Plenarprotokoll 85/2004 rd

PR 85/2004 rd

Justerat 2.0r

85. ONSDAGEN DEN 8 SEPTEMBER 2004

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Matti Ahde /sd
 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Arja Alho /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Roger Jansson /sv
 • Tanja Karpela /cent
 • Antero Kekkonen /sd
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Eero Lankia /cent
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Maija Perho /saml
 • Kimmo Sasi /saml
 • Arto Satonen /saml
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Jukka Vihriälä /cent

Efter namnuppropet anmäler sig ledamot

 • Matti Ahde /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

8.9 ledamot

 • Tanja Karpela /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

8.9 ledamot

 • Arto Satonen /saml

8—15.9 ledamot

 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

8.9 ledamöterna

 • Matti Ahde /sd
 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Pia Viitanen /sd

__________

Statens revisionsverks berättelse om sin verksamhet 2003

Talmannen meddelar att med en skrivelse av den 7 september 2004 från Statens revisionsverk har till riksdagen inkommit en berättelse om statens revisionsverks verksamhet år 2003 (B 12/2004 rd).

 • Berättelsen har nu delgetts riksdagen genom att den delats ut till ledamöterna.

__________

Interpellation 3/2004 rd om åtgärder för att trygga sysselsättningen och välfärdstjänsterna

Talmannen:

Utom dagordningen meddelar jag att ledamot Jyrki Katainen och 45 andra ledamöter har framställt till statsrådet interpellation nr 3 om åtgärder för att trygga sysselsättningen och välfärdstjänsterna.

Jag ger nu ordet till ledamot Katainen som i egenskap av den första undertecknaren föredrar interpellationen.

Jyrki Katainen /saml:

Värderade talman! Vi ställer följande interpellation:

"Till riksdagen

I sitt program framhåller statsminister Vanhanens regering följande: "Det viktigaste målet för regeringens ekonomiska politik är att före valperiodens slut öka sysselsättningen med minst 100 000 personer".

I början av augusti gjorde arbetsminister Tarja Filatov bedömningen att regeringens utfästelser om sysselsättningen "är så extremt fastlagda att vi i vårt finländska samhälle inte är kapabla att fatta tillräckligt stora beslut" för att nå målet.

I intervjun gick minister Filatov inte närmare in på varför man inte är beredd att fatta stora sysselsättningsfrämjande beslut och vem det är som motsätter sig de viktiga besluten. Dessutom bör tilläggas att minister Filatov inte redogjorde för hur de stora och viktiga besluten kunde se ut och varför hon inte lägger fram dem för regeringen.

Också handels- och industriminister Mauri Pekkarinen har offentligt uttryckt sina farhågor visavi regeringens sysselsättningspolitik. I Turun Sanomat (17.8.2004) har minister Pekkarinen sagt att "regeringen snarare koncentrerat sig på att åtgärda arbetslösheten än sysselsättningen".

Om sysselsättningsmålen i regeringsprogrammet, att före valperiodens slut öka sysselsättningen med minst 100 000 personer och att före utgången av nästa valperiod nå upp till en sysselsättningsgrad på 75 procent, inte nås kan man fråga sig om Finland över huvud taget längre är ett välfärdssamhälle. I det läget är finansieringen av välfärdstjänsterna, till exempel grundläggande utbildning och annan utbildning, socialtjänst, barnomsorg, hemtjänst till äldre samt hälso- och sjukvård, allvarligt hotad.

I en snar framtid ökar pensionsavgångarna drastiskt. Redan fram till 2010 beräknas antalet pensionärer öka med en kvarts miljon. I dagsläget är 770 000 finländare över 65 år, 2030 beräknas siffran vara uppe i nästan 1,4 miljoner.

En av de viktigaste uppgifterna i vårt finländska samhälle är att se till att befolkningen i pensionsålder har tryggad tillgång till välfärdstjänster — och det måste vi göra också framöver. Det betyder samtidigt att kostnaderna för grundtrygghet och social- och hälsovård kommer att stiga betydligt i takt med den förändrade åldersstrukturen. I början av året publicerade finansministeriet siffror som pekar på att kostnaderna kommer att öka med inemot 10 miljarder euro per år till följd av den förändrade åldersstrukturen.

Enda sättet att klara av de kommande kostnaderna är att vi har en tillräckligt stor förvärvsaktiv befolkning. Åtgärd nummer ett när det gäller att stoppa försämringen av välfärdstjänsterna och i stället satsa på att förbättra dem är att generera en kraftig ökning i antalet sysselsatta. Varje människa i arbetsför ålder som kan arbeta måste ges möjlighet att göra det.

När de stora årskullarna pensionerar sig blir en massa jobb lediga, men det behöver inte betyda att sysselsättningen förbättras särskilt mycket. Personer med lång arbetslöshet kommer att ha svårt att få arbete om inte regeringen sätter till alla klutar för att främja sysselsättningen. Risken är att vi drabbas av en permanent strukturell arbetslöshet. Vi hamnar i ett läge med dels relativt hög arbetslöshet, dels brist på arbetskraft.

När det gäller finansieringen av välfärdstjänsterna är en av de stora uppgifterna de kommande decennierna att förhindra att antalet personer utanför arbetslivet ökar i relation till de som har arbete, alltså att förhindra att den ekonomiska försörjningskvoten försämras. Så sent som 1990 fanns det en sysselsatt på en person utanför arbetslivet. Fram till 2010 kommer den ekonomiska försörjningskvoten att vara betydligt ogynnsammare, och 2030 går det två sysselsatta på tre som står utanför arbetslivet.

Den ogynnsamma utvecklingen skapar ett starkt tryck på att strama åt skatterna för löntagare och företag och höja arbetsgivaravgifterna. Det i sin tur driver lönsamma företag att flytta sina verksamheter bort från Finland, med färre arbetstillfällen och sämre försörjningskvot som följd. Finland skulle drivas in i en mycket ond cirkel.

Regeringen kan inte vara omedveten om hur viktigt det är att förbättra sysselsättningen. Redan länge har det rått stor samstämmighet om att en positiv sysselsättningsutveckling är A och O för den finländska välfärden.

En kommission som utrett utvecklingen i de sociala utgifterna och finansieringen av den sociala tryggheten kom med sitt betänkande 2002. Staten, arbetsmarknadsorganisationerna och den kommunala sektorn var representerade i kommissionen, som gjorde omfattande utredningar om åldersstrukturen och försörjningskvoten.

Kommissionen var enig om att sysselsättningen måste förbättras för att den sociala tryggheten ska kunna finansieras. Dagens negativa sysselsättningsutveckling är ett allvarligt hot mot finansieringen av de för vårt land så viktiga välfärdstjänsterna. I sitt program räknar regeringen Vanhanen med att välfärdstjänsterna kan tryggas med en sysselsättningsgrad på 75 procent.

Det har gjorts en lång rad undersökningar av hur sysselsättningen kan höjas. Regeringen känner till och har tillgång till alla dessa studier.

Slutrapporten från sysselsättningsgruppen under statssekreterare Raimo Sailas publicerades den 31 mars 2003.

Arbetsgruppen föreslog bland annat att inkomstskatten sänks med fyra procentenheter i alla inkomstkategorier under valperioden, att tillämpningen av hushållsavdraget utvidgas, att utbetalningstiden för arbetslöshetsersättningarna kopplas till tiden i förvärvslivet och att arbetsmarknadsstödet tidsbegränsas.

Den 22 juni 2004 kom en mellanrapport från utredningen Finland i världsekonomin. Utredningen leddes av statsministerns tidigare rådgivare i ekonomiska frågor, Olli Rehn.

I rapporten föreslås bland annat lägre skatter på arbete i alla inkomstkategorier och en högsta marginalskattesats på 50 procent, eftersom höga marginalskatter sätter käppar i hjulen för satsningar på kompetens. Vidare föreslår arbetsgruppen större FoU-anslag, åtgärder för att förbättra universitetens konkurrenskraft och uppluckrade regler för arbetstillstånd.

Dessutom gav ekonomiska forskningsinstitutet Pellervo i september 2002 ut en utredning som visar att arbetslösheten kan reduceras med hjälp av sänkta arbetsgivaravgifter som differentieras enligt lönenivån.

I sitt program vill regeringen Vanhanen tillgripa riktade sänkningar av de indirekta arbetskraftskostnaderna för att öka efterfrågan på lågavlönat arbete. I regeringsprogrammet sägs det vidare att "målet är att systemet ska kunna införas inom loppet av 2004".

Vid budgetmanglingen för ett år sedan sköt regeringen upp besluten om sänkta arbetsgivaravgifter till förhandlingarna om budgetramarna i mars i år. Inte heller där lyckades regeringen fatta något beslut utan frågan hänsköts till budgetmanglingen. Vid budgetmanglingen i augusti var parterna inte i stånd att bestämma något annat än att besluten fattas i början av nästa år och att systemet införs först 2006.

Alla är ense om att sysselsättningen måste höjas i vårt land. Vilka åtgärder som krävs har stötts och blötts i en rad utredningar, men regeringen har inte varit kapabel att få fram lösningar som skapar adekvata förutsättningar för bättre sysselsättning. Sänkningarna i inkomstskatten har hjälpt upp sysselsättningen, men vår regering har varken förmågan eller modet att fatta beslut som leder fram till målet att generera 100 000 nya arbetstillfällen, för att inte tala om de beslut som behövs för en sysselsättningsgrad på 75 procent i syfte att trygga välfärdstjänsterna. Regeringen nöjer sig med att försöka klara av den här valperioden och blundar för problemen som tornar upp sig. Vad vi behöver är en framtidspolitik bortom valperioderna.

Färsk statistik från Statistikcentralen (24.8) visar att det i juli fanns 16 000 fler sysselsatta än ett år innan. Det bör dock noteras att löntagare med heltidsarbete samtidigt minskade med 15 000. De atypiska anställningarna, till exempel deltidsanställning, var 22 000 fler. Statistiken visar också att de arbetslösa arbetssökande var 2 000 fler än i juli i fjol. Den pågående utvecklingen får löntagarna att tappa tilltron till sina försörjningsmöjligheter.

Regeringens utfästelser om 100 000 nya arbetstillfällen kräver att det kommer till 25 000 nya arbetstillfällen årligen i snitt. Vår sittande regeringskoalition har styrt landet i nästan ett och ett halvt år så det står klart att regeringen helt enkelt inte kan infria sina sysselsättningslöften med den nuvarande utvecklingstakten och de till buds stående medlen. I juli var den säsongjusterade sysselsättningsgraden 67,2 procent.

På grund av det ovanstående och med hänvisning till 43 § i Finlands grundlag framställer vi följande interpellation att besvaras av den behöriga ministern:

Har regeringen gett upp sin utfästelse i regeringsprogrammet att skapa minst 100 000 nya arbetstillfällen före valperiodens slut eller är regeringen utifrån till buds stående utredningar beredd att gå in för de stora och viktiga beslut som krävs för att sysselsättningsmålet ska nås och välfärdstjänsterna kunna finansieras?

Helsingfors den 8 september 2004

 • Jyrki Katainen /saml
 • Ben Zyskowicz /saml
 • Jyri Häkämies /saml
 • Maija Perho /saml
 • Suvi Lindén /saml
 • Petri Salo /saml
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Irja Tulonen /saml
 • Pekka Kuosmanen /saml
 • Raija Vahasalo /saml
 • Tuija Nurmi /saml
 • Kaarina Dromberg /saml
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Kimmo Sasi /saml
 • Reijo Paajanen /saml
 • Jan Vapaavuori /saml
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Ahti Vielma /saml
 • Esko Kurvinen /saml
 • Arto Satonen /saml
 • Jouko Laxell /saml
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Timo Seppälä /saml
 • Jari Koskinen /saml
 • Martin Saarikangas /saml
 • Marja Tiura /saml
 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Jari Vilén /saml
 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Jere Lahti /saml
 • Olli Nepponen /saml
 • Pertti Hemmilä /saml
 • Anne Holmlund /saml
 • Juhani Sjöblom /saml
 • Paula Risikko /saml
 • Leena Harkimo /saml
 • Lyly Rajala /saml
 • Kalevi Lamminen /saml
 • Lasse Virén /saml
 • Timo Soini /saf
 • Tony Halme /saf
 • Raimo Vistbacka /saf
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Päivi Räsänen /kd
 • Bjarne Kallis /kd"

Talmannen:

Enligt 22 § 1 mom. i arbetsordningen remitteras interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.

__________

Utskottens medlemmar

Talmannen:

Med anledning av att direktör Tapani Mäkinens uppdrag som riksdagsledamot har upphört skall riksdagen i stället för honom utse en ny medlem till stora utskottet och framtidsutskottet samt en ny ersättare till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Vidare meddelar jag att med anledning av att agronomie- och forstmagister Christina Gestrins uppdrag som ersättare för riksdagsledamot Astrid Thors har upphört skall riksdagen i stället för henne utse en ny medlem till stora utskottet och en ny ersättare till finansutskottet.

Jag meddelar dessutom att i stället för följande ledamöter som nu handhar sina uppdrag som medlemmar av Europaparlamentet skall riksdagen välja nya medlemmar och ersättare till utskotten:

i stället för ledamot Satu Hassi en ny ersättare till utrikesutskottet,

i stället för ledamot Anneli Jäätteenmäki en ny medlem till utrikesutskottet,

i stället för ledamot Henrik Lax en ny medlem till grundlagsutskottet och utrikesutskottet samt en ny ersättare till lagutskottet och

i stället för ledamot Hannu Takkula en ny medlem till stora utskottet och utrikesutskottet samt en ny ersättare till försvarsutskottet.

Jag meddelar ytterligare att med hänvisning till en reglering av utskottsplatserna anhåller följande ledamöter om befrielse:

ledamot Katri Komi från medlemskapet och ledamot Jere Lahti från uppgiften som ersättare i stora utskottet.

ledamot Petri Salo från uppgiften som ersättare i grundlagsutskottet,

ledamot Mari Kiviniemi från medlemskapet och ledamot Ilkka Kanerva från uppgiften som ersättare i utrikesutskottet,

ledamot Eva Biaudet från medlemskapet i finansutskottet,

ledamot Juha Rehula från medlemskapet och ledamot Kimmo Tiilikainen från uppgiften som ersättare i förvaltningsutskottet,

ledamot Lauri Oinonen från medlemskapet i lagutskottet,

ledamot Tuija Nurmi från medlemskapet i försvarsutskottet,

ledamöterna Aila Paloniemi och Jyrki Katainen från medlemskapet i kulturutskottet,

ledamot Tuomo Hänninen från uppgiften som ersättare i social- och hälsovårdsutskottet,

ledamot Ulla Anttila från uppgiften som ersättare i ekonomiutskottet,

ledamöterna Tarja Cronberg och Roger Jansson från uppgiften som ersättare i framtidsutskottet,

ledamöterna Antti Kaikkonen och Heidi Hautala från medlemskapet och ledamöterna Simo Rundgren och Osmo Soininvaara från uppgiften som ersättare i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet samt

ledamöterna Hanna-Leena Hemming och Janina Andersson från medlemskapet och ledamot Anni Sinnemäki från uppgiften som ersättare i miljöutskottet.

Talmanskonferensen förordar ledamöternas anhållan.

Anhållan godkänns.

Talmannen:

Fyllnadsval till utskotten förrättas vid plenum i morgon, torsdagen den 9 september kl. 16.30. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet bör enligt 13 § valstadgan lämnas in till centralkansliet senast i morgon torsdag kl. 13.30.

__________

Medlemmarna i Finlands delegation i Nordiska rådet

Talmannen meddelar att med anledning av att direktör Tapani Mäkinens uppdrag som riksdagsledamot har upphört skall riksdagen utse en ny ersättare i stället för honom till Finlands delegation i Nordiska rådet.

 • Talmannen meddelar att fyllnadsval till delegationen förrättas vid plenum i morgon, torsdagen den 9 september kl. 16.30. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet bör enligt 13 § valstadgan lämnas in till centralkansliet senast i morgon torsdag kl. 13.30.

__________

Medlemmarna i Finlands delegation i Europarådet

Talmannen meddelar att eftersom ledamöterna Hannu Takkula och Anneli Jäätteenmäki nu handhar sina uppdrag som medlemmar av Europaparlamentet skall riksdagen utse en ny medlem i stället för ledamot Takkula och en ny ersättare i stället för ledamot Jäätteenmäki till Finlands delegation i Europarådet.

 • Talmannen meddelar att fyllnadsval till delegationen förrättas vid plenum i morgon, torsdagen den 9 september kl. 16.30. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet bör enligt 13 § valstadgan lämnas in till centralkansliet senast i morgon torsdag kl. 13.30.

__________

Statsrevisorernas medlemmar

Talmannen meddelar att ledamot Hannu Takkula anhållit om befrielse från medlemskapet i statsrevisorerna, eftersom han valts till medlem av Europaparlamentet.

Talmanskonferensen förordar anhållan.

Anhållan godkänns.

Talmannen meddelar att fyllnadsval till statsrevisorerna förrättas vid plenum i morgon, torsdagen den 9 september kl. 16.30. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet bör enligt 13 § valstadgan lämnas in till centralkansliet senast i morgon torsdag kl. 13.30.

__________

Medlemmarna i Finlands delegation i europeiska säkerhets- och samarbetsorganisationens parlamentariska församling

Talmannen meddelar att i stället för ledamot Henrik Lax som nu handhar sitt uppdrag som medlem av Europaparlamentet skall riksdagen utse en ny ersättare till Finlands delegation i europeiska säkerhets- och samarbetsorganisationens parlamentariska församling.

 • Talmannen meddelar att fyllnadsval till delegationen förrättas vid plenum i morgon, torsdagen den 9 september kl. 16.30. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet bör enligt 13 § valstadgan lämnas in till centralkansliet senast i morgon torsdag kl. 13.30.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, bokföring och förvaltning 2003

Enda behandlingen

Berättelse  B 3/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 7/2004 rd

Debatt (PTK 85/1).

Betänkandet godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, bokföring och förvaltning 2003

Enda behandlingen

Berättelse  B 4/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 8/2004 rd

Ingen debatt.

Betänkandet godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringes proposition om godkännande av avtalet om privilegier och immuniteter för Internationella brottmålsdomstolen samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 129/2004 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till utrikesutskottet.

Debatt (PTK 85/3).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till utrikesutskottet.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 130/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

5) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lönegarantilagen och lagen om lönegaranti för sjömän samt 19 a § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 131/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om utvidgning av Helvetinjärvi nationalpark

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 132/2004 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till miljöutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 85/6).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till miljöutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet skall lämna utlåtande till.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om utvidgning av Seitseminen nationalpark

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 133/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till miljöutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet skall lämna utlåtande till.

8) Regeringens proposition om godkännande av ändringarna av bilagan A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna av bilagan A som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 134/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav och vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 135/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 1 och 2 § i sjöarbetstidslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 136/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

11) Verksamhetsberättelse för Finlands delegation i Nordiska rådet 2003

Remissdebatt

Berättelse  B 11/2003 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till utrikesutskottet.

Debatt (PTK 85/11).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till utrikesutskottet.

12) Lag om ändring av 127 a § i inkomstskattelagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 67/2004 rd (Sari Sarkomaa /saml m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 85/12).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

13) Sjukförsäkringslag

Remissdebatt

Lagmotion  LM 74/2004 rd (Leena Rauhala /kd)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 85/13).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

14) Lag om ändring av familjevårdarlagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 75/2004 rd (Leena Rauhala /kd)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 85/14).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

15) Lag om ändring av 8 och 23 § i gruvlagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 76/2004 rd (Satu Hassi /gröna)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till ekonomiutskottet.

Debatt (PTK 85/15).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till ekonomiutskottet.

16) Lagar om ändring av lagen om yrkesutbildning, yrkeshögskolelagen och universitetslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 78/2004 rd (Paula Risikko /saml m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 85/16).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kulturutskottet.

17) Lag om ändring av 4 kap. 6 § i arbetsavtalslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 80/2004 rd (Päivi Räsänen /kd)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debatt (PTK 85/17).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

18) Lag om ändring av 10 § i socialvårdslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 83/2004 rd (Leena Rauhala /kd m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 85/18).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

19) Lag om ändring av 127 a och 127 b § i inkomstskattelagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 89/2004 rd (Leena Rauhala /kd)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 85/19).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

Plenum avslutas kl. 18.33.