Plenarprotokoll 83/2010 rd

PR 83/2010 rd

Justerat 2.0r

83. ONSDAGEN DEN 15 SEPTEMBER 2010

Överläggingarna leddes av talman Sauli Niinistö (10.01—11.58 och 18.00—19.59), förste vice talman Seppo Kääriäinen (11.58—12.58, 15.58—18.00 och 19.59—21.16) och andre vice talman Tarja Filatov (14.02—15.58).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 46 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Mikko Alatalo /cent (s)
 • Thomas Blomqvist /sv (s)
 • Hannakaisa Heikkinen /cent (f)
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyri Häkämies /saml (r)
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Reijo Kallio /sd (r)
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Ulla Karvo /saml (r)
 • Jyrki Kasvi /gröna (r)
 • Jyrki Katainen /saml (r)
 • Sampsa Kataja /saml
 • Markku Laukkanen /cent (r)
 • Suvi Lindén /saml
 • Hannes Manninen /cent (r)
 • Jukka Mäkelä /saml
 • Tapani Mäkinen /saml
 • Håkan Nordman /sv (s)
 • Tuija Nurmi /saml (r)
 • Mikaela Nylander /sv (f)
 • Pentti Oinonen /saf (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (r)
 • Petteri Orpo /saml
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Aila Paloniemi /cent
 • Tuula Peltonen /sd
 • Leena Rauhala /kd (r)
 • Paula Risikko /saml (r)
 • Markku Rossi /cent (r)
 • Pertti Salovaara /cent (s)
 • Arto Satonen /saml
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Katja Taimela /sd
 • Satu Taiveaho /sd (r)
 • Astrid Thors /sv (r)
 • Kari Uotila /vänst
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /cent
 • Raija Vahasalo /saml
 • Stefan Wallin /sv
 • Matti Vanhanen /cent (s)
 • Mirja Vehkaperä /cent (r)
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Pia Viitanen /sd
 • Ilkka Viljanen /saml
 • Anne-Mari Virolainen /saml (r)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 17 ledamöter:

 • Stefan Wallin /sv (10.16)
 • Ulla-Maj Wideroos /sv (10.16)
 • Markku Uusipaavalniemi /cent (10.16)
 • Markku Rossi /cent (10.16)
 • Tuula Peltonen /sd (10.16)
 • Pia Viitanen /sd (10.17)
 • Tuomo Hänninen /cent (10.17)
 • Suvi Lindén /saml (10.18)
 • Ilkka Viljanen /saml (10.22)
 • Tapani Mäkinen /saml (10.22)
 • Sampsa Kataja /saml (10.40)
 • Petteri Orpo /saml (11.08)
 • Sinikka Hurskainen /sd (11.13)
 • Jukka Mäkelä /saml (14.54)
 • Anni Sinnemäki /gröna (15.43)
 • Markku Laukkanen /cent (20.31)
 • Jutta Urpilainen /sd (20.36)

__________

Ändring av tidpunkten för fyllnadsval till utskott

Talmannen:

Vid plenum torsdag 9.9.2010 meddelades det att fyllandsval till stora utskottet och grundlagsutskottet förrättas i plenum i dag. Vid plenum fredag 10.9.2010 meddelades det att fyllnadsval till stora utskottet likaså förrättas vid plenum i dag. Eftersom kandidatlistor för nämnda fyllnadsval inte lämnats in till centralkansliet inom utsatt tid, meddelas en ny tidpunkt för fyllnadsvalen.

Fyllnadsval till stora utskottet och grundlagsutskottet förrättas i plenum tisdag 21.9.2010 kl. 14. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas in till centralkansliet senast nämnda tisdag kl. 11.

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Fyllnadsval till utskott

Val

Talmannen:

Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen väljer de uppställda kandidaterna

ledamot Timo Kaunisto till medlem och ledamot Antti Kaikkonen till ersättare i utrikesutskottet,

ledamot Mauri Salo till medlem i lagutskottet,

ledamot Tuomo Puumala till ersättare i social- och hälsovårdsutskottet samt

ledamot Mauri Salo till medlem i ekonomiutskottet.

2) Regeringens proposition om statsbudgeten 2011

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 126/2010 rd

Talmannen:

Ärendet ska enligt arbetsordningen remitteras till finansutskottet, som övriga utskott kan lämna utlåtande till inom 30 dagar från det att propositionen remitterats till finansutskottet.

Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 14.9.2010.

PR 82/1/2010

I anslutning till detta ärende är debatt tillåten även om ärendena 3)—20) på dagordningen.

Nu fortsätter debatten med statsminister Kiviniemis anförande. Därefter följer en debatt med anledning anförandet. För detta har ca en timme reserverats.

Debatten fortsatte (PTK 83/2, Gestrin 83/2/20).

__________

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts nu för stora utskottets sammanträde.

Överläggningarna ajourneras och de fortsätter kl. 14.00.

Plenum avbröts kl. 12.58.

Plenum fortsatte

kl. 14.02

Överläggningarna leddes av andre vice talman Tarja Filatov.

Debatten fortsatte (PTK 83/2 , Nylund 83/2/133, Nauclér 83/2/155).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 84/1/2009

3) Regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2011 samt ändringar av vissa skattelagar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 122/2010 rd

Förste vice talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 32 och 33 § i mervärdesskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 123/2010 rd

Förste vice talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 124/2010 rd

Förste vice talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lotteriskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 125/2010 rd

Förste vice talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

7) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om fritt bildningsarbete och ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 128/2010 rd

Förste vice talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 129/2010 rd

Förste vice talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ombildning av Lotsverket till aktiebolag

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 130/2010 rd

Förste vice talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 131/2010 rd

Förste vice talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

11) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om koncentration av produkttillsynen över kemikalier till Säkerhets- och kemikalieverket

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 132/2010 rd

Förste vice talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 6 e § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 133/2010 rd

Förste vice talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, lag om ändring av 4 § i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare och lag om ändring av 5 § i lagen om försök med vikariehjälp för renskötare

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 134/2010 rd

Förste vice talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

14) Regeringens proposition med förslag till bestämmelser om definitionen av företagare i arbetspensionslagarna

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 135/2010 rd

Förste vice talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om statsbidrag till stiftelsen Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiö

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 136/2010 rd

Förste vice talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av barnskyddslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 137/2010 rd

Förste vice talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 10 § och temporär ändring av 11 § i lagen om utkomststöd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 138/2010 rd

Förste vice talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

18) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner, barnbidragslagen och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 139/2010 rd

Förste vice talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

19) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 140/2010 rd

Förste vice talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

20) Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2009

Remissdebatt

Berättelse  B 20/2010 rd

Förste vice talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

21) Regeringens proposition om godkännande av ett fördrag om ändring av det mellan Finland och Amerikas Förenta stater upprättade fördraget om utbyte av forsknings- och utvecklingsinformation samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av fördraget

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 112/2010 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 4/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 16.9.2010.

Förste vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon torsdag 16.9.2010 kl. 10.

Plenum avslutades kl. 21.16.

​​​​​​​