Plenarprotokoll 89/2010 rd

PR 89/2010 rd

Justerat 2.0r

89. FREDAGEN DEN 24 SEPTEMBER 2010

Överläggningarna leddes av förste vice talman Seppo Kääriäinen (13.01—13.04).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 44 ledamöter som frånvarande:

 • Outi Alanko-Kahiluoto /gröna
 • Thomas Blomqvist /sv (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Pekka Haavisto /gröna
 • Juha Hakola /saml
 • Lasse Hautala /cent
 • Hannakaisa Heikkinen /cent (f)
 • Anna-Maja Henriksson /sv (r)
 • Anne Holmlund /saml (r)
 • Jyri Häkämies /saml (r)
 • Harri Jaskari /saml
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Kyösti Karjula /cent (r)
 • Jyrki Katainen /saml
 • Timo V. Korhonen /cent (s)
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Merja Kyllönen /vänst (s)
 • Jukka Mäkelä /saml
 • Elisabeth Nauclér /sv (r)
 • Ville Niinistö /gröna
 • Håkan Nordman /sv (s)
 • Mikaela Nylander /sv (f)
 • Lauri Oinonen /cent (r)
 • Pentti Oinonen /saf (s)
 • Reijo Paajanen /saml
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Sanna Perkiö /saml (r)
 • Lyly Rajala /saml (r)
 • Antti Rantakangas /cent
 • Paula Risikko /saml
 • Markku Rossi /cent
 • Päivi Räsänen /kd (r)
 • Pertti Salovaara /cent (s)
 • Janne Seurujärvi /cent
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Johanna Sumuvuori /gröna (r)
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Tapani Tölli /cent
 • Markku Uusipaavalniemi /cent
 • Stefan Wallin /sv (r)
 • Raimo Vistbacka /saf
 • Ben Zyskowicz /saml

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Fyllnadsval till utrikesutskottet

Val

Förste vice talmannen:

Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen väljer den uppställda kandidaten ledamot Tanja Karpela till medlem i utrikesutskottet.

2) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om arbetspension för den privata sektorn samt till lag om ändring av 11 och 55 § i folkpensionslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 91/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 19/2010 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

3) Riksdagsbibliotekets berättelse för 2009

Remissdebatt

Berättelse  B 19/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till kulturutskottet.

4) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet samt om ändring av 2 § i lagen om kommunikationsförvaltningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 53/2010 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 13/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 28.9.2010.

Förste vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 28.9.2010 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 13.04.

​​​​