskinen /sd
 • Maija Rask /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /cent
 • Jari Vilén /saml

17 och 18.6 ledamöterna

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Paavo Lipponen /sd
 • Kimmo Sasi /saml

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

17.6 ledamöterna

 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Kirsi Piha /saml

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

17.6 ledamöterna

 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Susanna Huovinen /sd
 • Matti Huutola /vänst
 • Juha Karpio /saml
 • Riitta Korhonen /saml
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Virpa Puisto /sd
 • Markku Rossi /cent
 • Petri Salo /saml
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Raija Vahasalo /saml

__________

Nya propositioner

Andre vice talmannen meddelar att republikens president den 14 juni 2002 har överlämnat regeringens propositioner RP 81—88/2002 rd till riksdagen.

__________

Åtgärdsmotioner

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen den 13 juni 2002 har beslutat remittera till utskott åtgärdsmotionerna AM 74—114/2002 rd.

__________

Unionsärenden

Andre vice talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 13 juni 2002 har till riksdagen inkommit ett sådant ärende som avses i 96 § 2 mom. grundlagen, ärendet U 30/2002 rd.

 • Andre vice talmannen meddelar att talmannen har sänt detta ärende vidare för att behandlas i stora utskottet, som kulturutskottet skall lämna utlåtande till.

__________

Utskottens medlemmar

Andre vice talmannen:

Med anledning av att ledamot Jari Koskinen har utnämnts till medlem av statsrådet skall riksdagen utse i stället för honom en ny ersättare till finansutskottet och en ny medlem till jord- och skogsbruksutskottet.

Jag meddelar vidare att med hänvisning till en reglering av utskottsplatserna anhåller följande ledamöter om befrielse:

från medlemskapet i stora utskottet ledamot Ojala,

från medlemskapet i grundlagsutskottet ledamot P. Salo och från uppgiften som ersättare i grundlagsutskottet ledamot Mäki-Hakola,

från medlemskapet i lagutskottet ledamot Virén,

från uppgiften som ersättare i kulturutskottet ledamot Löv,

från medlemskapet i framtidsutskottet ledamot M. Pietikäinen samt

från medlemskapet i miljöutskottet ledamöterna Karttunen och Wideroos.

Talmanskonferensen förordar ledamöternas anhållan.

Anhållan godkänns.

Andre vice talmannen:

Fyllnadsval till utskotten förrättas vid plenum i morgon tisdagen den 18 juni kl. 14. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet skall enligt 13 § valstadgan lämnas in till centralkansliet senast i morgon tisdag kl. 11.

__________

Medlemmarna i Finlands delegation i Europarådet

Andre vice talmannen:

Med anledning av att ledamot Dromberg har utsetts till medlem av statsrådet anhåller hon om befrielse från uppgiften som ersättare i Finlands delegation i Europarådet.

Talmanskonferensen förordar anhållan.

Anhållan godkänns.

Andre vice talmannen:

Fyllnadsval till Finlands delegation i Europarådet förrättas vid plenum i morgon tisdagen den 18 juni kl. 14. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet skall enligt 13 § valstadgan lämnas in till centralkansliet senast i morgon tisdag kl. 11.

__________

Statsrådsmedlemmarnas bindningar

Andre vice talmannnen meddelar att till riksdagen har enligt 29 § arbetsordningen anlänt statsrådets skrivelse av den 13 juni 2002 med en redogörelse för de bindningar som avses i 63 § 2 mom. grundlagen i fråga om Ritva Kaarina Dromberg, som utnämnts till medlem av statsrådet och förordnats till kulturminister för att handlägga ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde samt de ändringar som handels- och industriminister Sinikka Mönkäre meddelat statsrådets kansli i redogörelsen för sina bindningar.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition om en tilläggsbudget för 2002

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 67/2002 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 6/2002 rd

Tilläggsbudgetmotion  TBM 1—21/2002 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till riksdagens plenum i morgon.

Talmanskonferensens förslag godkänns och betänkandet bordläggs till plenum i morgon.

Andre vice talmannen:

På grund av arbetssituationen i riksdagen föreslår talmanskonferensen att beslutet om förfaringssättet vid enda behandlingen av ärendet fattas redan vid detta plenum.

Förslaget godkänns.

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att behandlingen av tilläggsbudgetpropositionen börjar med en allmän debatt som inleds med en snabbdebatt med inlägg på högst 7 minuter. Vid detaljbehandlingen föredras först utgifterna enligt huvudtitel och kapitel. Härefter föredras inkomsterna enligt avdelning och kapitel och därefter det uttalande i betänkandet som påvisar att budgeten är i balans. Sedan föredras den allmänna motiveringen. Till sist föredras betänkandets tredje kläm som gäller förkastande av tilläggsbudgetmotionerna samt den fjärde klämmen som gäller tillämpningen av tilläggsbudgeten.

Allmän debatt om huvudtitlar, avdelningar eller den allmänna motiveringen tillåts härefter inte längre, endast förslag med kort motivering får framställas.

För detaljbehandlingen av utgifterna föreslår talmanskonferensen ett sådant förfarande att ändringsförslagen framställs när respektive huvudtitel föredras och behandlas i anslutning till huvudtiteln eller respektive kapitel under huvudtiteln. Om inga ändringsförslag har framställts vid en huvudtitel eller ett kapitel inom huvudtiteln anses huvudtiteln eller kapitlet ha blivit godkända enligt finansutskottets betänkande.

Förslag som gäller avdelningarna framställs och omröstningar genomförs på samma sätt som vid huvudtitlarna för utgifterna.

En ledamot som har för avsikt att föreslå ändringar i finansutskottets betänkande skall lämna in ändringsförslagen skriftligen till centralkansliet senast i dag kl. 17. Så skall förfaras också när ändringsförslagen baserar sig på en reservation till betänkandet. Ändringsförslag som inte har lämnats in till centralkansliet inom utsatt tid behandlas inte om inte talmannen av särskilda skäl anser det nödvändigt.

Förfaringssättet godkänns.

2) Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2001

Enda behandlingen

Berättelse  B 4/2002 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 15/2002 rd

Debatt (PTK 83/2).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 84/3/2002

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 26 och 27 § lagen om utrikesförvaltningen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 60/2002 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 20/2002 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

4) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Republiken Uruguay om främjande av och skydd för investeringar samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 64/2002 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 21/2002 rd

Förste vice talmannen:

Först tillåts debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i utrikesutskottets betänkande, som gäller godkännande av överenskommelsen. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Överenskommelsen godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 37 § utlänningslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 66/2002 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 7/2002 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

6) Regeringens proposition med förslag till regionutvecklingslag

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 55/2002 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 8/2002 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

7) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om förberedelse och huvudförhandling i tvistemål samt behandling av ansökningsärenden i rättegångsbalken och i vissa andra lagar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 32/2001 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 12/2002 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om offentliggörande och registrering av insolvensförfarande som inletts i en annan medlemsstat i Europeiska unionen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 77/2002 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 13/2002 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om godkännande av internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism och till lagar om ikraftträdande av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och ändring av 34 kap. strafflagen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 43/2002 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 14/2002 rd

Förste vice talmannen:

Först tillåts debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i lagutskottets betänkande, som gäller godkännande av konventionen. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslagen, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Konventionen godkänns.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 § trafikförsäkringslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 73/2002 rd

Trafikutskottets betänkande  TrUB 9/2002 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om farledsavgift

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 38/2002 rd

Trafikutskottets betänkande  TrUB 10/2002 rd

Debatt (PTK 83/11).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslaget till uttalande i trafikutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av foderlagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 61/2002 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 7/2002 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av virkesmätningslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 69/2002 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 8/2002 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

14) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning som har samband med ombildande av Centralen för utsädespotatis till ett aktiebolag

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 70/2002 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 9/2002 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslag 1 i regeringens proposition samt ett nytt lagförslag 3 som jord- och skogsbruksutskottet föreslår i sitt betänkande har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 83/14).

Lagförslagen

Lagförslag 1 i regeringens proposition och det nya lagförslag 3 som jord- och skogsbruksutskottet föreslår i sitt betänkande antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 2 i regeringens proposition skall förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslagen till uttalanden

De två förslagen till uttalanden i jord- och skogsbruksutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 36/2002 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 5/2002 rd

Debatt (PTK 83/15).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 84/4/2002

16) Regeringens proposition med förslag till ändring av bestämmelserna om erhållande, utlämnande och hemlighållande av uppgifter inom den privata, den statliga och den kommunala sektorns pensionssystem samt ändring av vissa andra bestämmelser i lag

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 8/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 10/2002 rd

Debatt (PTK 83/16).

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

17) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring och lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 42/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 13/2002 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

18) Regeringens proposition med förslag till ändring av bestämmelserna om erhållande och utlämnande av uppgifter i anslutning till de förmåner som Folkpensionsanstalten verkställer

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 9/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 16/2002 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

19) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen och vissa andra lagar

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 46/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 14/2002 rd

Åtgärdsmotion  AM 202/2001 rd

Andre vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslagen som nu kan antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen.

Debatt (PTK 83/19).

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Riksdagen omfattar social- och hälsovårdsutskottets förslag att åtgärdsmotionen skall förkastas.

Ärendet är slutbehandlat.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om justering av vissa arbetspensioner till följd av samordningen av arbetspensionen och folkpensionen

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 62/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 15/2002 rd

Lagmotion  LM 78/2001 rd

Åtgärdsmotion  AM 76, 183, 192/2001 rd

Andra vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslagen. Lagförslaget i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionerna.

Debatt (PTK 83/20).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 84/5/2002

21) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 39/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 17/2002 rd

Debatt (PTK 83/21).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

22) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av bestämmelser om deltidspension och individuell förtidspension

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 45/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 18/2002 rd

Debatt (PTK 83/22).

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande i social- och hälsovårdsutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

23) Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om moderskapsunderstöd

Andra behandlingen, enda behandlingen

Lagmotion  LM 61/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 19/2002 rd

Lagmotion  LM 141/2001 rd

Åtgärdsmotion  AM 164/2000 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslagen, av vilka det lagförslag som vid första behandlingen godkänts utifrån lagmotion nr 61 nu kan antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen.

Debatt (PTK 83/23).

Lagförslagen

Lagförslaget som vid första behandlingen godkänts utifrån lagmotion nr 61 antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion nr 141/2001 rd skall förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Åtgärdsmotionen

Riksdagen omfattar social- och hälsovårdsutskottet förslag att åtgärdsmotionen skall förkastas.

Ärendet är slutbehandlat.

24) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 24 § lagen om införande av lagen om andelslag

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 78/2002 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 13/2002 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

25) Regeringens proposition med förslag till lag om skydd i arbete och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 59/2002 rd

Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets betänkande  ApUB 4/2002 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

26) Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, bokföring och förvaltning 2001

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 5/2002 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 7/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

27) Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om statens revisionsverks bokslut, bokföring och förvaltning 2001

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 6/2002 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 8/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 16.45.

​​​​