Plenarprotokoll 83/2012 rd

PR 83/2012 rd

Justerat 2.0r

83. TORSDAGEN DEN 20 SEPTEMBER 2012

Överläggningarna leddes av andre vice talman Anssi Joutsenlahti (10.00—12.02, 16.00—18.00 och 19.59—21.38) och förste vice talman Pekka Ravi (12.02—13.00 och 18.00—19.59).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 41 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Mikko Alatalo /cent (r)
 • Thomas Blomqvist /sv (r)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (r)
 • Pertti Hemmilä /saml (r)
 • Anna-Maja Henriksson /sv (r)
 • James Hirvisaari /saf (s)
 • Ari Jalonen /saf (r)
 • Kalle Jokinen /saml (r)
 • Mika Kari /sd
 • Inkeri Kerola /cent
 • Jukka Kopra /saml (r)
 • Laila Koskela /saf (s)
 • Merja Kuusisto /sd (r)
 • Suna Kymäläinen /sd (r)
 • Maria Lohela /saf (r)
 • Anne Louhelainen /saf
 • Hanna Mäntylä /saf (s)
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Tom Packalén /saf (r)
 • Jaana Pelkonen /saml
 • Tuula Peltonen /sd
 • Kari Rajamäki /sd (s)
 • Paula Risikko /saml (r)
 • Janne Sankelo /saml (r)
 • Kimmo Sasi /saml (r)
 • Arto Satonen /saml (r)
 • Anni Sinnemäki /gröna (f)
 • Jouko Skinnari /sd
 • Ismo Soukola /saf (r)
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Katja Taimela /sd
 • Astrid Thors /sv
 • Eila Tiainen /vänst (r)
 • Reijo Tossavainen /saf (r)
 • Kauko Tuupainen /saf
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Sinuhe Wallinheimo /saml
 • Jan Vapaavuori /saml (s)
 • Mirja Vehkaperä /cent (r)
 • Anne-Mari Virolainen /saml
 • Jyrki Yrttiaho /vg

Efter namnuppropet anmälde sig följande 12 ledamöter:

 • Kauko Tuupainen /saf (10.16)
 • Mika Kari /sd (10.26)
 • Anne-Mari Virolainen /saml (10.34)
 • Tuula Peltonen /sd (11.32)
 • Anne Louhelainen /saf (11.51)
 • Jyrki Yrttiaho /vg (12.33)
 • Sinuhe Wallinheimo /saml (16.00)
 • Astrid Thors /sv (16.01)
 • Inkeri Kerola /cent (16.01)
 • Katja Taimela /sd (16.01)
 • Jouko Skinnari /sd (16.01)
 • Jaana Pelkonen /saml (16.06)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2013

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 95/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet remitteras till finansutskottet, som övriga utskott enligt arbetsordningen kan lämna utlåtande till inom 30 dagar från det att propositionen remitterats till finansutskottet. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 19.9.2012.

PR 82/1/2012

I anslutning till detta ärende tillåts debatt även om ärendena 3)—37) på dagordningen.

Debatten fortsatte (PTK 83/1, Nylander 83/1/17, Nauclér 83/1/29).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts för riksdagsgruppernas sammanträden och den muntliga frågestunden som börjar kl. 16.

Plenum avbryts nu och fortsätter kl. 16.

Plenum avbröts kl. 13.00.

Plenum fortsatte

kl. 16.00.

Överläggningarna leddes av andre vice talman Anssi Joutsenlahti.

2) Muntliga frågor

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

2) ärendet på dagordningen är en muntlig frågestund.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Frågestunden är nu slut.

1) Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2013

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 95/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Nu fortsätter debatten om ärende 1) på dagordningen som avbröts i dag kl. 13.

Debatten fortsatte (Nauclér, min. Häkämies, Gestrin, min. Hautala).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 84/2/2012

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång och av förvaltningsprocesslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 85/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av konkurslagen samt av 24 § i lagen om återvinning till konkursbo

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 86/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 87/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändringar av bestämmelserna om kilometerersättning i skattelagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 88/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen, av 18 b § i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen och av 3 § i lagen om skatt på vissa försäkringspremier

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 89/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 90/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen och av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 91/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattningsförfarande och av arbetarskyddslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 92/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om skatt på arv och gåva

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 93/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om höjda avskrivningar på produktiva investeringar skatteåren 2013—2015 och upphävande av lagen om temporärt höjda avskrivningar på produktiva investeringar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 94/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 96/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om fritt bildningsarbete

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 97/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 49 § i universitetslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 98/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och av lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning och till lag om besvärsnämnden för studiestöd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 99/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ombildning av Institutet för Ryssland och Östeuropa till stiftelse

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 100/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

18) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 101/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 § i lagen om strukturstöd till jordbruket

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 102/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

20) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 103/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

21) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 104/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

22) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 105/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

23) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 15 a § i kommunikationsmarknadslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 106/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

24) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 107/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

25) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Konkurrens- och konsumentverket samt till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 108/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

26) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om el- och naturgasnätsavgifter

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 109/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

27) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 110/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

28) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 4 och 6 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn samt av 11 a § i lagen om barndagvård

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 111/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

29) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 112/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

30) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 113/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

31) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om handikappförmåner

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 114/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

32) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lag om ändring av 11 § i lagen om utkomststöd och lag om temporär ändring av 15 § i lagen om bostadsbidrag

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 115/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

33) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § och temporär ändring av 21 § i barnbidragslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 116/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

34) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en delvis tidigarelagd indexhöjning år 2013 av vissa förmåner som är bundna till folkpensionsindex

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 117/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

35) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 115 § i lagen om pension för företagare

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 118/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

36) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 119/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

37) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om oljeskyddsfonden

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 120/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

38) Statens revisionsverks berättelse om sin verksamhet till 2012 års riksdag

Remissdebatt

Berättelse  B 17/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är i morgon fredag 21.9.2012 kl. 13.

Plenum avslutades kl. 21.38.