Plenarprotokoll 85/2010 rd

PR 85/2010 rd

Justerat 2.0r

85. FREDAGEN DEN 17 SEPTEMBER 2010

Överläggningarna leddes av talman Sauli Niinistö (13.05—13.28).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 31 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Risto Autio /cent (s)
 • Thomas Blomqvist /sv (s)
 • Christina Gestrin /sv
 • Juha Hakola /saml
 • Hannakaisa Heikkinen /cent (f)
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd (s)
 • Jyri Häkämies /saml (r)
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Jyrki Kasvi /gröna (r)
 • Sampsa Kataja /saml
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /cent (r)
 • Jaakko Laakso /vänst (r)
 • Suvi Lindén /saml (r)
 • Outi Mäkelä /saml
 • Ville Niinistö /gröna
 • Håkan Nordman /sv (s)
 • Mikaela Nylander /sv (f)
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Raimo Piirainen /sd
 • Pekka Ravi /saml
 • Pertti Salovaara /cent (s)
 • Kimmo Sasi /saml (r)
 • Katja Taimela /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Matti Vanhanen /cent (s)
 • Jan Vapaavuori /saml (r)
 • Ilkka Viljanen /saml
 • Henna Virkkunen /saml

__________

Undersökning av ett ministeransvarighetsärende har inletts i grundlagsutskottet

Talmannen:

Justitiekanslern i statsrådet har 16.9.2010 gjort en anmälan till grundlagsutskottet som avses i 115 § 1 mom. i Finlands grundlag om undersökning av före detta statsminister Matti Vanhanens ämbetsåtgärder.

__________

Statsrådsmedlemmarnas bindningar

Talmannen:

Miljöminister Paula Lehtomäki har 16.9.2010 anmält ändringar i sina bindningar (SR 4/2010 rd).

__________

Regeringens propositioner

Talmannen:

Republikens president har i dag 17.9.2010 överlämnat regeringens propositioner RP 142—156/2010 rd till riksdagen.

__________

Statsrådets redogörelser

Talmannen:

Statsrådet har 16.9.2010 överlämnat till riksdagen en redogörelse om Finlands deltagande i EU:s militära krishanteringsinsats Eunavfor Atalanta (SRR 5/2010 rd).

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 634, 642, 643, 648, 650, 652, 654—659, 661, 665, 669, 670/2010 rd antecknades ha anlänt.

__________

Medlemmar i olika organ

Talmannen:

I stället för ledamot Tapani Tölli som har utnämnts till medlem av statsrådet ska riksdagen välja en ny medlem till Folkpensionsanstaltens fullmäktige.

Med hänvisning till en reglering av utskottsplatserna anhåller ledamot Kimmo Tiilikainen om befrielse från medelmskapet i stora utskottet.

Ledamot Inkeri Kerola anhåller om befrielse från medlemskapet och ledamot Juha Rehula om befrielse från uppgiften som ersättare i Riksdagsbibliotekets styrelse.

Talmanskonferensen förordar ledamöternas anhållan.

Riksdagen godkände anhållan.

Talmannen:

Fyllnadsval till stora utskottet, Folkpensionsanstaltens fullmäktige och Riksdagsbibliotekets styrelse förrättas i plenum tisdag 21.9.2010 kl. 14. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas in till centralkansliet senast nämnda tisdag 21.9.2010 kl. 11.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2009

Remissdebatt

Berättelse  B 18/2010 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet.

Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 10.9.2010.

PR 81/2/2010

Debatten fortsatte (PTK 85/1).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 86/18/2010

2) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om arbetspension för den privata sektorn samt till lag om ändring av 11 och 55 § i folkpensionslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 91/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 19/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 21.9.2010.

Talmannen:

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 21.9.2010 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 13.28.