Plenarprotokoll 84/2010 rd

PR 84/2010 rd

Justerat 2.0r

84. TORSDAGEN DEN 16 SEPTEMBER 2010

Överläggingarna leddes av andre vice talman Tarja Filatov (10.00—11.59 och 18.00—19.56), talman Sauli Niinistö (11.59—13.01 och 19.56—21.58) och förste vice talman Seppo Kääriäinen (16.00—18.00 och 21.58—22.51).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 39 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Mikko Alatalo /cent (s)
 • Paavo Arhinmäki /vänst
 • Risto Autio /cent
 • Thomas Blomqvist /sv (s)
 • Tuija Brax /gröna
 • Christina Gestrin /sv
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /cent (f)
 • Jyri Häkämies /saml (r)
 • Reijo Kallio /sd (r)
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Jyrki Kasvi /gröna (r)
 • Jyrki Katainen /saml (r)
 • Sampsa Kataja /saml
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /cent (r)
 • Timo V. Korhonen /cent (r)
 • Jaakko Laakso /vänst (r)
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jukka Mäkelä /saml
 • Håkan Nordman /sv (s)
 • Tuija Nurmi /saml (r)
 • Mikaela Nylander /sv (f)
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Petteri Orpo /saml
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Lyly Rajala /saml
 • Pertti Salovaara /cent (s)
 • Kimmo Sasi /saml (r)
 • Katja Taimela /sd
 • Astrid Thors /sv
 • Lenita Toivakka /saml
 • Matti Vanhanen /cent (s)
 • Anu Vehviläinen /cent (r)
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Anne-Mari Virolainen /saml
 • Pertti Virtanen /saf

Efter namnuppropet anmälde sig följande 20 ledamöter:

 • Petteri Orpo /saml (10.18)
 • Antti Kalliomäki /sd (10.19)
 • Tuula Peltonen /sd (10.27)
 • Pauliina Viitamies /sd (10.29)
 • Kirsi Ojansuu /gröna (10.29)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (10.41)
 • Jukka Mäkelä /saml (10.43)
 • Sampsa Kataja /saml (11.54)
 • Timo V. Korhonen /cent (11.57)
 • Tuija Brax /gröna (12.09)
 • Pertti Virtanen /saf (14.05)
 • Paavo Arhinmäki /vänst (15.58)
 • Astrid Thors /sv (16.00)
 • Risto Autio /cent (16.00)
 • Jyrki Katainen /saml (16.01)
 • Anne-Mari Virolainen /saml (16.01)
 • Lyly Rajala /saml (16.01)
 • Reijo Laitinen /sd (16.06)
 • Reijo Kallio /sd (16.57)
 • Lenita Toivakka /saml (18.24)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition om statsbudgeten 2011

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 126/2010 rd

Andre vice talmannen:

Ärendet ska enligt arbetsordningen remitteras till finansutskottet, som övriga utskott kan lämna utlåtande till inom 30 dagar från det att propositionen remitterats till finansutskottet.

Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 15.9.2010.

PR 83/2/2010

I anslutning till detta ärende är debatt tillåten även om ärendena 3)—20) på dagordningen.

Debatten fortsatte (PTK 84/1, min. Wallin 84/1/25).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts för riksdagsgruppernas sammanträden.

__________

Talmannen:

Överläggningarna ajourneras och de fortsätter kl. 16.

Plenum avbröts kl. 13.01.

Plenum fortsatte

kl. 16.02

Överläggningarna leddes av förste vice talman Seppo Kääriäinen.

1) Regeringens proposition om statsbudgeten 2011

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 126/2010 rd

Förste vice talmannen:

Nu fortsätter debatten om ärende 1) på dagordningen som avbröts i dag kl. 13.

I turen står igen ett ministeranförande. Minister Pekkarinen, ett anförande på ca 5 minuter. Efter det följer debatt på en halv timme. Jag påminner alltså om att minister Sinnemäkis del börjar ca kl. 17.45.

Debatten fortsatte (PTK 84/1, Nauclér, Henriksson, min. Thors).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten kan lämna utlåtande till inom 30 dagar från det att ärendet remitterats till finansutskottet, alltså senast 18.10.2010.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2011 samt ändringar av vissa skattelagar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 122/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till finansutskottet.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 32 och 33 § i mervärdesskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 123/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till finansutskottet.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 124/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till finansutskottet.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lotteriskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 125/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till finansutskottet.

7) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om fritt bildningsarbete och ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 128/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till kulturutskottet.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 129/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till kulturutskottet.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ombildning av Lotsverket till aktiebolag

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 130/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till kommunikationsutskottet.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 131/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till kommunikationsutskottet.

11) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om koncentration av produkttillsynen över kemikalier till Säkerhets- och kemikalieverket

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 132/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till ekonomiutskottet.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 6 e § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 133/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, lag om ändring av 4 § i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare och lag om ändring av 5 § i lagen om försök med vikariehjälp för renskötare

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 134/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

14) Regeringens proposition med förslag till bestämmelser om definitionen av företagare i arbetspensionslagarna

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 135/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om statsbidrag till stiftelsen Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiö

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 136/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av barnskyddslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 137/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 10 § och temporär ändring av 11 § i lagen om utkomststöd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 138/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

18) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner, barnbidragslagen och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 139/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

19) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 140/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till miljöutskottet.

20) Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2009

Remissdebatt

Berättelse  B 20/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till revisionsutskottet.

21) Regeringens proposition om godkännande av ett fördrag om ändring av det mellan Finland och Amerikas Förenta stater upprättade fördraget om utbyte av forsknings- och utvecklingsinformation samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av fördraget

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 112/2010 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 4/2010 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger försvarsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Förste vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon fredag 17.9.2010 kl. 13.

Plenum avslutades kl. 22.51.

​​​​​​​