Plenarprotokoll 86/2005 rd

PR 86/2005 rd

Justerat 2.0r

86. TISDAGEN DEN 13 SEPTEMBER 2005

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Olavi Ala-Nissilä /cent
 • Ulla Anttila /gröna
 • Eva Biaudet /sv
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Mikko Elo /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /gröna
 • Tuula Haatainen /sd
 • Heidi Hautala /gröna
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Tanja Karpela /cent
 • Antero Kekkonen /sd
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Markku Koski /cent
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Eero Lankia /cent
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Mikaela Nylander /sv
 • Kalevi Olin /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Martin Saarikangas /saml
 • Kimmo Sasi /saml
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Matti Vanhanen /cent

Efter namnuppropet anmäler sig ledamot

 • Heidi Hautala /gröna

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

13.9 ledamot

 • Oras Tynkkynen /gröna

13 och 14.9 ledamöterna

 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Esko Kurvinen /saml
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Lauri Oinonen /cent
 • Kalevi Olin /sd
 • Tapani Tölli /cent
 • Matti Väistö /cent
 • Tuula Väätäinen /sd

13—15.9 ledamöterna

 • Mari Kiviniemi /cent
 • Markku Koski /cent

13—16.9 ledamöterna

 • Olavi Ala-Nissilä /cent
 • Kimmo Sasi /saml
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

13.9 ledamöterna

 • Tarja Cronberg /gröna
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent

13 och 14.9 ledamot

 • Reijo Laitinen /sd

13—16.9 ledamot

 • Martin Saarikangas /saml

__________

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2004

Talmannen meddelar att med en skrivelse av den 26 maj 2005 från Riksdagsbibliotekets styrelse har till riksdagen inkommit en berättelse om Riksdagsbibliotekets förvaltning och verksamhet 2004 (B 14/2005 rd). Denna berättelse har nu delgetts riksdagen genom att den delats ut till ledamöterna.

__________

Val av biträdande justitiombudsman

Talmannen meddelar att val av riksdagens biträdande justitiombudsman förrättas vid plenum torsdagen den 22 september kl. 10. Biträdande justitieombudsmannen väljs för en mandatperiod om fyra år som börjar den 1 oktober 2005 och löper ut den 30 september 2009. Valet förrättas enligt 16 § 1 mom. i riksdagens arbetsordning på samma sätt som val av talman.

 • Till ledamöterna har utdelats ett utdrag ur grundlagsutskottets protokoll med utskottets bedömning i ärendet. Ansökningshandlingarna från dem som anmält sig för ämbetet finns till påseende på centralkansliet i lagstiftningsdirektörens rum.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna, lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården, lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt av vissa andra lagar som har samband med dem

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 88/2005 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet, som kulturutskottet samt social- och hälsovårdsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 86/1).

Talmanskonferensens förslag godkänn och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som kulturutskottet samt social- och hälsovårdsutskottet skall lämna utlåtande till.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om behandlingen av personer i förvar hos polisen samt till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 90/2005 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 86/2).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet skall lämna utlåtande till.

3) Regeringens proposition med förslag till lagar om penninginsamlingar och om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet samt strafflagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 102/2005 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 86/3).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av upphovsrättslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 111/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kulturutskottet.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 112/2005 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kulturutskottet, som förvaltningsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 86/5).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kulturutskottet, som förvaltningsutskottet skall lämna utlåtande till.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 113/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

7) Lagar om ändring av 123 § i utlänningslagen och av 14 § i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter

Remissdebatt

Lagmotion  LM 64/2005 rd (Rosa Meriläinen /gröna)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 86/7).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

8) Lag om ändring av konkurslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 68/2005 rd (Juhani Sjöblom /saml m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 86/8).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till lagutskottet.

9) Lag om ändring av vägtrafiklagen

Remissdebatt

Lakialoite  LA 72/2005 rd (Pertti Hemmilä /saml)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 86/9).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

10) Lag om ändring av 14 kap. 6 och 7 § i rättegångsbalken

Remissdebatt

Lagmotion  LM 73/2005 rd (Pertti Hemmilä /saml)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 86/10).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till lagutskottet.

11) Lag om ändring av lagen om allmänna villkor för företagsstöd

Remissdebatt

Lagmotion  LM 76/2005 rd (Mikko Kuoppa /vänst m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till ekonomiutskottet.

Debatt (PTK 86/11).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till ekonomiutskottet.

Plenum avslutas kl. 19.46.

​​​​