Plenarprotokoll 84/2012 rd

PR 84/2012 rd

Justerat 2.0r

84. FREDAGEN DEN 21 SEPTEMBER 2012

Överläggningarna leddes av förste vice talman Pekka Ravi (13.00—13.29 och 15.00—16.30).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 38 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Mikko Alatalo /cent (r)
 • Thomas Blomqvist /sv (r)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (r)
 • Anna-Maja Henriksson /sv (r)
 • James Hirvisaari /saf (s)
 • Jyri Häkämies /saml (r)
 • Olli Immonen /saf
 • Ari Jalonen /saf (r)
 • Kalle Jokinen /saml (r)
 • Johanna Jurva /saf (s)
 • Ilkka Kantola /sd
 • Sampsa Kataja /saml
 • Pia Kauma /saml (r)
 • Jukka Kopra /saml (r)
 • Laila Koskela /saf (s)
 • Merja Kuusisto /sd (r)
 • Suna Kymäläinen /sd (r)
 • Tapani Mäkinen /saml
 • Hanna Mäntylä /saf (s)
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vänst
 • Kari Rajamäki /sd (s)
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /saml (r)
 • Markku Rossi /cent
 • Matti Saarinen /sd (s)
 • Janne Sankelo /saml (r)
 • Kimmo Sasi /saml (r)
 • Arto Satonen /saml (r)
 • Anni Sinnemäki /gröna (f)
 • Timo Soini /saf
 • Ismo Soukola /saf (r)
 • Astrid Thors /sv (r)
 • Eila Tiainen /vänst (r)
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Reijo Tossavainen /saf (r)
 • Mirja Vehkaperä /cent (r)
 • Pauliina Viitamies /sd (s)

__________

Regeringens propositioner

Förste vice talman Pekka Ravi:

Statsrådet har 20.9.2012 överlämnat regeringens proposition RP 121/2012 rd till riksdagen.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 617—623, 625, 626, 638/2012 rd antecknades ha anlänt.

__________

Interpellation 7/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Vesa-Matti Saarakkala och 38 andra ledamöter har 21.9.2012 framställt till statsrådet en interpellation om kommunreformen och tryggad närservice (IP 7/2012 rd).

Jag ger nu ordet till Vesa-Matti Saarakkala som i egenskap av den första undertecknaren föredrar interpellationen.

Vesa-Matti Saarakkala /saf:

Ärade talman!

"Till riksdagen

Regeringen har lagt rabarber på beredningsrätten i kommunreformen

Regeringen Katainen har basunerat ut att den ska genomföra en landsomfattande kommunreform. Den har roffat åt sig ansvaret för att bereda reformen och helt och hållet sidsteppat oppositionen. Det är ytterst ovanligt och skvallrar om att regeringen vet exakt hur och varför en kommunreform ska drivas igenom, och har färdiga argument.

Regeringen har en färdig reformmodell i bakfickan

Strukturlagen kommer att lämnas till riksdagen i lagom tid för att kunna träda i kraft den 1 maj 2013. Vi talar alltså om en tidpunkt som ligger ungefär sju månader framåt i tiden. Med andra ord kommer riksdagen att få en strukturlag av aldrig tidigare skådade mått på sitt bord senast i februari nästa år, om ungefär fyra månader. Och det betyder att lagförslaget redan nu ligger i regeringens gömmor och bara väntar på att signeras.

Beredningsrätt betyder också berednings- och föredragningsansvar

Regeringen har gett kommunerna löfte om en andra remissomgång i höst. Men problemet är att regeringen inte avslöjar eller förklarar vilken typ av social- och hälsovårdsreform den vill införa. Det är svårt för kommunerna och invånarna där att uttala sig när inte ens regeringen själv har något svar på en av de viktigaste frågorna, det vill säga hur tillgången och tillgängligheten till service ska garanteras. Regeringen har velat ha exklusiv beredningsrätt i frågan. Med det följer föredragningsansvar, och nu är det läge att ta sig ansvar. Vi Sannfinländare kan inte acceptera att regeringen flyr sitt ansvar. Vi tycker det är dags att sluta hymla och i stället tala klarspråk både i riksdagen och ute i kommunerna.

Vår nådatid för regeringen håller på att rinna ut

Regeringen vill höra kommunerna, men de får nya beslutsfattare den 28 oktober. Om regeringen verkligen vill respektera den kommunala demokratin också i andra sammanhang än i fina festtal, gäller det att lägga korten på bordet och lämna propositionen med en lag om omstrukturering av social- och hälsovården till riksdagen i god tid före förhandsröstningen, och inte i slutet av året eller nästa år som det har antytts. Normalt är det kommunfullmäktige som svarar ihop svaret till regeringen i frågor av den här typen. För att invånarna i kommunerna ska ha en chans att ge rätt personer befogenhet att besluta om sin framtid måste de veta var deras kandidater står i reformfrågorna. Det i sin tur betyder att regeringen måste hålla en schysst linje och lägga fram sitt förslag för hela folket och kandidaterna i kommunalvalet. Vi i oppositionen har både rätt och skyldighet att efterlysa ett klart och tydligt svar när man tänker på hur stram den tidplan är som regeringen har meddelat riksdagen. Om vi inte får det före kommunalvalet, måste det tolkas som att regeringen medvetet undanhåller sin proposition. Och är det så, har kommuninvånarna all anledning att dra sina slutsatser.

Starka primärkommuner — ett mantra i regeringens kommunpolitik

Enligt meddelandet från regeringen i juni är den bärande tanken i den lag om strukturen inom social- och hälsovården som ska komma senast i år att den ska stödja kommunreformen. Också revideringarna av kommunallagen och lagen om statsandelar till kommunerna motiverar regeringen med kommunreformen. Alla stora lagprojekt i kommunreformen är alltså inordnade under regeringens administrativa ambitioner att förse vårt land med starka primärkommuner. I regeringens termer är starka primärkommuner liktydigt med större kommuner. En kommun som är ekonomiskt stark och effektiv är inte en stark primärkommun enligt regeringens uppfattning om den ordnar sin basservice tillsammans med en annan kommun. Så är det också när det interkommunala samarbetet har sina rötter i den förra regeringens service- och strukturprojekt som tvingade kommunerna att samarbeta. Först inför man en reform och så motiverar man nästa med den. Det är inte svårt att förstå att invånarna i kommunerna känner sig förvirrade. Fler och fler frågar sig vad de över huvud taget längre kan lita på. Regeringens agerande stärker misstroendet i samhället och passiverar kommuninvånarna, men det är antagligen det man är ute efter. En desillusionerad undersåte är en maktmissbrukares bästa vän i alla lägen.

Invånarna måste få lagstadgad service oberoende av kommunens storlek

Vi Sannfinländare välkomnar i och för sig målet att skapa starka primärkommuner. Däremot tycker vi inte att det kan vara grundpelaren som politiken för kommunstrukturen ska vila på. Vi tycker inte heller att stadscentren ska svälla ut på bekostnad av den övriga bebyggelsen, det vill säga kommunpolitiken kan inte baseras på en förtätad stadsstruktur, som regeringen kallar det.

I statistiken över effektiviteten i offentlig sektor tävlar många av de minsta och de största kommunerna i samma serie. Det får enligt vår åsikt inte betyda att de största städerna plockas isär till mindre administrativa enheter eller att dagens minsta kommuner per automatik slås ihop med större kommuner. Vill man absolut omstrukturera, ska utgångspunkten vara att servicen — kvantitet, kvalitet och tillgänglighet — tryggas i hela landet. Samtidigt måste statsandelspolitiken justeras uppåt till sin tidigare nivå och vissa av bidragen öronmärkas för att statliga medel ska användas för de avsedda ändamålen. Om det inte hjälper, kommer de minsta kommunerna att själva bestämma med vem de går samman, när tiden är mogen. Även om det redan i dag gick att förutse vilka kommunsammanslagningar det kan behövas om ett eller två decennier, behöver det inte betyda att sammanslagningarna med större kommuner ska göras nu. Det vore som att sälja sitt hem vid sextio och flytta in på ett äldreboende bara för att man måste göra det förr eller senare.

Regeringen är dessutom skyldig folket en redovisning av vilka för- och nackdelar kommunsammanslagningarna de senaste åren och tidigare har haft för dels de sammanslagna områdena, dels invånarna.

Med sin statsandelspolitik driver regeringen kommunerna till sammanslagning

Invånarnas behov av service har aldrig varit drivfjädern för regeringens Katainens statsandelspolitik eftersom kommunerna fått se sina statsandelar för basservice kapas radikalt och med svindlade belopp, hela 3 399 miljoner euro under ramperioden 2012—2015. Omvandlat i lönekostnader är det en neddragning med inte mindre än cirka 100 000 årsverken i basservicen, framför allt i grundtrygghet, vård, omsorg och skola. Ett annat exempel på regeringens makalösa centraliseringspolicy är att fastighetsskatten slopades i skatteutjämningssystemet. Reformen drevs igenom för att regeringen ville tillgodose invånarnas servicebehov — i de största städerna, ingalunda i hela landet. Vi har att göra med en ny centraliseringsideologi och tro på att “storstäderna” i fortsättningen kommer att tillföra Finlands ekonomi en nystart och ljusare utsikter. Sanningen är att landsbygdens möjligheter sjabblas bort och att städerna kramas till döds av nya offentliga investeringar samtidigt som den arbetande delen av befolkningen stupar under de ständiga förändringarna.

På sitt otympliga byråkratspråk har regeringen meddelat att den framöver vill göra kommunerna mindre beroende av statsandelar. I klarspråk vill regeringen alltså att kommunerna ska klara sig med mindre statsandelar. Resultatet är att folk godtyckligt tvingas bort från landsbygden när små kommuner måste upphöra och gå samman med stora samtidigt som statsandelarna inte ökar i samma grad. Närservicen måste då läggas ner. Regeringen har själv orsakat problemet, men överlåter åt ledamöterna i stads- och kommunfullmäktige att komma på en lösning. Som plåster på såren får kommunerna lite småslantar.

En annan orsak till kommunernas usla ekonomi är att staten under årens lopp har påfört kommunerna nya och åter nya skyldigheter utan att skjuta till adekvata anslag. Följaktligen kommer skulderna inom den kommunala sektorn att fördubblas mellan 2011 och 2016.

Folkomröstning om service och närdemokrati i samband med kommunalvalet

Trots allt detta låter regeringen för närvarande förstå att kommunreformen fortfarande är öppen och under beredning. Därför föreslår vi Sannfinländare på denna höga riksnivå att regeringen fråntas rätten att bereda kommunreformen och att beredningen av samtliga lagändringar inom ramen för reformen i stället övertas av ett parlamentariskt organ där alla partier i riksdagen är representerade. Det låter sig fortfarande göra om ingenting ännu är fastslaget, som det sägs.

Är det en omöjlighet, passas bollen vidare till kommunerna och inte minst till regeringspartiernas kandidater i kommunalvalet. De måste ha svaren parata när kommuninvånarna vill veta hur det kommer sig att de kan acceptera regeringens politik och representera den i kommunerna. Vi Sannfinländare har sträckt ut en hand och föreslagit samarbete, men vi har fått kalla handen från regeringen som inte ens bemödat sig att motivera sin inställning. Vi vill inte ha kommuner med politiker som driver och backar upp samma politik. Därför efterlyser vi en förändring i kommunerna.

Regeringen är på god väg att göra kommunalvalet till ett vägval i europolicyn, men också att låta kommunalvalet bli en folkomröstning där en röst för regeringspartierna är en röst för en sanslös centralisering och blind tilltro. Genom att ifrågasätta regeringens politik vill vi Sannfinländare skicka ut en stark signal till kommunerna att varken de eller städerna behöver stå ensamma efter kommunalvalet och kämpa mot regeringens tyranni.

På grundval av det ovanstående och med hänvisning till 43 § i Finlands grundlag framställer vi följande interpellation till den behöriga ministern:

Varför har regeringen undantagsvis sidsteppat oppositionen i den viktigaste beredningen av kommunreformen med resultatet att samtliga riksdagspartier bara är representerade i den parlamentariska uppföljningsgruppen för den genomgripande reformen av kommunallagen,

har regeringen för avsikt att lägga fram en modell för en reform av strukturen inom social- och hälsovården inklusive motiv före kommunalvalet 2012 för att närdemokratin ska tillgodoses på bästa möjliga sätt i valet,

hur tänker regeringen garantera den lagstadgade närservicen i hela landet när den samtidigt vill försämra kommunernas finansiella bas,

hur vill regeringen motivera sin linje med centralisering och storkommuner i relation till uppgiften att kostnadsnivån inom offentlig sektor kan vara lika stor i våra största städer som i våra minsta kommuner och

har regeringen uppgifter om hur storkommunerna från de senaste åren har påverkat människors vardag och tillgång till service och information om sammanslagningarna har genererat effektivare service?

Helsingfors den 21 september 2012

 • Vesa-Matti Saarakkala /saf
 • Juho Eerola /saf
 • Ritva Elomaa /saf
 • Teuvo Hakkarainen /saf
 • Jussi Halla-aho /saf
 • Lauri Heikkilä /saf
 • James Hirvisaari /saf
 • Reijo Hongisto /saf
 • Olli Immonen /saf
 • Ari Jalonen /saf
 • Anssi Joutsenlahti /saf
 • Johanna Jurva /saf
 • Arja Juvonen /saf
 • Pietari Jääskeläinen /saf
 • Pentti Kettunen /saf
 • Kimmo Kivelä /saf
 • Osmo Kokko /saf
 • Laila Koskela /saf
 • Jari Lindström /saf
 • Maria Lohela /saf
 • Anne Louhelainen /saf
 • Pirkko Mattila /saf
 • Lea Mäkipää /saf
 • Hanna Mäntylä /saf
 • Martti Mölsä /saf
 • Mika Niikko /saf
 • Jussi Niinistö /saf
 • Pentti Oinonen /saf
 • Tom Packalén /saf
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /saf
 • Timo Soini /saf
 • Ismo Soukola /saf
 • Maria Tolppanen /saf
 • Reijo Tossavainen /saf
 • Kaj Turunen /saf
 • Kauko Tuupainen /saf
 • Pertti Virtanen /saf
 • Ville Vähämäki /saf
 • Juha Väätäinen /saf"

Förste vice talman Pekka Ravi:

Enligt arbetsordningen remitteras interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Statens bokslutsberättelse för 2011
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet samt statens bokslutsberättelse för finansåret 2011

Enda behandlingen

Berättelse  B 10/2012 rd

Berättelse  B 14/2012 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 4/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger revisionsutskottets betänkande.

Debatt (PTK 84/1).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 86/3/2012

__________

Förste vice talman Pekka Ravi:

Plenum avbryts nu och fortsätter kl. 15.

Plenum avbröts kl. 13.29.

Plenum fortsatte

kl. 15.00.

Överläggningarna leddes av förste vice talman Pekka Ravi.

2) Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2013

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 95/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet remitteras till finansutskottet, som övriga utskott enligt arbetsordningen kan lämna utlåtande till inom 30 dagar från det att propositionen remitterats till finansutskottet. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 20.9.2012.

PR 83/1/2012

I anslutning till detta ärende tillåts debatt även om ärendena 3)—37) på dagordningen.

Debatten fortsatte (PTK 84/2).

Beslut

Ärendet remitterades till finansutskottet, som de övriga utskotten enligt arbetsordningen kan lämna utlåtande till inom 30 dagar från det att propositionen remitterats till finansutskottet, alltså senast 22.10.2012.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång och av förvaltningsprocesslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 85/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av konkurslagen samt av 24 § i lagen om återvinning till konkursbo

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 86/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 87/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändringar av bestämmelserna om kilometerersättning i skattelagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 88/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 84/6).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen, av 18 b § i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen och av 3 § i lagen om skatt på vissa försäkringspremier

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 89/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 90/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen och av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 91/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattningsförfarande och av arbetarskyddslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 92/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om skatt på arv och gåva

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 93/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om höjda avskrivningar på produktiva investeringar skatteåren 2013—2015 och upphävande av lagen om temporärt höjda avskrivningar på produktiva investeringar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 94/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 96/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som kulturutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om fritt bildningsarbete

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 97/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 49 § i universitetslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 98/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 84/15).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och av lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning och till lag om besvärsnämnden för studiestöd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 99/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ombildning av Institutet för Ryssland och Östeuropa till stiftelse

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 100/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

18) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 101/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 § i lagen om strukturstöd till jordbruket

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 102/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

20) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 103/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

21) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 104/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

22) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 105/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

23) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 15 a § i kommunikationsmarknadslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 106/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

24) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 107/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

25) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Konkurrens- och konsumentverket samt till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 108/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

26) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om el- och naturgasnätsavgifter

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 109/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

27) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 110/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

28) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 4 och 6 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn samt av 11 a § i lagen om barndagvård

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 111/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

29) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 112/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

30) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 113/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 84/30).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

31) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om handikappförmåner

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 114/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

32) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lag om ändring av 11 § i lagen om utkomststöd och lag om temporär ändring av 15 § i lagen om bostadsbidrag

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 115/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

33) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § och temporär ändring av 21 § i barnbidragslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 116/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

34) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en delvis tidigarelagd indexhöjning år 2013 av vissa förmåner som är bundna till folkpensionsindex

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 117/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

35) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 115 § i lagen om pension för företagare

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 118/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

36) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 119/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

37) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om oljeskyddsfonden

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 120/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

38) Statens revisionsverks berättelse om sin verksamhet till 2012 års riksdag

Remissdebatt

Berättelse  B 17/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 25.9.2012 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 16.30.