Plenarprotokoll 83/2014 rd

PR 83/2014 rd

Justerat 2.0r

83. TORSDAGEN DEN 18 SEPTEMBER 2014

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (10.03—11.55 och 15.59—17.56), förste vice talman Pekka Ravi (11.55—13.04 och 20.12—21.42) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (17.56—20.12).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 27 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Tuija Brax /gröna (r)
 • Juho Eerola /saf (r)
 • Teuvo Hakkarainen /saf
 • Anne Holmlund /saml (r)
 • Susanna Huovinen /sd (r)
 • Lauri Ihalainen /sd
 • Arja Juvonen /saf
 • Sampsa Kataja /saml
 • Martti Korhonen /vänst (s)
 • Suna Kymäläinen /sd (r)
 • Eeva-Maria Maijala /cent
 • Jari Myllykoski /vänst
 • Lasse Männistö /saml
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Mika Niikko /saf
 • Ville Niinistö /gröna
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Arto Pirttilahti /cent (r)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /saf (s)
 • Annika Saarikko /cent (f)
 • Stefan Wallin /sv (r)
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Erkki Virtanen /vänst
 • Pertti Virtanen /saf (s)
 • Juha Väätäinen /saf (r)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 17 ledamöter:

 • Lauri Ihalainen /sd (10.18)
 • Jari Myllykoski /vänst (10.22)
 • Tuula Peltonen /sd (10.24)
 • Teuvo Hakkarainen /saf (10.26)
 • Pauliina Viitamies /sd (10.39)
 • Ville Niinistö /gröna (10.52)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (11.03)
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent (11.06)
 • Lasse Männistö /saml (12.33)
 • Sampsa Kataja /saml (12.51)
 • Arja Juvonen /saf (16.00)
 • Susanna Huovinen /sd (16.00)
 • Stefan Wallin /sv (16.00)
 • Erkki Virtanen /vänst (16.01)
 • Anne Holmlund /saml (16.37)
 • Juha Väätäinen /saf (19.11)
 • Juho Eerola /saf (20.44)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2015

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 131/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet remitteras till finansutskottet, som övriga utskott kan lämna utlåtande till inom 30 dagar från det att propositionen remitterats till finansutskottet.

Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 17.9.2014.

PR 82/1/2014

I anslutning till detta ärende tillåts även debatt om ärende 3)—37) på dagordningen.

Eftersom vi har flera ministrar här delar vi upp debatten enligt följande: först lyssnar vi till minister Tuomiojas anförande och efter det följer debatt gällande ärenden som hör till hans ansvarsområde. Därefter följer minister Toivakka och minister Haavisto och debatt om ärenden som hör till deras ansvarsområde.

Vi inleder med minister Tuomioja, 5 minuter från talarstolen, varsågod.

Debatten fortsatte (PTK 83/1, Nauclér 83/1/19, Blomqvist 83/1/99).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts för riksdagsgruppernas sammanträden och den muntliga frågestunden som börjar kl. 16.

Plenum avbryts nu och fortsätter kl. 16.

Plenum avbröts kl. 13.04.

Plenum fortsatte

kl. 15.59.

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma

2) Muntliga frågor

Talman Eero Heinäluoma:

2) ärendet på dagordningen är en muntlig frågestund där riksdagsledamöterna kan ställa frågor till ministrarna.

Jag ber de närvarande ministrarna förflytta sig till ministerlogen. Vidare ber jag de ledamöter som vill ställa en fråga att ställa sig upp och trycka på knapp P.

Talman Eero Heinäluoma:

Frågestunden är nu slut.

__________

1) Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2015

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 131/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Nu fortsätter debatten om ärende 1) på dagordningen som avbröts i dag kl. 13.

Först lyssnar vi till social- och hälsovårdsminister Rätys och omsorgsminister Huovinens anföranden och efter det ser vi hur debatten framskrider. — Minister Räty, varsågod, 5 minuter från talarstolen.

Debatten fortsatte.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 84/1/2014

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden och till lag om ändring av lagen om interventionsfonden för jordbruket

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 118/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Rättspolitiska forskningsinstitutet och av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 121/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2015 och lagar om ändring av vissa andra lagar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 122/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 14 och 19 a § i lagen om skatt på arv och gåva samt av ikraftträdande i lagen om ändrig och temporär ändring av lagen om skatt på arv och gåva

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 123/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fordonsskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 124/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 125/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallsskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 126/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 127/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 128/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om kraftverksskatt och av lagen om ändring av 1 § i skattekontolagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 129/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

13) Regeringens proposition till riksdagen om ändring av bestämmelserna om beskattning av överskott som andelslag delar ut

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 130/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av fullmakt för statsrådet att uppta lån

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 132/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 133/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 6 § i lagen om statens pensionsfond

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 134/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 26 a och 35 § i lagen om grundläggande utbildning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 135/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 13 § i lagen om grundläggande utbildning och 9 § i gymnasielagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 136/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om extra pension för idrottsutövare och om ändring av 9 § i lagen om garantipension

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 137/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

20) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk samt till lagar om upphävande av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk och lagen om fastighetssamägares deltagande i åtgärder enligt lagstiftningen om skogsbruksfinansieringen samt lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 138/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

21) Regeringens proposition till riksdagen om en lag om förfarandena vid ombildande av Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio till ett aktiebolag

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 139/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

22) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt till vissa lagar som har samband med dem

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 140/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

23) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 141/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

24) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 142/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

25) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om lästavgift

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 143/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

26) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 144/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

27) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 145/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

28) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift och lag om temporär ändring av 5 och 7 § i banskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 146/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

29) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överföring av verksamheten vid Centralen för turistfrämjande till Finpro ry

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 147/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

30) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överföring av konsumentforskningscentralens verksamhet till Helsingfors universitet och indragning av konsumentforskningscentralen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 148/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

31) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av handelsregisterlagen, föreningslagen och 10 § i företags- och organisationsdatalagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 149/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

32) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 150/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

33) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och en lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 151/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

34) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 § i lagen om utkomststöd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 152/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

35) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjusteringar för 2015 av pensioner och vissa andra förmåner samt till lagar om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex och 9 § i lagen om utkomststöd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 153/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

36) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsborgen för ombyggnadslån för bostadsaktiebolag

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 154/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

37) Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2014 års riksdag

Remissdebatt

Berättelse  B 18/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är i morgon fredag 19.9.2014 kl. 13.

Plenum avslutades kl. 21.42.