Plenarprotokoll 83/2013 rd

PR 83/2013 rd

Justerat 2.0r

83. TISDAGEN DEN 17 SEPTEMBER 2013

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (12.01—14.59 och 20.04—22.05), förste vice talman Pekka Ravi (14.59—16.57) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (16.57—20.04).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 15 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Paavo Arhinmäki /vänst (r)
 • Sanni Grahn-Laasonen /saml (f)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Olli Immonen /saf
 • Kalle Jokinen /saml (r)
 • Silvia Modig /vänst (s)
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Mats Nylund /sv (f)
 • Paula Risikko /saml (r)
 • Annika Saarikko /cent (s)
 • Timo Soini /saf
 • Eero Suutari /saml
 • Maria Tolppanen /saf
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Jyrki Yrttiaho /vg (s)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 3 ledamöter:

 • Olli Immonen /saf (12.30)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (12.42)
 • Maria Tolppanen /saf (15.55)

__________

Regeringens propositioner

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 16.9.2013 till riksdagen överlämnat regeringens propositioner RP 105—133/2013 rd. Av dessa är regeringens proposition 112 ett förslag till statsbudgeten för 2014.

Regeringens proposition om statsbudgeten tas till remissdebatt i detta plenum.

De budgetmotioner som ledamöterna önskar väcka med anledning av budgeten ska lämnas in till centralkansliet senast 27.9.2013 kl. 12.00.

__________

Unionsärenden

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 12.9.2013 till riksdagen överlämnat unionsärendena U 57—61/2013 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet,

som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 57,

finansutskottet, ekonomiutskottet och grundlagsutskottet om ärende U 58,

finansutskottet om ärende U 59,

ekonomiutskottet och lagutskottet om ärende U 60 samt

miljöutskottet om ärende U 61.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2014

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 112/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Enligt arbetsordningen remitteras ärendet till finansutskottet, som övriga utskott kan lämna utlåtande till inom 30 dagar från det att propositionen remitterats till finansutskottet.

Efter en presentation av finansminister Jutta Urpilainen fortsätter remissdebatten med gruppanföranden som får vara högst 7 minuter långa. Efter gruppanförandena och replikskiftet efter dem fortsätter debatten som snabbdebatt i gruppanförandeordning. Inlägg som ledamöterna anmält sig för på förhand får ta högst 5 minuter i anspråk.

Talmannen kan enligt eget övervägande ge ordet till en minister före andra inlägg. Ministerns anförande får då vara högst 5 minuter långt.

I anslutning till detta ärende tillåts även debatt om ärende 2)—32) på dagordningen.

Debatt (PTK 83/1, Nylander 83/1/8, Nauclér 83/1/90, Wideroos 83/1/95, Gestrin 83/1/101, min. Henriksson 83/1/182).

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 85/2/2013

2) Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2013

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 101/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om gränsöverskridande hälso- och sjukvård och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 103/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2014 samt till andra ändring av vissa lagar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 105/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om rundradioskatt

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 106/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i mervärdesskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 107/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 108/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 109/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 110/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 111/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 113/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om regionförvaltningsverken och av vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 114/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, lag om ändring av 12 a § i lagen om fritt bildningsarbete och lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 115/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och av 2 § i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 116/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Nationella centret för utbildningsutvärdering och vissa lagar i samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 117/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av gymnasielagen och av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 118/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bekämpning av skogsskador samt till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 119/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om veterinärmedicinska skadenämnden

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 120/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om indragning av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och om överföring av besvär till förvaltningsdomstolarna

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 121/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

20) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 § i lagen om fiske

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 122/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

21) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av civiltjänstlagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 123/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

22) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Energimyndigheten

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 124/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

23) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Tekes — utvecklingscentralen för teknologi och innovationer och till lag om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering i kapitalfonder för tidig fas samt till vissa andra lagar som har samband med dem

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 125/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

24) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 126/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

25) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ordnande av utredningar av sexualbrott mot barn

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 127/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

26) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och om ändring av 6 och 7 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 128/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

27) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 129/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

28) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 29 § i barnskyddslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 130/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

29) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 12 § i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 131/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

30) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 13 kap. 11 § i sjukförsäkringslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 132/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

31) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 13 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån samt 7 § i aravabegränsningslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 133/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

32) Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2013 års riksdag

Remissdebatt

Berättelse  B 18/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

33) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 102/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

34) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsborgen för ägarbostadslån

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 104/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

35) Regeringens årsberättelse 2012

Remissdebatt

Berättelse  B 13/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet och till den del det gäller utrikes- och säkerhetspolitiken till utrikesutskottet. Med undantag för utrikesutskottet ska alla övriga fackutskott lämna utlåtande till grundlagsutskottet senast 8.11.2013. I plenum 10.9.2013 bordlade riksdagen ärendet till plenum fredag 13.9.2013, vid vilket ärendet på grund av tidsbrist ströks från dagordningen.

Debatten fortsatte (PTK 83/35).

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 85/1/2013

36) Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2013

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 93/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 13/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.9.2013.

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 18.9.2013 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 22.05.