Plenarprotokoll 85/2001 rd

PR 85/2001 rd

Justerat 2.0r

85. TISDAGEN DEN 4 SEPTEMBER 2001

Förhandlingarna leds av talman Uosukainen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Tuija Brax /gröna
 • Merikukka Forsius /gröna
 • Christina Gestrin /sv
 • Satu Hassi /gröna
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Matti Kangas /vänst
 • Tarja Kautto /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Irina Krohn /gröna
 • Leena Luhtanen /sd
 • Sirpa Pietikäinen /saml
 • Kirsi Piha /saml
 • Riitta Prusti /sd
 • Markku Rossi /cent
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Marja Tiura /saml
 • Martti Tiuri /saml

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

4.9 ledamöterna

 • Tuija Brax /gröna
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Christina Gestrin /sv
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Leena Luhtanen /sd
 • Riitta Prusti /sd
 • Marja Tiura /saml
 • Martti Tiuri /saml

4—6.9 ledamot

 • Tarja Kautto /sd

4—7.9 ledamot

 • Satu Hassi /gröna

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

4.9 ledamot

 • Merikukka Forsius /gröna

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

4.9 ledamöterna

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Matti Kangas /vänst
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Sirpa Pietikäinen /saml
 • Säde Tahvanainen /sd

4 och 5.9 ledamot

 • Irina Krohn /gröna

4—7.9 ledamot

 • Kirsi Piha /saml

__________

Ledamot Korteniemis riksdagsmannauppdrag

Talmannen meddelar att ledamot Ossi Korteniemi i ett brev av den 7 augusti 2001 anhållit om befrielse från medlemskapet i riksdagen. Enligt ett läkarintyg som bifogats brevet är ledamot Korteniemi varaktigt oförmögen att handha sitt riksdagsmannauppdrag.

 • Talmanskonferensen förordar ledamot Korteniemis anhållan och föreslår att han beviljas befrielse från uppdraget räknat från i dag.

Anhållan godkänns och ledamot Korteniemi har därmed befriats från sitt riksdagsmannauppdrag räknat från i dag.

__________

Ledamot Karttunen-Raiskios nya släktnamn

Talmannen meddelar att ledamot Marjukka Karttunen-Raiskio i ett brev av den 28 augusti 2001 meddelat att hennes släktnamn från och med den 20 augusti 2001 är Karttunen.

Antecknas till protokollet.

__________

Fackutskottens medlemmar

Talmannen:

Med hänvisning till en reglering av utskottsplatserna anhåller följande ledamöter om befrielse:

ledamot Lax från medlemskapet i utrikesutskottet och

ledamot Lintilä från uppgiften som ersättare i finansutskottet.

Talmanskonferensen förordar ledamöternas anhållan.

Anhållan godkänns.

Talmannen:

Fyllnadsval till utrikesutskottet och finansutskottet förrättas vid plenum på fredag den 7 september kl. 13. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet skall enligt 13 § valstadgan lämnas in till centralkansliet senast på fredag kl. 10.

__________

Nya propositioner

Talmannen meddelar att republikens president den 29 juni, den 27 juli, den 17 och 31 augusti samt den 4 september 2001 har överlämnat regeringens propositioner RP 103—120/2001 rd till riksdagen. Av dessa propositioner är RP 115 regeringens proposition om statsbudgeten för 2002.

__________

Unionsärenden

Talmannen meddelar att under tiden för uppehållet i riksdagens sammanträden har till talmannen inkommit elva sådana ärenden som avses i 96 § 2 mom. grundlagen, ärendena U 40—50/2001 rd.

 • Talmannen meddelar att hon i dag har sänt dessa ärenden för att behandlas i stora utskottet, som följande utskott skall lämna utlåtande till:
 • ekonomiutskottet om ärende U 40,
 • förvaltningsutskottet om ärende U 41,
 • ekonomiutskottet om ärende U 42,
 • arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet om ärende U 43,
 • ekonomiutskottet och miljöutskottet om ärende U 44,
 • jord- och skogsbruksutskottet om ärende U 45,
 • finansutskottet och förvaltningsutskottet om ärende U 46,
 • social- och hälsovårdsutskottet samt ekonomiutskottet om ärende U 47
 • finansutskottet om ärende U 48 samt
 • lagutskottet i fråga om ärendena U 49 och 50.

Talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 30 augusti 2001 har till riksdagen ytterligare inkommit ett sådant ärende som avses i 96 § 2 mom. grundlagen, ärende U 51/2001 rd.

 • Talmannen har i dag sänt detta ärende för att behandlas i stora utskottet, som finansutskottet samt jord- och skogsbruksutskottet skall lämna utlåtande till.

__________

Berättelse från Finlands delegation i Europarådet

Talmannen meddelar att till riksdagen har med en skrivelse av den 1 juni 2001 från Finlands delegation i Europarådet inkommit en berättelse om verksamheten inom Europarådets paramentariska församling 2000 (B 11/2001 rd). Berättelsen har nu delgetts riksdagen genom att den delats ut till ledamöterna.

__________

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2000

Talmannen meddelar att till riksdagen har med en skrivelse av den 14 mars 2001 från Riksdagsbibliotekets styrelse inkommit en berättelse om Riksdagsbibliotekets förvaltning och verksamhet 2000 (B 10/2001 rd). Berättelsen har nu delgetts riksdagen genom att den delats ut till ledamöterna.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Justitiekanslerns i statsrådet berättelse om justitiekanslerns ämbetsåtgärder och iakttagelser rörande lagarnas efterlevnad för år 1999

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 11/2000 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 2/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum på fredag.

Plenum avslutas kl. 14.09.

​​​​