Plenarprotokoll 87/2013 rd

PR 87/2013 rd

Justerat 2.0r

87. TISDAGEN DEN 24 SEPTEMBER 2013

Överläggningarna leddes av andre vice talman Anssi Joutsenlahti (14.00—15.00, 16.58—17.58 och 18.58—20.17) och förste vice talman Pekka Ravi (15.00—16.58 och 17.58—18.58).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 65 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Mikko Alatalo /cent (r)
 • Paavo Arhinmäki /vänst
 • Heikki Autto /saml (r)
 • Juho Eerola /saf (r)
 • Markku Eestilä /saml (r)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (r)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Sanni Grahn-Laasonen /saml (f)
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Lars Erik Gästgivars /sv (r)
 • Satu Haapanen /gröna (r)
 • Lasse Hautala /cent (r)
 • Lauri Heikkilä /saf (r)
 • Pertti Hemmilä /saml (r)
 • Anna-Maja Henriksson /sv (r)
 • Reijo Hongisto /saf (r)
 • Lauri Ihalainen /sd (r)
 • Harri Jaskari /saml (r)
 • Johanna Jurva /saf (r)
 • Johanna Karimäki /gröna (r)
 • Esko Kurvinen /saml (r)
 • Merja Kyllönen /vänst (r)
 • Suna Kymäläinen /sd (r)
 • Jari Leppä /cent (r)
 • Päivi Lipponen /sd (r)
 • Markus Lohi /cent
 • Anne Louhelainen /saf (r)
 • Eeva-Maria Maijala /cent (r)
 • Silvia Modig /vänst (r)
 • Markus Mustajärvi /vg (r)
 • Tapani Mäkinen /saml (s)
 • Lea Mäkipää /saf
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Jussi Niinistö /saf (r)
 • Mikaela Nylander /sv (r)
 • Mats Nylund /sv (f)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vänst (r)
 • Tuula Peltonen /sd (r)
 • Raimo Piirainen /sd (r)
 • Arto Pirttilahti /cent (r)
 • Eero Reijonen /cent (r)
 • Paula Risikko /saml (r)
 • Simo Rundgren /cent (r)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /saf (r)
 • Vesa-Matti Saarakkala /saf (r)
 • Annika Saarikko /cent (s)
 • Janne Sankelo /saml (r)
 • Kimmo Sasi /saml (r)
 • Mikko Savola /cent (r)
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Eero Suutari /saml (s)
 • Katja Taimela /sd (r)
 • Lenita Toivakka /saml
 • Jani Toivola /gröna (r)
 • Maria Tolppanen /saf (r)
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Oras Tynkkynen /gröna (r)
 • Anu Urpalainen /saml
 • Jutta Urpilainen /sd (r)
 • Raija Vahasalo /saml
 • Ulla-Maj Wideroos /sv (s)
 • Pertti Virtanen /saf (r)
 • Ville Vähämäki /saf (r)
 • Tuula Väätäinen /sd (r)
 • Jyrki Yrttiaho /vg (r)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 4 ledamöter:

 • Jukka Gustafsson /sd (14.32)
 • Paavo Arhinmäki /vänst (14.51)
 • Lea Mäkipää /saf (14.52)
 • Lenita Toivakka /saml (17.32)

__________

Unionsärenden

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Statsrådet har 19.9.2013 till riksdagen överlämnat unionsärendena U 62, 63/2013 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet,

som kulturutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 62 och

arbetslivs- och jämställdhetsutskottet om ärende U 63.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2014

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 112/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Enligt arbetsordningen remitteras ärendet till finansutskottet, som övriga utskott kan lämna utlåtande till inom 30 dagar från det att propositionen remitterats till finansutskottet.

Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 20.9.2013.

PR 86/1/2013

I anslutning till detta ärende tillåts debatt även om ärende 2)—34) på dagordningen.

Debatten fortsatte (PTK 87/1, Blomqvist 87/1/173).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten kan lämna utlåtande till inom 30 dagar från det att propositionen remitterats till finansutskottet, alltså senast 24.10.2013.

2) Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2013

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 101/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om gränsöverskridande hälso- och sjukvård och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 103/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2014 samt till andra ändring av vissa lagar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 105/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om rundradioskatt

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 106/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i mervärdesskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 107/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 108/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 109/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 110/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 111/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 113/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, kulturutskottet samt social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om regionförvaltningsverken och av vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 114/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, lag om ändring av 12 a § i lagen om fritt bildningsarbete och lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 115/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och av 2 § i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 116/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Nationella centret för utbildningsutvärdering och vissa lagar i samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 117/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av gymnasielagen och av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 118/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bekämpning av skogsskador samt till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 119/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om veterinärmedicinska skadenämnden

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 120/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om indragning av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och om överföring av besvär till förvaltningsdomstolarna

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 121/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till.

20) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 § i lagen om fiske

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 122/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

21) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av civiltjänstlagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 123/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

22) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Energimyndigheten

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 124/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

23) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Tekes — utvecklingscentralen för teknologi och innovationer och till lag om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering i kapitalfonder för tidig fas samt till vissa andra lagar som har samband med dem

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 125/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

24) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 126/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

25) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ordnande av utredningar av sexualbrott mot barn

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 127/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

26) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och om ändring av 6 och 7 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 128/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

27) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 129/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

28) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 29 § i barnskyddslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 130/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

29) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 12 § i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 131/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

30) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 13 kap. 11 § i sjukförsäkringslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 132/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

31) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 13 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån samt 7 § i aravabegränsningslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 133/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.

32) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och av vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 134/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

33) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillsynsavgift för stiftelser

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 137/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

34) Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2013 års riksdag

Remissdebatt

Berättelse  B 18/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

35) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om Säkerhets- och kemikalieverket

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 136/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

36) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 28 § i lagen om försäkringsförmedling

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 138/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 25.9.2013 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 20.17.