Plenarprotokoll 87/2014 rd

PR 87/2014 rd

Justerat 2.0r

87. TORSDAGEN DEN 25 SEPTEMBER 2014

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (16.00—17.52).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 23 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Maria Guzenina /sd (s)
 • Teuvo Hakkarainen /saf (s)
 • Susanna Huovinen /sd (r)
 • Mikael Jungner /sd
 • Ilkka Kanerva /saml (r)
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Timo V. Korhonen /cent (r)
 • Johannes Koskinen /sd
 • Annika Lapintie /vänst
 • Maria Lohela /saf (s)
 • Lasse Männistö /saml (f)
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Martti Mölsä /saf (r)
 • Ville Niinistö /gröna
 • Pentti Oinonen /saf
 • Aino-Kaisa Pekonen /vänst
 • Jaana Pelkonen /saml (s)
 • Markku Rossi /cent
 • Annika Saarikko /cent (f)
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Erkki Virtanen /vänst
 • Juha Väätäinen /saf (r)

Efter namnuppropet anmälde sig ledamot

 • Erkki Virtanen /vänst (16.15)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Muntliga frågor

Talman Eero Heinäluoma:

1) ärendet på dagordningen är en muntlig frågestund där riksdagsledamöterna kan ställa frågor till ministrarna.

Jag ber de närvarande ministrarna förflytta sig till ministerlogen. Vidare ber jag de ledamöter som vill ställa en fråga att ställa sig upp och trycka på knapp P.

Talman Eero Heinäluoma:

Frågestunden är nu slut.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 95/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 9/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 87/2).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av ändringarna i arrangemanget för ett system med feriearbete mellan Finland och Nya Zeeland och förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i arrangemanget

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 84/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 21/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 87/3).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 70/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 8/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa arbetspensionslagar och av lagen om Folkpensionsanstalten

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 109/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 7/2014 rd

Lagmotion  LM 69/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 87/5).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

6) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet mellan Republiken Finland och Republiken Korea om samarbete avseende fredlig användning av kärnenergi samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 88/2014 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 13/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 87/6).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om personregister för arbetarskyddet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 89/2014 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 4/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänt bostadsbidrag och lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 52/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 7/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 87/8).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om EU-miljömärke

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 94/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 8/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

10) Lag om ändring av 9 b § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

Remissdebatt

Lagmotion  LM 23/2014 rd (Lars Erik Gästgivars /sv m.fl.)

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 87/10).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

11) Verksamhetsberättelse för folkpensionsanstaltens fullmäktige 2013

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 7/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 8/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.9.2014.

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagens nästa plenum är i morgon fredag 26.9.2014 kl. 13.

Plenum avslutades kl. 17.52.

​​​​