Plenarprotokoll 86/2013 rd

PR 86/2013 rd

Justerat 2.0r

86. FREDAGEN DEN 20 SEPTEMBER 2013

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (13.06—13.34 och 16.27—18.25) och förste vice talman Pekka Ravi (15.01—16.27).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 37 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Mikko Alatalo /cent (r)
 • Jörn Donner /sv
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Christina Gestrin /sv (r)
 • Sanni Grahn-Laasonen /saml (f)
 • Rakel Hiltunen /sd (r)
 • Anne Holmlund /saml (s)
 • Olli Immonen /saf
 • Mikael Jungner /sd (r)
 • Antti Kaikkonen /cent (r)
 • Anne Kalmari /cent
 • Pentti Kettunen /saf
 • Martti Korhonen /vänst (r)
 • Merja Kuusisto /sd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Jari Lindström /saf (r)
 • Eeva-Maria Maijala /cent (r)
 • Tapani Mäkinen /saml
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Martti Mölsä /saf (r)
 • Elisabeth Nauclér /sv
 • Mikaela Nylander /sv
 • Mats Nylund /sv (f)
 • Pentti Oinonen /saf (s)
 • Sari Palm /kd (r)
 • Raimo Piirainen /sd (s)
 • Eero Reijonen /cent
 • Annika Saarikko /cent (s)
 • Timo Soini /saf
 • Eero Suutari /saml (s)
 • Eila Tiainen /vänst
 • Lenita Toivakka /saml
 • Jani Toivola /gröna (r)
 • Jan Vapaavuori /saml (r)
 • Mirja Vehkaperä /cent (r)
 • Ulla-Maj Wideroos /sv (s)
 • Juha Väätäinen /saf

Efter namnuppropet anmälde sig följande ledamot:

 • Juha Väätäinen /saf (14.27)

__________

Regeringens propositioner

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 19.9.2013 till riksdagen överlämnat regeringens propositioner RP 134—138/2013 rd.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 680, 681, 683, 686, 691, 693—695, 697—699, 701, 703, 705, 709/2013 rd antecknades ha anlänt.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2014

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 112/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet remitteras till finansutskottet, som övriga utskott enligt arbetsordningen kan lämna utlåtande till inom 30 dagar från det att propositionen remitterats till finansutskottet.

Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 19.9.2013.

PR 85/2/2013

I anslutning till detta ärende tillåts även debatt om ärende 2)—34) på dagordningen.

Debatten fortsatte (PTK 86/1).

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av ärendet avbryts för stora utskottets sammanträde.

Plenum avbryts och fortsätter kl. 16.

Plenum avbröts kl. 13.34.

Plenum fortsatte

kl. 15.01.

Överläggningarna leddes av förste vice talman Pekka Ravi.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Nu fortsätter dabatten om ärende 1) på dagordningen som avbröts i dag kl. 13.30. Vi var, och är fortfarande, under jord- och skogsbruksministeriets huvudtitel och fortsätter debatten som blev på hälft. Anföranden anmälas genom att trycka på knapp V, och anförandena får vara högst en minut långa.

Debatten fortsatte.

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 87/1/2013

2) Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2013

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 101/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om gränsöverskridande hälso- och sjukvård och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 103/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2014 samt till andra ändring av vissa lagar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 105/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om rundradioskatt

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 106/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i mervärdesskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 107/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 108/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 109/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 110/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 111/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 113/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om regionförvaltningsverken och av vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 114/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, lag om ändring av 12 a § i lagen om fritt bildningsarbete och lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 115/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och av 2 § i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 116/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Nationella centret för utbildningsutvärdering och vissa lagar i samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 117/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av gymnasielagen och av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 118/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bekämpning av skogsskador samt till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 119/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om veterinärmedicinska skadenämnden

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 120/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om indragning av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och om överföring av besvär till förvaltningsdomstolarna

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 121/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

20) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 § i lagen om fiske

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 122/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

21) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av civiltjänstlagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 123/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

22) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Energimyndigheten

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 124/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

23) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Tekes — utvecklingscentralen för teknologi och innovationer och till lag om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering i kapitalfonder för tidig fas samt till vissa andra lagar som har samband med dem

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 125/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

24) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 126/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

25) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ordnande av utredningar av sexualbrott mot barn

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 127/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

26) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och om ändring av 6 och 7 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 128/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

27) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 129/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

28) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 29 § i barnskyddslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 130/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

29) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 12 § i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 131/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

30) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 13 kap. 11 § i sjukförsäkringslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 132/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

31) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 13 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån samt 7 § i aravabegränsningslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 133/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

32) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och av vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 134/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

33) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillsynsavgift för stiftelser

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 137/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

34) Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2013 års riksdag

Remissdebatt

Berättelse  B 18/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

35) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av skjutvapenlagen, om ändring av 117 § i en lag om ändring av skjutvapenlagen och om ändring av 41 kap. 1 § i strafflagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 85/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 12/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 24.9.2013 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 18.25.