Plenarprotokoll 89/2003 rd

PR 89/2003 rd

Justerat 2.0r

89. TORSDAGEN DEN 6 NOVEMBER 2003

Förhandlingarna leds av förste vice talman Markku Koski.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Tarja Cronberg /gröna
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Tony Halme /saf
 • Leena Harkimo /saml
 • Satu Hassi /gröna
 • Heidi Hautala /gröna
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Jyri Häkämies /saml
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Anneli Jäätteenmäki /cent
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Tanja Karpela /cent
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Irina Krohn /gröna
 • Henrik Lax /sv
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Hannes Manninen /cent
 • Reino Ojala /sd
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Klaus Pentti /cent
 • Veijo Puhjo /vänst
 • Kari Rajamäki /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Markku Rossi /cent
 • Kimmo Sasi /saml
 • Minna Sirnö /vänst
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Seppo Särkiniemi /cent
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /cent
 • Jari Vilén /saml
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

6.11 ledamöterna

 • Liisa Hyssälä /cent
 • Anneli Jäätteenmäki /cent
 • Hannes Manninen /cent
 • Markku Rossi /cent
 • Matti Vanhanen /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

6—8.11 ledamot

 • Kauko Juhantalo /cent

6—12.11 ledamot

 • Ilkka Kanerva /saml

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

6.11 ledamot

 • Susanna Rahkonen /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

6.11 ledamöterna

 • Tarja Cronberg /gröna
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Satu Hassi /gröna
 • Jyri Häkämies /saml
 • Henrik Lax /sv
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Jukka Roos /sd
 • Minna Sirnö /vänst

__________

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2002

Förste vice talmannen meddelar att med en skrivelse av den 17 mars 2003 har till riksdagen inkommit en berättelse om Riksdagsbibliotekets förvaltning och verksamhet 2002 (B 14/2003 rd). Denna berättelse har nu delgetts riksdagen genom att den delats ut till ledamöterna.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av folkhälsolagen och 10 § lagen om specialiserad sjukvård

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 65/2003 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 14/2003 rd

Allmän debatt (PTK 89/2).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

3) Talmanskonferensens förslag till ändring av riksdagens arbetsordning och av 1 § valstadgan för riksdagen

Remissdebatt

Talmanskonferensens förslag  TKF 3/2003 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till grundlagsutskottet.

Debatt (PTK 89/3).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till grundlagsutskottet.

Plenum avslutas kl. 18.08.

​​​​​​​