Plenarprotokoll 89/2012 rd

PR 89/2012 rd

Justerat 2.0r

89. TISDAGEN DEN 2 OKTOBER 2012

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.02—16.13).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 43 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /gröna (r)
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent (r)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (r)
 • Satu Haapanen /gröna (r)
 • Susanna Huovinen /sd (r)
 • Jyri Häkämies /saml (r)
 • Jyrki Katainen /saml (r)
 • Sampsa Kataja /saml
 • Inkeri Kerola /cent (r)
 • Kimmo Kivelä /saf (r)
 • Anna Kontula /vänst (s)
 • Jukka Kopra /saml (r)
 • Laila Koskela /saf (s)
 • Sanna Lauslahti /saml (r)
 • Päivi Lipponen /sd (r)
 • Pirkko Mattila /saf (r)
 • Riitta Myller /sd (r)
 • Lea Mäkipää /saf (s)
 • Elisabeth Nauclér /sv (r)
 • Mats Nylund /sv (f)
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Tom Packalén /saf (r)
 • Aila Paloniemi /cent (r)
 • Jaana Pelkonen /saml (r)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Pekka Ravi /saml
 • Juha Rehula /cent (r)
 • Annika Saarikko /cent (r)
 • Janne Sankelo /saml (r)
 • Kimmo Sasi /saml (r)
 • Anni Sinnemäki /gröna (f)
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Ismo Soukola /saf (r)
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Hanna Tainio /sd (r)
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Jani Toivola /gröna
 • Anu Vehviläinen /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv (r)
 • Sofia Vikman /saml
 • Anne-Mari Virolainen /saml (r)
 • Erkki Virtanen /vänst (r)

Efter namnuppropet anmälde sig ledamot

 • Sofia Vikman /saml (15.04)

__________

Berättelser

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagsbibliotekets styrelse har 1.10.2012 överlämnat till riksdagen en berättelse över bibliotekets förvaltning och verksamhet 2011 (B 16/2012 rd).

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Kommunikationspolitiskt program för elektroniska medier: Statsrådets redogörelse till riksdagen 2012

Remissdebatt

Statsrådets redogörelse  SRR 4/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet, som kulturutskottet och framtidsutskottet ska lämna utlåtande till.

Efter bostads- och kommunikationsminister Krista Kiurus presentation följer en snabbdebatt i fråga om de anföranden som ledamöterna anmält sig för i förväg. Inga gruppanföranden hålls den här gången. De anföranden ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa.

Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa.

Debatt (PTK 89/1, Östman 89/1/7, Blomqvist 89/1/9).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som kulturutskottet och framtidsutskottet ska lämna utlåtande till.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Rättsregistercentralen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 122/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

3) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Brunei om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 75/2012 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 18/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från finansutskottets betänkande beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände avtalet.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

4) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Luxemburg om ömsesidigt skydd och utbyte av säkerhetsklassificerad information och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 43/2012 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 15/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från förvaltningsutskottets betänkande beslut om överenskommelsen och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände överenskommelsen.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 och 19 § i lagen om assisterad befruktning

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 69/2012 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 7/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

6) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Sverige om internationell taxitrafik på väg och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av överenskommelsen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 53/2012 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 9/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från kommunikationsutskottets betänkande beslut om överenskommelsen och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Debatt (PTK 89/6).

Beslut

Riksdagen godkände överenskommelsen.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller överföring av uppgifter som hänför sig till skötseln av statens pensionsärenden från Statskontoret till Keva

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 67/2012 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 8/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till biobankslag och lagar om ändring av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål och lagen om patientens ställning och rättigheter

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 86/2011 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 9/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 och 19 § i lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 60/2012 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 5/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 83/2012 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 4/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 115 § i lagen om pension för företagare

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 118/2012 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 11/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 89/11).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 119/2012 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 12/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 89/12).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

13) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konvention om förebyggande av storolyckor inom industrin samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 71/2012 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 6/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 3.10.2012 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 16.13.