Plenarprotokoll 87/2009 rd

PR 87/2009 rd

Justerat 2.0r

87. TISDAGEN DEN 6 OKTOBER 2009

Överläggningarna leddes av andre vice talman Johannes Koskinen (14.05—16.00 och 20.04—21.01), förste vice talman Seppo Kääriäinen (16.00—18.04) och talman Sauli Niinistö (18.04—20.04).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 35 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Eero Akaan-Penttilä /saml (r)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Pekka Haavisto /gröna
 • Hannakaisa Heikkinen /cent
 • Eero Heinäluoma /sd (r)
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Heli Järvinen /gröna (r)
 • Tanja Karpela /cent (f)
 • Jyrki Katainen /saml (f)
 • Matti Kauppila /vänst (r)
 • Juha Korkeaoja /cent (r)
 • Valto Koski /sd
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (r)
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /cent (r)
 • Mika Lintilä /cent
 • Tapani Mäkinen /saml
 • Håkan Nordman /sv (r)
 • Tuija Nurmi /saml (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (f)
 • Heikki A. Ollila /saml (r)
 • Lyly Rajala /saml (r)
 • Paula Risikko /saml (r)
 • Tero Rönni /sd (r)
 • Petri Salo /saml (r)
 • Pertti Salolainen /saml (r)
 • Johanna Sumuvuori /gröna (f)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst (r)
 • Astrid Thors /sv (r)
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Matti Vanhanen /cent (r)
 • Mirja Vehkaperä /cent (f)
 • Antti Vuolanne /sd (r)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 3 ledamöter:

 • Mika Lintilä /cent (15.36)
 • Valto Koski /sd (16.41)
 • Liisa Hyssälä /cent (20.03)

__________

Regeringens propositioner

Andre vice talmannen:

Republikens president har 2.10.2009 överlämnat regeringens propositioner RP 168—184/2009 rd till riksdagen.

__________

Unionsärenden

Andre vice talmannen:

Statsrådet har 1.10.2009 och 2.10.2009 överlämnat till riksdagen unionsärendena U 58—61/2009 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet,

som utrikesutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 58,

ekonomiutskottet om ärende U 59 och 60 och

arbetslivs- och jämställdhetsutskottet om ärende U 61.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 677—683, 689, 690/2009 rd antecknades ha anlänt.

__________

Åtgärdsmotioner

Antecknades till protokollet att talmanskonferensen 29.9.2009 beslutat remittera till utskott åtgärdsmotionerna AM 41—63/2009 rd.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Spanien om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 168/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till förvaltningsutskottet.

2) Regeringens proposition med förslag till betaltjänstlag samt vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 169/2009 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet.

Debatt (PTK 87/2).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

3) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala pensioner, 3 § lagen om införande av lagen om kommunala pensioner och lagen om statens pensioner

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 170/2009 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 87/3).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

4) Regeringens proposition med förslag till ändring av mervärdesskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 171/2009 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 87/4).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till finansutskottet.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om betalningsinstitut och vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 172/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till ekonomiutskottet.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 173/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till finansutskottet.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om statsandel för kommunal basservice, lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagar om ändring av vissa lagar som har samband med dem

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 174/2009 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, kulturutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 87/7).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, kulturutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

8) Regeringens proposition om ändring av lagen om fritt bildningsarbete

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 175/2009 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 87/8).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till kulturutskottet.

9) Regeringens proposition med förslag till lagar om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden samt till lag om ändring av lagen om stöd för utveckling av landsbygden

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 176/2009 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 87/9, Nylund 87/9/5).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om samarbetsombudsmannen och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 177/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

11) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice och vissa andra lagar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 178/2009 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 87/11).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

12) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 179/2009 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 87/12).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

13) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning samt 54 a och 54 e § i läkemedelslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 180/2009 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 87/13).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

14) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om försäkringsföreningar, lagen om sjömanspensioner och lagen om pension för lantbruksföretagare

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 181/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till ekonomiutskottet.

15) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 8 och 12 kap. i sjukförsäkringslagen samt 6 § i lagen om studiestöd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 182/2009 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 87/15).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 3 § i familjevårdarlagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 183/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om konjunkturrelaterade understöd för reparation av vissa bostadshus

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 184/2009 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till miljöutskottet.

Debatt (PTK 87/17).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till miljöutskottet.

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 59 c § i självstyrelselagen för Åland

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 57/2009 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 6/2009 rd

Andre vice talmannen:

Det lagförslag vars innehåll godkändes vid första behandlingen ska behandlas i gundlagsordning. Först fattar riksdagen beslut om grundlagsutskottets förslag att förklara lagförslaget brådskande, vilket kräver fem sjättedelars majoritet. Om utskottets förslag godkänns ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslaget. Ett godkännande kräver två tredjedelars majoritet. Om lagförslaget inte förklaras brådskande ska riksdagen besluta lämna lagförslaget att vila till det första riksmötet som hålls efter följande riksdagsval eller förkasta det.

Debatt (PTK 87/18, Nauclér 87/18/1, Sasi 87/18/2).

Riksdagen förklarade lagförslaget vars innehåll godkändes vid första behandlingen som brådskande.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

19) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i skattekontolagen och vissa andra lagar angående beskattningen samt temporär ändring av mervärdesskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lotteriskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 129/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 12/2009 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

20) Regeringens proposition med förslag till veterinärvårdslag och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 81/2009 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 7/2009 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 87/20).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkadets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

21) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 30 och 37 § i lagen om militär krishantering

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 96/2009 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 2/2009 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

22) Regeringens proposition om godkännande av konventionen angående skydd av de mänskliga rättigheterna och människans värdighet med avseende på tillämpningen av biologi och medicin och de därtill fogade tilläggsprotokollen om förbud mot kloning av människor och om transplantation av organ och vävnader av mänskligt ursprung samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i dessa som hör till området för lagstiftningen och om ändring av 11 kap. 11 § och 47 kap. 3 § i strafflagen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 216/2008 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 25/2009 rd

Andre vice talmannen:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från social- och hälsovårdsutskottets betänkande beslut om godkännandet av konventionen och tilläggsprotokollen och sedan vid andra behandlingen om lagförslagen.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände konventionen och tilläggsprotokollen.

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 150/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 26/2009 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

24) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om underhållsstöd

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 156/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 27/2009 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

25) Regeringens proposition med förslag till ändring av vissa lagar som har samband med reformen av läkemedelsförsörjningens förvaltning

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 166/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 28/2009 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 87/25).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 1—16 och 20—24 utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen höll fast vid sitt beslut i första behandlingen att förkasta lagförslag 17—19.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

26) Regeringens proposition med förslag till lag om bolagisering av de funktioner vid Statens tekniska forskningscentral som hänför sig till utvecklingen och förvaltningen av intresseföretag

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 164/2009 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 11/2009 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

I samband med detta ärende är debatt även tilllåten om 27) ärendet på dagordningen.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

27) Regeringens proposition med förslag till lag om bolagisering av experttjänsterna vid Statens tekniska forskningscentral

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 165/2009 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 12/2009 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

28) Regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2009

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 124/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 14/2009 rd

Tilläggsbudgetmotion  TBM 10—84/2009 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till riksdagens plenum 7.10.2009.

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och bordlade betänkandet till plenum 7.10.2009.

Andre vice talmannen:

På grund av arbetssituationen i riksdagen föreslår talmanskonferensen att beslutet om proceduren vid enda behandlingen av ärendet fattas redan vid detta plenum.

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag gällande proceduren.

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att följande procedur iakttas vid enda behandlingen av ärendet:

En ledamot som har för avsikt att föreslå ändringar i finansutskottets betänkande ska lämna in sitt ändringsförslag till centralkansliet. Så ska förfaras också när ändringsförslagen ingår i en reservation. Jag ber att ledamöterna i sina ändringsförslag anger numret på den budgetmotion eller reservation som ändringsförslaget eventuellt hänför sig till.

Förslag till ändringar lämnas in till centralkansliet senast i morgon onsdag 7.10.2009 kl. 14.

Förslagen sammanställs till häften som delas ut till ledamöterna.

Behandlingen av ärendet inleds med en allmän debatt. Först presenteras betänkandet och därefter följer en snabbdebatt där de inlägg som ledamöterna har anmält sig för på förhand får ta högst 5 minuter i anspråk. Talmanskonferensen rekommenderar att även inlägg som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa.

Vid detaljbehandlingen framställs först ändringsförslagen enligt nummerordningen i de utdelade häftena. Eftersom de framställda förslagen intas i protokollet enligt häftet räcker det med enbart en hänvisning till numret på förslaget. När förslaget har framställts ges ordet omedelbart för bifall.

När samtliga ändringsförslag har framställts verkställs omröstningar. Till den del några ändringsförslag inte har framställts anses tilläggsbudgetpropositionen ha blivit godkänd enligt finansutskottets betänkande

Riksdagen godkände proceduren.

29) Regeringens proposition med förslag till lagar om samarbete inom avfallshanteringen och kollektivtrafiken mellan kommunerna i huvudstadsregionen och om ändring av 3 § i avfallslagen och av 1 och 2 § i lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 80/2009 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 10/2009 rd

Lagmotion  LM 82/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 7.10.2009.

30) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av järnvägstransportlagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 103/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 14/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 7.10.2009.

31) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 31 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 155/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 29/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 7.10.2009.

Andre vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 7.10.2009 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 21.01.

​​​​