Plenarprotokoll 86/2010 rd

PR 86/2010 rd

Justerat 2.0r

86. TISDAGEN DEN 21 SEPTEMBER 2010

Överläggingarna leddes av talman Sauli Niinistö (14.01—15.57), förste vice talman Seppo Kääriäinen (15.57—17.58) och andre vice talman Tarja Filatov (17.58—18.51).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 47 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /gröna
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent (r)
 • Paavo Arhinmäki /vänst (r)
 • Risto Autio /cent (r)
 • Thomas Blomqvist /sv (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (r)
 • Christina Gestrin /sv (r)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Hannakaisa Heikkinen /cent (f)
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anna-Maja Henriksson /sv (r)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Kalle Jokinen /saml (r)
 • Heli Järvinen /gröna
 • Bjarne Kallis /kd (r)
 • Arja Karhuvaara /saml (r)
 • Elsi Katainen /cent
 • Katri Komi /cent
 • Timo V. Korhonen /cent (s)
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Risto Kuisma /sd (r)
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Suvi Lindén /saml (r)
 • Jukka Mäkelä /saml (r)
 • Ville Niinistö /gröna (r)
 • Håkan Nordman /sv (s)
 • Mikaela Nylander /sv (f)
 • Lauri Oinonen /cent (r)
 • Pentti Oinonen /saf (s)
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Sari Palm /kd (s)
 • Mauri Pekkarinen /cent (r)
 • Tuula Peltonen /sd (r)
 • Sanna Perkiö /saml (r)
 • Lyly Rajala /saml (r)
 • Paula Risikko /saml (r)
 • Markku Rossi /cent
 • Pertti Salovaara /cent (s)
 • Janne Seurujärvi /cent (r)
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Astrid Thors /sv (r)
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Pekka Vilkuna /cent (r)
 • Henna Virkkunen /saml (r)
 • Anne-Mari Virolainen /saml (r)
 • Paavo Väyrynen /cent (r)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 2 ledamöter:

 • Oras Tynkkynen /gröna (14.21)
 • Katri Komi /cent (16.56)

__________

Nya ledamöter

Talmannen:

Pastor Seppo Särkiniemi från Esbo, som i egenskap av ersättare från Nylands valkrets träder som medlem i riksdagen i stället för Matti Vanhanen som från och med 20.9.2010 beviljats befrielse från sitt uppdrag som riksdagsledamot, har uppvisat för mig sin behörigen granskade och godkända fullmakt och inlett sitt uppdrag som riksdagsledamot från och med nämnda datum, dvs. 20.9.2010.

__________

Utskottens medlemmar

Talmannen:

Med anledning av ledamot Matti Vanhanens avslutade uppdrag som riksdagsledamot väljs i stället för honom en ny medlem till utrikesutskottet.

Fyllnadsval till utrikesutskottet förrättas i plenum fredag 24.9.2010 kl. 13. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas in till centralkansliet senast nämnda fredag kl. 10.

__________

Unionsärenden

Talmannen:

Statsrådet har 16.9.2010 överlämnat till riksdagen unionsärendena U 28—30/2010 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet,

som lagutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 28 samt

ekonomiutskottet om ärendena U 29 och 30.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Fyllnadsval till utskott

Val

Talmannen:

Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen väljer de uppställda kandidaterna

ledamot Esko Kiviranta till medlem i stora utskottet och på den plats som ersättare som blir ledig efter honom ledamot Mauri Salo samt till medlem ledamot Tuomo Puumala och till ersättare ledamot Seppo Särkiniemi,

ledamot Hannes Manninen till medlem i grundlagsutskottet och på den plats som ersättare som blir ledig efter honom ledamot Seppo Särkiniemi,

ledamot Eero Reijonen till medlem i social- och hälsovårdsutskottet och

ledamot Seppo Särkiniemi till medlem i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

2) Fyllnadsval till Folkpensionsanstaltens fullmäktige

Val

Talmannen:

Jag konstaterar jag att valet är enhälligt och att riksdagen väljer den uppställda kandidaten ledamot Seppo Särkiniemi till medlem i Folkpensionsanstaltens fullmäktige.

3) Fyllnadsval till Riksdagsbibliotekets styrelse

Val

Talmannen:

Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen väljer den uppställda kandidaterna ledamot Markku Laukkanen till medlem och ledamot Inkeri Ketola till ersättare i Riksdagsbibliotekets styrelse.

4) Statsrådets skrivelse om statsrådsmedlemmars bindningar (minister Lehtomäki)

Debatt

Statsrådets skrivelse  SR 4/2010 rd

Talmannen:

Miljöminister Paula Lehtomäkis anmälan om ändringar i sina bindningar föredras. Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte beslut i ärendet.

Debatt (PTK 86/4).

Talmannen:

Eftersom minister Lehtomäki inte är på plats och det naturligtvis är skäligt att ni får er redogörelse och samtidigt att hon får en möjlighet att avge den avbryter jag nu behandlingen av ärendet.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 87/3/2010

5) Regeringens proposition om godkännande av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 142/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till utrikesutskottet.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 143/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om centralmyndighet i Finland i vissa internationella ärenden som gäller underhållsbidrag, lag om tillämpning av rådets förordning om underhållsskyldighet och vissa lagar som har samband med dessa

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 144/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till lagutskottet.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av jordlegolagen och lag om upphävande av 25 kap. 1 b § 4 mom. i ärvdabalken

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 145/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till lagutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till.

9) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om fastighetsköp, pantsättning och inskrivningsförfarande på elektronisk väg

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 146/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till lagutskottet.

10) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 147/2010 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet, som kommunikationsutskottet, ekonomiutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 86/10, Nylund 86/10/41).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till finansutskottet, som kommunikationsutskottet, ekonomiutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker samt om ändring av vissa lagar som gäller accis

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 148/2010 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 86/11).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till finansutskottet.

12) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd samt lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 149/2010 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 86/12).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till kulturutskottet.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för nyskiften

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 150/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kollektivtrafiklagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 151/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till kommunikationsutskottet.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om tillhandahållande av tjänster

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 153/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till ekonomiutskottet.

16) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården, lagen om elektroniska recept samt lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 155/2010 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 86/16).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 156/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

18) Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2009

Remissdebatt

Berättelse  B 18/2010 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet.

Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 17.9.2010.

PR 85/1/2010

Debatt (PTK 86/18).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

19) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om arbetspension för den privata sektorn samt till lag om ändring av 11 och 55 § i folkpensionslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 91/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 19/2010 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

20) Regeringens proposition om godkännande av den europeiska konventionen om utövandet av barns rättigheter och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 66/2010 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 14/2010 rd

Andre vice talmannen:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från lagutskottets betänkande beslut om konventionen och om att en förklaring ges och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände konventionen och att en förklaring ges.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

21) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 c kap. i strafflagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 54/2010 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 15/2010 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

22) Regeringens proposition om godkännande av ett fördrag om ändring av det mellan Finland och Amerikas Förenta stater upprättade fördraget om utbyte av forsknings- och utvecklingsinformation samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av fördraget

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 112/2010 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 4/2010 rd

Andre vice talmannen:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från försvarsutskottets betänkande beslut om fördraget och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände fördraget.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

23) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner samt 2 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 68/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 18/2010 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 86/23).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 87/1/2010

24) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 96/2010 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 4/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 22.9.2010.

25) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Monaco om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 105/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 31/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 22.9.2010.

26) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Kina för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 106/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 32/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 22.9.2010.

27) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av varumärkeslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 58/2010 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 14/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 22.9.2010.

28) Regeringens proposition med förslag till lag om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 76/2010 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 5/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 22.9.2010.

29) Regeringens proposition med förslag till personalfondslag och lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 44/2010 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 6/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 22.9.2010.

Andre vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 22.9.2010 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 18.51.

​​​​