Plenarprotokoll 87/2007 rd

PR 87/2007 rd

Justerat 2.0r

87. TISDAGEN DEN 27 NOVEMBER 2007

Överläggningarna leddes av talman Sauli Niinistö.

Namnupprop

Vid namnuppropet var följande 27 ledamöter frånvarande:

 • Janina Andersson /gröna
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Heidi Hautala /gröna
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyri Häkämies /saml
 • Harri Jaskari /saml
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Oiva Kaltiokumpu /cent
 • Saara Karhu /sd
 • Arja Karhuvaara /saml
 • Krista Kiuru /sd
 • Sanna Lauslahti /saml
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Mika Lintilä /cent
 • Juha Mieto /cent
 • Pentti Oinonen /saf
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Tuomo Puumala /cent
 • Päivi Räsänen /kd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Marja Tiura /saml
 • Tapani Tölli /cent
 • Raija Vahasalo /saml
 • Matti Vanhanen /cent
 • Paavo Väyrynen /cent

Efter namnuppropet anmälde sig följande 2 ledamöter:

 • Marja Tiura /saml
 • Mika Lintilä /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

27.11 ledamöterna

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Heidi Hautala /gröna
 • Sanna Lauslahti /saml
 • Mika Lintilä /cent
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Tapani Tölli /cent
 • Raija Vahasalo /saml

27 och 28.11 ledamot

 • Harri Jaskari /saml

27—30.11 ledamot

 • Paavo Väyrynen /cent

Sjukfrånvaro

Följande anmälningar om frånvaro på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

22.11—2.12 ledamot

 • Satu Taiveaho /sd

27.11 ledamot

 • Sinikka Hurskainen /sd

__________

Unionsärenden

Talmannen:

Statsrådet har den 22 november 2007 överlämnat unionsärendena U 38—40/2007 rd till riksdagen. Talmannen har sänt dem vidare för behandling i stora utskottet, som följande utskott ska lämna utlåtande till:

finansutskottet om ärendena U 38 och 39 samt

kommunikationsutskottet om ärende U 40.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Fyllnadsval till kanslikommissionen

Val

Talmannen:

1) ärendet på dagordningen är fyllnadsval till kanslikommissionen.

Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen väljer den uppställda kandidaten ledamot Erkki Pulliainen till ersättare i kanslikommissionen.

2) Fyllnadsval till riksdagens revisorer

Val

Talmannen:

2) ärendet på dagordningen är fyllnadsval till riksdagens revisorer.

Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen väljer den uppställda kandidaten ledamot Timo Korhonen till medlem av revisorerna för återstoden av den mandatperiod som löper ut 31.12.2007.

3) Regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition (RP 83/2007 rd) med förslag till lagar om ändring av 27 § i lagen om statsandelar till kommunerna, 18 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården samt 9 och 28 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 155/2007 rd

Talmannen:

3) ärendet på dagordningen är regeringens proposition 155 med förslag till komplettering av regeringens proposition 83. Ärendet remitteras med stöd av 31 § i riksdagens arbetsordning till förvaltningsutskottet, som bereder den ursprungliga propositionen. Talmanskonferensen föreslår ytterligare att social- och hälsovårdsutskottet lämnar utlåtande i ärendet till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 87/3).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

4) Regeringens proposition om komplettering av den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2007 (RP 131/2007 rd)

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 156/2007 rd

Förste vice talmannen:

4) ärendet på dagordningen är regeringens proposition nr 156/2007 rd med en komplettering till nr 131 om den fjärde tilläggsbudgetpropositionen. Ärendet remitteras med stöd av 31 § i riksdagens arbetsordning till finansutskottet, som bereder den ursprungliga propositionen.

Debatt (PTK 87/4).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

5) Regeringens proposition om komplettering av budgetpropositionen för 2008 (RP 62/2007 rd)

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 157/2007 rd

Förste vice talmannen:

5) ärendet på dagordningen är regeringens proposition nr 157/2007 rd med en komplettering till budgetpropositionen för 2008. Ärendet remitteras med stöd av 31 § i riksdagens arbetsordning till finansutskottet, som bereder den ursprungliga propositionen.

Debatt (PTK 87/5).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 158/2007 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 87/6).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

7) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Italien om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 154/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till förvaltningsutskottet.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 17 och 19 § i lagen om yrkesutbildning

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 67/2007 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 9/2007 rd

Förste vice almannen:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter följer detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 87/8).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av vallagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 105/2007 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 6/2007 vp

Förste vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslaget som godkändes i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

10) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagarna om accis på flytande bränsle samt accis på elström och vissa bränslen samt lag om bränsleavgift som betalas för privata nöjesbåtar

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 61/2007 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 17/2007 rd

Åtgärdsmotion  AM 17/2007 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter beslutar riksdagen i andra behandlingen om lagförslagen som nu kan antas eller förkastas. Till sist ska riksdagen besluta i enda behandling om åtgärdsmotionen.

Förfaringssättet godkändes.

Debatt (PTK 87/10).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 88/1/2007

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 110/2007 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 18/2007 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslaget som godkändes i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 19 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 145/2007 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 19/2007 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslaget som godkändes i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

13) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Estland om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 127/2007 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 10/2007 rd

Andre vice talmannen:

Först ska riksdagen utifrån förvaltningsutskottets betänkande besluta om överenskommelsen i enda behandling och därefter i andra behandlingen om lagförslaget.

Debatt (PTK 87/13).

Beslut

Riksdagen godkände överenskommelsen.

Riksdagen antog lagförslaget som godkändes i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

14) Regeringens proposition om godkännande av avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) och överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security (DHS) (2007 års PNR-avtal) och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet samt lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter och överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security och om tillämpning av avtalet

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 143/2007 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 11/2007 rd

Andre vice talmannen:

Först ska riksdagen utifrån förvaltningsutskottets betänkande besluta om avtalet i enda behandling och därefter i andra behandlingen om lagförslagen.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände avtalet.

Riksdagen antog lagförslagen som godkändes i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

15) Regeringens proposition med förslag till godkännande av konventionen om överlämnande mellan de nordiska staterna på grund av brott (Nordisk arresteringsorder) samt till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen samt till vissa lagar som har samband med konventionen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 51/2007 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 8/2007 rd

Andre vice talmannen:

Först ska riksdagen utifrån lagutskottets betänkande besluta om konventionen i enda behandling och därefter i andra behandlingen om lagförslagen.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände konventionen.

Riksdagen antog lagförslagen som godkändes i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

16) Regeringens proposition om godkännande av ändringarna i bilaga VI som genom 1997 års ändringsprotokoll fogats till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 99/2007 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 11/2007 rd

Andre vice talmannen:

Först ska riksdagen utifrån kommunikationsutskottets betänkande besluta om ändringarna i konventionen i enda behandling och därefter i andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände ändringarna i konventionen.

Riksdagen antog lagförslaget som godkändes i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 93/2007 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 12/2007 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslaget som godkändes vid första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

18) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk och av vissa lagar som gäller avträdelsesystemen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 91/2007 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 5/2007 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslagen som godkändes vid första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

19) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd samt om ändring av 3 a § i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 64/2007 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 8/2007 rd

Lagmotion  LM 77, 107, 108/2007 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 87/19).

Beslut

Riksdagen antog lagförslagen i regeringens proposition som godkändes vid första behandlingen.

Riksdagen höll fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring och av vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 138/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 19/2007 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 87/20).

Beslut

Riksdagen antog lagförslagen som godkändes vid första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

21) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 139/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 20/2007 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 87/21).

Beslut

Riksdagen antog lagförslaget som godkändes vid första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

22) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om Strålsäkerhetscentralen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 150/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 21/2007 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslaget som godkändes vid första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 49 § i barnskyddslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 151/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 22/2007 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslaget som godkändes vid första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

24) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av elsäkerhetslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 118/2007 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 7/2007 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslaget som godkändes vid första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

25) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 kap. 12 a § i lagen om offentlig arbetskraftsservice

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 126/2007 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 7/2007 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 87/25).

Beslut

Riksdagen antog lagförslaget som godkändes vid första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

26) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 13 kap. 11 § i arbetsavtalslagen samt 13 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 125/2007 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 8/2007 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 87/26).

Beslut

Riksdagen antog lagförslagen som godkändes vid första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

27) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen om säte mellan Finland och Europeiska kemikaliemyndigheten samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 88/2007 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 9/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen ärendet till nästa plenum.

28) Regeringens proposition med förslag om godkännande av vissa ändringar av gränslinjen som konstaterats vid 2006 års översyn av riksgränsen mellan Finland och Sverige

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 128/2007 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 10/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen ärendet till nästa plenum.

29) Lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare

Bordläggning av betänkanden

Lagmotion  LM 118/2007 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 20/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen ärendet till nästa plenum.

30) Regeringens proposition om godkännande av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och till lag om ändring av 34 a kap. i strafflagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 81/2007 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 9/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen ärendet till nästa plenum.

31) Regeringens proposition med förslag till lag om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 115/2007 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 13/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen ärendet till nästa plenum.

32) Regeringens proposition med förslag till värnpliktslag samt vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 37/2007 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 1/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen ärendet till nästa plenum.

Andre vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag kl. 16.

Plenum avslutades kl. 18.28.

​​​​