Plenarprotokoll 86/2014 rd

PR 86/2014 rd

Justerat 2.0r

86. ONSDAGEN DEN 24 SEPTEMBER 2014

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.04—15.58) och förste vice talman Pekka Ravi (15.58—17.13).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 8 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

  • Teuvo Hakkarainen /saf (s)
  • Susanna Huovinen /sd (r)
  • Markku Mäntymaa /saml (s)
  • Mauri Pekkarinen /cent
  • Mikko Savola /cent
  • Lenita Toivakka /saml (r)
  • Erkki Tuomioja /sd (r)
  • Erkki Virtanen /vänst

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Den ökande ojämlikheten och låginkomsttagares försörjningsproblem

Enda behandlingen

Interpellation  IP 5/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Nu ska riksdagen besluta om Tuomo Puumalas m.fl. interpellation om den ökande ojämlikheten och låginkomsttagares försörjningsproblem. Debatten om ärendet avslutades i plenum 23.9.2014.

PR 85/1/2014

Under debatten har följande förslag om misstroende för statsrådet framställts:

Tuomo Puumala understödd av Anu Vehviläinen: "Riksdagen konstaterar att regeringen har gjort alltför lite för att åtgärda den galopperande arbetslösheten. Regeringens nedskärningar har slagit hårt mot framför allt barnfamiljerna och pensionärerna med de allra lägsta inkomsterna. Dessutom begränsas familjernas valfrihet när tvångskvoter införs för hemvårdsstödet, samtidigt som kommunerna får ökade utgifter och hållbarhetsgapet i de offentliga finanserna växer. Regeringen sätter också vår jämlika utbildning på spel. Därför har regeringen inte riksdagens förtroende."

Kimmo Kivelä understödd av James Hirvisaari: "Riksdagen anser att regeringens politik för att minska ojämlikheten bland landets medborgare och förbättra låginkomsttagarnas situation har misslyckats och att regeringen således inte längre har riksdagens förtroende."

Katja Hänninen understödd av Jyrki Yrttiaho: "Utifrån interpellationen och regeringens bristfälliga svar konstaterar riksdagen att regeringen inte har riksdagens förtroende."

Redogörelsen godkändes.

Talman Eero Heinäluoma:

Vid omröstningarna ställs först Katja Hänninens förslag mot Tuomo Puumalas förslag, därefter det segrande förslaget mot Kimmo Kiveläs förslag och slutligen förrättas omröstning om huruvida statsrådet har riksdagens förtroende.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om Katja Hänninens förslag mot Tuomo Puumalas förslag godkände riksdagen Tuomo Puumalas förslag med rösterna

168 ja, 13 nej, 9 avstår; 9 frånvarande.

( Omr. 1 )

Vid 2) omröstningen om Tuomo Puumalas förslag mot Kimmo Kiveläs förslag godkände riksdagen Kimmo Kiveläs förslag med rösterna

142 ja, 39 nej, 10 avstår; 8 frånvarande.

( Omr. 2 )

Vid 3) omröstningen om Kimmo Kiveläs förslag beslutade riksdagen att statsrådet har riksdagens förtroende med rösterna

97 ja, 84 nej, 10 avstår; 8 frånvarande

( Omr. 3 )

Ärendet slutbehandlat.

2) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 116/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 86/2).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försök som gäller minskning av kommunernas föpliktelseter och styrning samt stöd för sektorsövergripande verksamhetsmodeller

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 117/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, kulturutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 86/3).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som kulturutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen, vägtrafiklagen och av 3 § i bilskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 119/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 86/4).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statens skadeståndsverksamhet samt till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 159/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 86/5).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa lagar som har samband med dem

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 120/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 86/6).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

7) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Estland om samarbete på området förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 156/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 86/7).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 157/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 158/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 86/9).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 § i lagen om alterneringsledighet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 160/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debatt (PTK 86/10).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft och av lagen om utstationerade arbetstagare

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 161/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debatt (PTK 86/11).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt lagen om främjande av integration

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 162/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debatt (PTK 86/12).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa lagar som hänför sig till Mätteknikcentralens eller Ackrediteringstjänsten FINAS uppgifter och befogenheter

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 163/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av förundersökningslagen och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 71/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 7/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 95/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 9/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.9.2014.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av ändringarna i arrangemanget för ett system med feriearbete mellan Finland och Nya Zeeland och förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i arrangemanget

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 84/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 21/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.9.2014.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 70/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 8/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.9.2014.

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa arbetspensionslagar och av lagen om Folkpensionsanstalten

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 109/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 7/2014 rd

Lagmotion  LM 69/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.9.2014.

19) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet mellan Republiken Finland och Republiken Korea om samarbete avseende fredlig användning av kärnenergi samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 88/2014 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 13/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.9.2014.

20) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om personregister för arbetarskyddet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 89/2014 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 4/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.9.2014.

21) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänt bostadsbidrag och lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 52/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 7/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.9.2014.

22) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om EU-miljömärke

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 94/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 8/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.9.2014.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är i morgon torsdag 25.9.2014 kl. 16.

Plenum avslutades kl. 17.13.

​​​​