Plenarprotokoll 84/2004 rd

PR 84/2004 rd

Justerat 2.0r

84. TISDAGEN DEN 7 SEPTEMBER 2004

Förhandlingarna leds av andre vice talman Ilkka Kanerva.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Arja Alho /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Roger Jansson /sv
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Minna Lintonen /sd
 • Kimmo Sasi /saml
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Jukka Vihriälä /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

4—12.9 ledamot

 • Suvi Lindén /saml

5—10.9 ledamot

 • Kimmo Sasi /saml

7.9 ledamöterna

 • Tuula Haatainen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /cent

7 och 8.9 ledamöterna

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Mikko Elo /sd

7—9.9 ledamot

 • Paula Lehtomäki /cent

7—10.9 ledamot

 • Mari Kiviniemi /cent

7—11.9 ledamöterna

 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antero Kekkonen /sd
 • Eero Lankia /cent
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Maija Perho /saml

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

7.9 ledamot

 • Liisa Hyssälä /cent

7—15.9 ledamot

 • Arja Alho /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

7.9 ledamot

 • Säde Tahvanainen /sd

7 och 8.9 ledamot

 • Roger Jansson /sv

7—9.9 ledamot

 • Jukka Vihriälä /cent

7—10.9 ledamot

 • Mikko Kuoppa /vänst

__________

Ledamöterna Matikainen-Kallströms och Thors uppdrag som riksdagsledamöter

Andre vice talmannen meddelar att ledamöterna Marjo Matikainen-Kallströms och Astrid Thors mandat i Europaparlamentet har upphört på basis av artikel 4.2 i Europaparlamentets arbetsordning i och med att parlamentet den 20 juli 2004 första gången sammanträdde efter valet av företrädare till Europaparlamentet den 13 juni 2004.

 • Andre vice talmannen meddelar vidare att ledamöterna Marjo Matikainen-Kallström och Astrid Thors har börjat handha sina uppdrag som riksdagsledamöter den 21 juli 2004.

Ledamöterna Matikainen-Kallström och Thors antecknas som närvarande.

Andre vice talmannen meddelar ytterligare att direktör Tapani Mäkinens uppdrag som ersättare för ledamot Marjo Matikainen-Kallström liksom ledamot Christina Gestrins uppdrag som ersättare för ledamot Astrid Thors har upphört den 20 juli 2004.

__________

Ersättare för de ledamöter som valts till Europaparlamentet

Andre vice talmannen meddelar att ledamöterna Satu Hassi, Ville Itälä, Anneli Jäätteenmäki, Henrik Lax och Hannu Takkula, som valts till Europaparlamentet vid valet den 13 juni 2004, har före parlamentets första sammanträde lämnat ett meddelande enligt 77 § i riksdagens arbetsordning om att de ämnar handha sina uppdrag som ledamöter av Europaparlamentet.

 • Andre vice talmannen meddelar att
 • från Nylands valkrets träder som ersättare för ledamot Henrik Lax agronomie- och forstmagister Christina Gestrin från Esbo stad,
 • från Lapplands valkrets som ersättare för ledamot Hannu Takkula pedagogie magistern, klasslärare Tatja Karvonen från Rovaniemi stad,
 • från Egentliga Finlands valkrets som ersättare för ledamot Ville Itälä merkonomen, företagare Jouko Laxell från Salo stad,
 • från Helsingfors valkrets som ersättare för ledamot Anneli Jäätteenmäki sjukvårdaren, barnmorskan Terhi Peltokorpi från Helsingfors stad och
 • från Birkalands valkrets som ersättare för ledamot Satu Hassi studeranden i samhällsvetenskaper Oras Tynkkynen från Tammerfors stad.
 • Ersättarna har den 22 juli 2004 uppvisat sina den 20 juli 2004 behörigen granskade och godkända fullmakter för talmannen och är därmed berättigade att börja handha sina uppdrag som ledamöter.
 • Andre vice talmannen uppmanar ledamöterna Christina Gestrin, Tatja Karvonen, Jouko Laxell, Terhi Peltokorpi och Oras Tynkkynen inta sina platser i plenisalen.

Ledamöterna Christina Gestrin, Tatja Karvonen, Jouko Laxell, Terhi Peltokorpi och Oras Tynkkynen antecknas som närvarande.

__________

Uppdraget som riksdagsledamöter för dem som valts till Europaparlamentet

Andre vice talmannen konstaterar att i och med att ersättarnas fullmakter blivit granskade har ledamöterna Satu Hassis, Ville Itäläs, Anneli Jäätteenmäkis, Henrik Lax och Hannu Takkulas uppdrag som riksdagsledamöter avbrutits med stöd av 77 § i riksdagens arbetsordning den 20 juli 2004.

__________

Nya propositioner

Andre vice talmannen meddelar att under uppehållet i riksdagens sammanträden har republikens president den 30 juli, 20 augusti och 3 september 2004 överlämnat regeringens propositioner RP 129—136/2004 rd till riksdagen.

__________

Unionsärenden

Andre vice talmannen meddelar att under uppehållet i riksdagens sammanträden har till riksdagen inkommit tre sådana ärenden som avses i 96 § 2 mom. grundlagen, ärendena U 41—43/2004 rd.

 • Andre vice talmannen meddelar vidare att talmannen har sänt dessa ärenden för att behandlas i stora utskottet, som
 • kommunikationsutskottet skall lämna utlåtande till om ärende U 41,
 • förvaltningsutskottet om ärende U 42 samt
 • lagutskottet om ärende U 43.

__________

Statsrådsmedlemmarnas bindningar

Andre vice talmannen meddelar att till riksdagen har enligt 29 § i riksdagens arbetsordning anlänt statsrådets skrivelse av den 11 augusti 2004 med ändringar som handels- och industriminister Mauri Pekkarinen meddelat statsrådets kansli i fråga om den redogörelse som han lämnat den 24 juni 2003 för bindningar som avses i 63 § 2 mom. grundlagen.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till ändring av elmarknadslagen och marknadsdomstolslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 127/2004 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen förslår att ärendet skall remitteras till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

I anslutning till detta ärende tillåts dessutom debatt om ärende 2) på dagordningen.

Debatt (PTK 84/1).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av naturgasmarknadslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 128/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

3) Rundradion Ab:s förvaltningsråds berättelse om bolagets verksamhet år 2003

Remissdebatt

Berättelse  B 9/2004 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen förslår att ärendet skall remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 84/3).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

4) Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2002

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 10/2003 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 2/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs ärendet till plenum torsdagen den 23 september.

5) Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, bokföring och förvaltning 2003

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 3/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 7/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs ärendet till nästa plenum.

6) Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, bokföring och förvaltning 2003

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 4/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 8/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs ärendet till nästa plenum.

7) Folkpensionsanstaltens fullmäktiges verksamhetsberättelse för år 2003

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 6/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 16/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs ärendet till plenum på fredag.

Plenum avslutas kl. 17.28.

​​​​