Plenarprotokoll 88/2006 rd

PR 88/2006 rd

Justerat 2.0r

88. TORSDAGEN DEN 21 SEPTEMBER 2006

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Tarja Cronberg /gröna
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Tarja Filatov /sd
 • Tony Halme /saf
 • Klaus Hellberg /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Katri Komi /cent
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Kalevi Lamminen /saml
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Maija-Liisa Lindqvist /cent
 • Leena Luhtanen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Olli Nepponen /saml
 • Sirpa Paatero /sd
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Kari Rajamäki /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Juha Rehula /cent
 • Markku Rossi /cent
 • Tanja Saarela /cent
 • Kimmo Sasi /saml
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /cent
 • Unto Valpas /vänst
 • Jukka Vihriälä /cent
 • Lasse Virén /saml
 • Matti Väistö /cent
 • Harry Wallin /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Jaana Ylä-Mononen /cent

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Tarja Cronberg /gröna
 • Unto Valpas /vänst

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

19—21.9 ledamot

 • Paula Lehtomäki /cent

21.9 ledamöterna

 • Liisa Hyssälä /cent
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

21 och 22.9 ledamöterna

 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Klaus Hellberg /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Katri Komi /cent
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Kalevi Lamminen /saml
 • Maija-Liisa Lindqvist /cent
 • Olli Nepponen /saml
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Markku Rossi /cent
 • Jukka Vihriälä /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

21.9 ledamot

 • Juha Rehula /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

21.9 ledamöterna

 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Minna Lintonen /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Tapani Tölli /cent
 • Unto Valpas /vänst
 • Jan Vapaavuori /saml
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /cent

21 och 22.9 ledamöterna

 • Lauri Kähkönen /sd
 • Matti Väistö /cent

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Muntliga frågor

Talmannen:

1) ärendet på dagordningen är en muntlig frågestund.

Talmannen:

Frågestunden är nu slut.

__________

2) Justitiekanslerns i statsrådet berättelse om justitiekanslerns ämbetsåtgärder och iakttagelser om hur lagstiftningen har följts för år 2005

Remissdebatt

Berättelse  B 15/2006 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till grundlagsutskottet.

Debatt (PTK 88/2).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till grundlagsutskottet.

3) Riksdagsbibliotekets berättelse för 2005

Remissdebatt

Berättelse  B 14/2006 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 88/3).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kulturutskottet.

4) Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet samt revisionsberättelse över revisionen av statsbokslutet för år 2005

Remissdebatt

Berättelse  B 13/2006 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 88/4).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

5) Folkpensionsanstaltens fullmäktiges verksamhetsberättelse 2005

Enda behandlingen

Berättelse  B 7/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 14/2006 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande nr 14.

Behandlingen av ärendet avbröts vid riksdagens plenum den 8 september.

Debatten fortsätter (PTK 88/5).

Betänkandet godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av vallagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 14/2006 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 4/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om ordnande av utfärdandet av färdskrivarkort

Regeringens proposition  RP 62/2006 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 14/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 15 och 19 kap. i sjukförsäkringslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 69/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 15/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 139/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 15/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 19.06.

​​​​​​​